Aktualne informacje

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

3 500 000 zł

dotacja od 13.06.2024 do 19.12.2024

3 500 000 zł

dotacja od 13.06.2024 do 19.12.2024

Na co (m.in.): W ramach II etapu Działania 1.3 FEPW możliwe jest sfinansowanie inwestycji oraz usług doradczych i szkoleniowych niezbędnych do wdrożenia Modelu biznesowego GOZ-transformacji. W etapie II Działania 1.3 FEPW kosztem kwalifikowalnym są:

 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia modelu biznesowegoGOZ-transformacji;
 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż nieruchomościzabudowane i niezabudowane;
 • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych wformie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych;
 • koszty usług szkoleniowych;
 • koszty promocji związane z wdrożeniem GOZ w przedsiębiorstwie.

FEPW
1.3

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Dla kogo?

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Ile?

Poziom dofinansowania/wsparcia

W przypadku pomocy de minimis maksymalnie 85%.

Minimalny wkład własny

Wartość projektu/przedsięwzięcia

Zobacz, jak złożyć wniosek – aby uzyskać dotacje dla (wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu)

W Wyszukiwarce są zaprezentowane ogólne informacje, a szczegóły są dostępne
w dokumentach programo

 

Wzornictwo w MŚP

 

Cel działania

Kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów, co w efekcie przyczyni się do poprawienia ich pozycji rynkowej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

 • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,
 • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
 • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie,
 • koszty usług szkoleniowych,
 • koszty ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

3 000 000 PLN

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię

Masz pytania dotyczące finansowania
Wzornictwo w MŚP?
Zapytaj eksperta o szczegóły

Początek formularza

Imię i nazwisko

Email

Numer telefonu

Treść pytania

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP
Warunki usługi

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

Dyżury eksperta

22 574 07 07 lub 801 332 202 w komunikatach IVR prosimy wybrać 5 następnie 2

czwartek:

10:00-12:00

Wrzesień 2024 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dostępnego pod adresem: https://sowa2021.efs.gov.pl.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Ogłaszającej Nabór uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS (wniosek otrzymuje status „Przesłany”)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski? 

 

7.8 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców, nabór nr FEPK.07.08-IP.01-002/24

Opublikowano: 23 maj 2024

Poprawiono: 23 maj 2024

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośredniczącą dla programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35 – 055 Rzeszów ogłasza nabór nr FEPK.07.08-IP.01-002/24 wniosków o dofinansowanie projektów wybieranych w sposób konkurencyjny, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Działanie 7.8 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców

Termin, od którego można składać wnioski

11 czerwca 2024 r.

Termin, do którego można składać wnioski

10 lipca 2024 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2024 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dostępnego pod adresem: https://sowa2021.efs.gov.pl.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Ogłaszającej Nabór uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS (wniosek otrzymuje status „Przesłany”)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski? 

1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja Typ projektu: Internacjonalizacja MŚP – nr naboru FEPK.01.03-IZ.00-004/24

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkurencyjnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka
Działanie FEPK.01.03 Wsparcie MŚP – Dotacja

Typ projektu: Internacjonalizacja MŚP

Na co i kto może składać wniosek?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wsparcia przedsiębiorcy (MŚP) w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. Projekty związane z dostosowaniem m.in. procesów/produktów/usług/ systemu dystrybucji do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności.

Wsparcie usług doradczych jako element kompleksowego projektu.

Udział w różnego rodzaju wydarzeniach (targach, imprezach wystawienniczych) jako dodatkowy element projektu ściśle związany z realizacją strategii internacjonalizacji.

Kto może składać wniosek?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach niniejszego postępowania są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:

 1. a) Spełniające kryteria dot. statusu przedsiębiorstwa wynikające z załącznika nr I do Rozporządzenia nr 651/2014. Status przedsiębiorstwa jest weryfikowany zarówno na etapie oceny projektu, jak również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,
 2. b) Posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. c) Prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły oraz mające siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe/ dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru i uzyskujące przychody z ww. działalności. W tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu.

Termin i sposób składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru

Wnioski należy składać w terminie od dnia 31.01.2024 r. od godz. 0.00 do dnia 29.02.2024 r. do godz. 23.59.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do ION uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021.

Wnioski o dofinansowanie składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021, dostępnej na stronie: Aplikacja do składania wniosku WOD2021.

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania – 31.07.2024 r. ION w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia.

Limity dotyczące wartości projektu oraz wysokości dofinansowania

 1. Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE)
 • Pomoc de minimis – 50 %.

Maksymalna wartość dofinansowania części projektu objętego pomocą de minimis uzależniona jest od dostępnego limitu pomocy de minimis wynikającego z art. 3 Rozporządzenia 1407/2013.

 • RPI:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo – 50 %.

 • Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP- 50%.
 • Pomoc na udział MŚP w targach – 50%.
 1. Minimalna wartość projektu

Nie dotyczy

 1. Maksymalna wartość projektu

Nie dotyczy

 1. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 100 000 PLN
 1. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 500 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa Regulamin wyboru projektów (PDF 581KB).

Integralną częścią Regulaminu wyboru projektów są załączniki:

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru informacje udzielane są telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

– e-mail: dwp@podkarpackie.pl

– 17 747 61 72, 17 747 61 69, 17 747 61 48.

W sprawach dotyczących kwestii środowiskowych informacje udzielane są za pomocą poczty elektronicznej srodowisko@podkarpackie.pl  oraz telefonicznie:

– Pani Joanna Kocur, tel. 17 743 31 64,

– Pani Anna Musiał, tel. 17 743 31 59,

– Pani Anna Piwowar, tel. 17 743 32 17,

– Pani Anna Sabat, tel. 17 743 31 63,

– Pan Kamil Hulinka, tel. 17 743 31 56.

W sprawach dotyczących aplikacji WOD2021 informacje udzielane są telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

– e-mail: dwp@podkarpackie.pl

– 17 747 61 39, 17 747 61 52.

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414, 798 771 650 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192, 798 771 620 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 798 771 080, 798 771 524 zapytaj@podkarpackie.pl  

  

AKTUALNY data naboru wniosków od 09.05.2023 do 20.09.2023

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór w ramach działania „Wzornictwo w MŚP”, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Kompleksowe wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów, co w efekcie przyczyni się do poprawienia ich pozycji rynkowej.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

110 dni od dnia zakończenia naboru.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 1. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu i załączniki należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Generatora wniosków udostępnionym na stronie internetowej PARP w terminie: od 9 maja 2023 r. do 29 sierpnia 2023 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16.00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

1)      koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,

2)      koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,

3)      nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,

4)      nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

5)      koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie,

6)      koszty usług szkoleniowych,

7)      koszty ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie internetowej PARP dot. działania w zakładce Dokumenty (link).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

1)      85% w zakresie kosztów objętych pomocą de minimis –  dla usług doradczych związanych przeprowadzeniem audytu wzorniczego, opracowaniem strategii wzorniczej, usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej, usług szkoleniowych oraz ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki;

2)      50% w zakresie kosztów objętych pomocą na usługi doradcze na rzecz MŚP –  dla usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej;

zgodnie z mapą pomocy regionalnej w zakresie inwestycji początkowej.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Środki przeznaczone na dofinasowanie projektów w naborze to 100 mln zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin Wyboru Projektów dostępny jest na stronie internetowej PARP dot. działania w zakładce Dokumenty (link).

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej PARP dot. działania w zakładce Dokumenty (link).

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej PARP dot. działania w zakładce Dokumenty (link).

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Informacje dotyczące procedury odwoławczej zawarte są w § 8 Regulaminu Wyboru Projektów dostępnym na stronie internetowej PARP dot. działania w zakładce Dokumenty (link).

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie działania (link). Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Infolinia PARP, odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 0 801 332 202 lub 22 574 07 07.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (z ang. FAQ) można znaleźć tutaj.

Linki

Strona internetowa PARP dot. działania (link)

Lokalny System Informatyczny (link)

  

SZKOLENIE

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. i Ośrodek Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zapraszają na szkolenie:
„Włączenie energii do celów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa – praktyczna implementacja wymagań”

KIEDY?
ŚRODA, 27 września godz. 09:00-14:00

GDZIE?
Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 1, ul. Wojska Polskiego 9 – Mielec

EKSPERCI:
Anna Cyma – dyrektor sprzedaży EnMS, specjalistka ds. programu bezzwrotnych dofinansowań dla przedsiębiorstw z branży energetyki cieplnej oraz paliwowej.

Elżbieta Kawik – specjalistka ds. technicznych oraz ochrony środowiska EnMS Polska, specjalizuje się sporządzaniem audytów energetycznych, operatów środowiskowych oraz analizą śladu węglowego dla przedsiębiorstw.

Marcin Trojnacki – pomysłodawca i współzałożyciel spółek z Grupy EnMS, trener biznesu w zakresie poprawy efektywności energetycznej i efektywnej gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwach.

Sławomir Różycki – autoryzowany auditor systemów certyfikacji biopaliw – KZR INiG, certyfikowany auditor wewnętrzny wg normy AS/EN 9100 rev. D, Part 21, Part 147, Part M, Part 145, asystent jakości i auditor wewnętrzny systemu jakości zgodnego z ISO 9001 oraz auditor wewnętrzny systemu ISO 14001.

REJESTRACJA: Szkolenie – włączanie energii do celów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa (google.com)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu można dokonać również telefonicznie pod numerem telefonu: 17 860 57 45.

LICZBA MIEJSC NA SZKOLENIE OGRANICZONA!!
REKRUTACJA TRWA DO 25.09.2023r.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

 

KONFERENCJA – PRZEMYSŁ 4.0

Już 14 września w Inkubatorze Nowych Technologii IN-TECH 1 w Mielcu odbędzie się konferencja dla przedsiębiorców na temat Przemysłu 4.0. Będzie to spotkanie, wykłady i debata na temat stanu automatyzacji produkcji w przedsiębiorstwach. Wydarzenia organizuje Agencja MARR S.A. wspólnie z hub4industry – EDIH Krakowskiego Parku Technologicznego.

 

ZAPROSZENIE NA WIZYTĘ STUDYJNĄ

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. oraz hub4industry Krakowskiego Parku Technologicznego serdecznie zapraszają przedstawicieli firm produkcyjnych z Mielca i Regionu na wizytę studyjną w nowoczesnej fabryce PROTECH. Dzięki uprzejmości firmy PROTECH, mamy unikalną szansę zwiedzić i poznać kulisy innowacyjnej produkcji opartej na zaawansowanych technologiach przemysłu 4.0.
Termin: 30 sierpnia br.
Godziny: 10:00 – 14:00.
Lokalizacja: PROTECH, ul. Romana Rybarskiego 1, 32-640 ZATOR.

Zapraszamy do zgłoszeń rejestrując się przez formularz: https://forms.office.com/e/04XprYeheP

 

SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. wspólnie z Enterprise Europe Network WSIiZ Rzeszów organizują szkolenie dla przedsiębiorców „Wpływ zrównoważonego rozwoju na wzrost konkurencyjności firmy”. Szkolenie odbędzie się 27 lipca 2023 roku (w godz. Od 9:00 do 16:30) w Inkubatorze Przedsiębiorczości IN-TECH 1 w Mielcu. Ul. Wojska Polskiego 9. Szkolenie poprowadzi Tomasz Leśniowski. Organizator zapewnia przerwy kawowe i lunch podczas szkolenia.

Zapisy: https://tiny.pl/ct3rj

Tomasz Leśniowski – Prezes Zarządu International Project Management Association Polska, Członek Zarządu pm2pm sp. z o. o., Konsultant, Trener Konsultant w zakresie zarządzania organizacją, controllingu oraz zarządzania projektami. 19 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania projektami organizacyjnymi, inwestycyjnymi, doradczymi i szkoleniowymi. Wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na wsparcie i rozwój przedsiębiorstw. 16 lat doświadczenia jako trener biznesu. Od 2009 r. Autoryzowany Trener Zarządzania Projektami IPMA Polska. Posiada Certyfikat Dyrektora Portfela Projektów IPMA lev. A, Certyfikat Prince2 Foundation, Certified Green Project Manager level b. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania projektami (w tym projektami B+R), zarządzania zespołem oraz tworzeniu projektów wg metodyki PCM (Project Cycle Management).

 • Wzornictwo w MŚP

3 mln zł.

dotacja od 09.05.2023 do 29.08.2023

Na co (m.in.): Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 1. koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
 2. koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,
 3. nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
 4. nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 5. koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie,
 6. koszty usług szkoleniowych,
 7. koszty ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

FEPW
1.4

Wzornictwo w MŚP, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Ile?

Poziom dofinansowania/wsparcia

1) 85% w zakresie kosztów objętych pomocą de minimis – dla usług doradczych związanych przeprowadzeniem audytu wzorniczego, opracowaniem strategii wzorniczej, usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej, usług szkoleniowych oraz ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki;

 2) 50% w zakresie kosztów objętych pomocą na usługi doradcze na rzecz MŚP – dla usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej;

 3) zgodnie z mapą pomocy regionalnej w zakresie inwestycji początkowej.

Minimalny wkład własny

15%

Wartość projektu/przedsięwzięcia

nd

Dowiedz się więcej

Jeśli masz pytania zadzwoń do Punktu Informacyjnego w Twoim regionie.

Zobacz, jak złożyć wniosek – aby uzyskać dotacje dla (wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu)

W Wyszukiwarce są zaprezentowane ogólne informacje, a szczegóły są dostępne
w dokumentach programowych.

Zwiń – aby ukryć informacje dla Wzornictwo w MŚP

 

 • Seal of Excellence

2 500 000 euro dla jednego MŚP i na jeden projekt badawczo-rozwojowy

dotacja od 30.05.2023 do 16.08.2023

Na co (m.in.): Projekty badawczo-rozwojowe, którym przyznano certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accelerator Programu „Horyzont Europa”. Certyfikat Seal of Excellence nie został wystawiony później niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w naborze w ramach FENG.

FENG
2.9

Seal of Excellence, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Dla kogo?

 • MŚP

Ile?

Poziom dofinansowania/wsparcia

Poziom dofinansowania dla jednego MŚP na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach projektu (intensywność pomocy publicznej) wynosi maksymalnie 70% kosztów   kwalifikowalnych  projektu.

Minimalny wkład własny

30% kosztów kwalifikowalnych projektu

Wartość projektu/przedsięwzięcia

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2 500 000 euro dla jednego MŚP i na jeden projekt badawczo-rozwojowy.

Dowiedz się więcej

Jeśli masz pytania zadzwoń do Punktu Informacyjnego w Twoim regionie.

Zobacz, jak złożyć wniosek – aby uzyskać dotacje dla (wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu)

W Wyszukiwarce są zaprezentowane ogólne informacje, a szczegóły są dostępne
w dokumentach programowych.

Zwiń – aby ukryć informacje dla Seal of Excellence

 

 • Wsparcie MŚP

dotacja od 31.05.2023 do 14.07.2023

Na co (m.in.): Wsparcie skierowane jest do MŚP w zakresie projektów inwestycyjnych w tym m. in. inwestycje produkcyjne, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozbudowie zakładów, dywersyfikacji produktów/usług, zmianie sposobu produkcji/świadczenia usług, które prowadzą do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności MŚP tak na rynku regionalnym jak i krajowym czy międzynarodowym. Pomoc udzielana jest podmiotom realizującym inwestycje na przygranicznym obszarze funkcjonalnym na zewnętrznej granicy UE wskazanym w Rozdziale IV załącznika nr 1 do FEP 2021-2027 ⃰ co oznacza, że infrastruktura nabyta lub wytworzona w ramach projektu musi być zlokalizowana na ww. obszarze.

RP
1.3

Wsparcie MŚP – dotacja, RP Podkarpackiego

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach niniejszego postępowania w zakresie wyboru projektów jako wnioskodawca mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:

 1. a) Spełniające kryteria dot. statusu przedsiębiorstwa wynikające z załącznika nr I do Rozporządzenia nr 651/2014. Status przedsiębiorstwa jest weryfikowany zarówno na etapie oceny projektu, jak również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,
  b) Posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  c) Prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły oraz mające siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe/ dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na przygranicznym obszarze funkcjonalnym na zewnętrznej granicy UE wskazanym w Rozdziale IV załącznika nr 1 do FEP 2021-2027⃰ przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru i uzyskujące przychody z ww. działalności. W tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu.

⃰ Przygraniczny obszar funkcjonalny na zewnętrznej granicy UE z Ukrainą obejmuje 43 gminy: Baligród, Bircza, Chłopice, Cieszanów, Cisna, Czarna, Dubiecko, Dydnia, Fredropol, Horyniec-Zdrój, m. Jarosław, Jarosław, Krasiczyn, Krzywcza, Laszki, Lesko, Lubaczów, m. Lubaczów, Lutowiska, Medyka, Narol, Oleszyce, Olszanica, Orły, Pawłosiów, Pruchnik, Przemyśl, m. Przemyśl, Radymno, m. Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Sanok, m. Sanok, Solina, Stary Dzików, Stubno, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Wiązownica, Wielkie Oczy, Zagórz, Żurawica.

Ile?

Poziom dofinansowania/wsparcia

Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE)  ⃰ 

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70%     
 • dla średniego przedsiębiorstwa – 60%. 

    ⃰Umowa o dofinansowanie projektu może zawierać odstępstwa w tym zakresie.

Minimalny wkład własny

Nie dotyczy

Wartość projektu/przedsięwzięcia

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 100 000 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 3 000 000 PLN

Dowiedz się więcej

Jeśli masz pytania zadzwoń do Punktu Informacyjnego w Twoim regionie.

Zobacz, jak złożyć wniosek – aby uzyskać dotacje dla (wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu)

W Wyszukiwarce są zaprezentowane ogólne informacje, a szczegóły są dostępne
w dokumentach programowych.

Zwiń – aby ukryć informacje dla Wsparcie MŚP

 • Platformy startowe dla nowych pomysłów

25 000 000,00 PLN

dotacja od 18.04.2023 do 26.06.2023

Na co (m.in.):

  • Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego (komponent I),
  • Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (komponent II a i b).

FEPW
1.1

Platformy startowe dla nowych pomysłów, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Dla kogo?

  • w I komponencie:
   • ośrodki innowacji (typu parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne) mające siedzibę na obszarze makroregionu Polski Wschodniej,
  • w II komponencie:
   • startupy (spółki kapitałowe), które ukończyły pomyślnie program inkubacji nowego pomysłu biznesowego w Platformie startowej.

Ile?

Poziom dofinansowania/wsparcia

100%

Minimalny wkład własny

nie dotyczy

Wartość projektu/przedsięwzięcia

Minimalna kwota dofinansowania – 10 000 000,00 PLN

Zobacz, jak złożyć wniosek – aby uzyskać dotacje dla (wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu)

Zwiń – aby ukryć informacje dla Platformy startowe dla nowych pomysłów

 • Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr

Nie określono maksymalnej wartości projektu, jednak jest ona ograniczona przez wartość alokacji przeznaczonej na realizację niniejszego konkursu

dotacja od 04.05.2023 do 31.05.2023

Na co (m.in.): Ogólne i specjalistyczne szkolenia lub doradztwo związane ze szkoleniami m.in. dla kadr zarządzających i pracowników oraz przedsiębiorstw społecznych zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami

Rozwiń – aby dowiedzieć się więcej o Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr

 

Bezpłatne webinarium „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji”

Utworzono: 24 maj 2023

Zapraszamy na bezpłatne webianrium „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji”.

Celem spotkań jest zapoznanie potencjalnych beneficjentów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z zagadnieniami dotyczącymi aktualnego naboru w ramach Działania 1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji.

Webiarium odbędzie się 19 czerwca 2023 r. od godz. 11:00 do 12.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:https://tiny.pl/cxl6w

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 17 747 64 15, 17 747 64 82
W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, oraz sprawną obsługę webinarium.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Webinarium skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły oraz mających siedzibę lub oddział albo stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na przygranicznym obszarze funkcjonalnym na zewnętrznej granicy UE przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Przygraniczny obszar funkcjonalny na zewnętrznej granicy UE z Ukrainą obejmuje 43 gminy: Baligród, Bircza, Chłopice, Cieszanów, Cisna, Czarna, Dubiecko, Dydnia, Fredropol, Horyniec-Zdrój, m. Jarosław, Jarosław, Krasiczyn, Krzywcza, Laszki, Lesko, Lubaczów, m. Lubaczów, Lutowiska, Medyka, Narol, Oleszyce, Olszanica, Orły, Pawłosiów, Pruchnik, Przemyśl, m. Przemyśl, Radymno, m. Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Sanok, m. Sanok, Solina, Stary Dzików, Stubno, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Wiązownica, Wielkie Oczy, Zagórz, Żurawica.

 Program spotkania:

 1. Omówienie Działania 1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja Typ projektu: Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji
  2. Omówienie kryteriów wyboru projektów
  3. Przedstawienie informacji dotyczących wydatków kwalifikowanych w ramach Działania 1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja
  4. Omówienie najczęściej pojawiających się pytań. Dyskusja – pytania i odpowiedzi

 

I Przedsiębiorczość i Innowacje

I.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Wsparcie dla start-upów. Przeznaczone dla osób, które chcą założyć i prowadzić swoją firmę w makroregionie Polski Wschodniej oraz rozwijać jej działalność na rynku krajowym i międzynarodowym. Zakwalifikowane do programu pomysły będą rozwijane w ramach kompleksowych programów inkubacji w Platformach startowych. Najlepsze start-upy otrzymają bezzwrotne wsparcie na dalszy rozwój działalności.

Środki na realizację działania: 100 mln euro.

I.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Pomoże firmom zmienić model prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o rozwiązania Przemysłu 4.0. Kompleksowe wsparcie zostanie przeznaczone na audyt technologiczny, a następnie wdrożenie wypracowanych rozwiązań, w tym przeszkolenie pracowników.

Środki na realizację działania: 100 mln euro.

I.3 Gospodarka w obiegu zamkniętym w MŚP

Obejmie opracowanie modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa zgodnego z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), a następnie jego wdrożenie. Wprowadzone zmiany pomogą firmie nie tylko wyróżnić się na rynku, ale również zmniejszyć koszty działalności poprzez bardziej racjonalne zarządzanie zasobami, w tym odpadami, zmniejszenie emisji CO2, oszczędności zużycia energii i surowców.

Środki na realizację działania: 100 mln euro.

I.4 Wzornictwo w MŚP

Wsparcie obejmie przeprowadzenie audytu oraz przygotowanie i wdrożenie strategii wzorniczej, które pomogą podnieść innowacyjność przedsiębiorstwa. Stworzenie produktu lub usługi lepiej dopasowanych do potrzeb ostatecznego odbiorcy oraz zastosowanie spójnej polityki promocji marki dadzą firmie większą szansę na odniesienie sukcesu na rynku.

Środki na realizację działania: 100 mln euro.

I.5 Pożyczki na rozwój turystyki

Przeznaczone na unowocześnienie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej, np. rozwój i doposażenie obiektów noclegowych lub gastronomicznych, rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, wyrób regionalnych produktów, transport turystyczny i inne inwestycje w branży okołoturystycznej.

Środki na realizację działania: 100 mln euro.

II Energia i Klimat  

II.1 Dystrybucja Energii

Wsparcie rozwoju smart grid – inteligentnych sieci energetycznych (systemów dystrybucyjnych), przyczyniających się do rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz elektryfikacji transportu i dalszego rozwoju przemysłu. Inwestycje zwiększą stabilność dostaw energii do odbiorców oraz ograniczą straty sieciowe.

Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia polegające m.in. na:

 • instalacji inteligentnych rozwiązań typu smart grid, łączących infrastrukturę elektroenergetyczną z nowoczesnymi technologiami ICT budowie i modernizacji linii (w tym napowietrznych i kablowych),
 • wymianie transformatorów,
 • budowie i modernizacji stacji GPZ (głównych punktów zasilających) i rozdzielni sieciowych.

Środki na realizację działania: 120 mln euro

II.2 Adaptacja do zmian klimatu

Wsparcie ma na celu zwiększenie odporności miast na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, przy wykorzystaniu rozwiązań bazujących na naturze. Wsparciem objęte zostaną inwestycje związane z zieloną i niebieską infrastrukturą w mieście, np. budowa parków, ogrodów i łąk miejskich, połączeń między terenami zielonymi, miejskich stawów i oczek wodnych, udrożnienie przepływu kanałów, czy rzek miejskich.

Inwestycje obejmą też modernizację już istniejących przestrzeni w mieście, tak aby likwidować miejskie „wyspy ciepła”, ułatwić wsiąkanie wody w grunt i zapobiegać jej szybkiemu odparowywaniu w okresach suszy oraz gromadzeniu się na powierzchni w czasie ulewnych deszczy. Wsparciem objęte będzie również opracowanie dokumentów planistycznych w zakresie adaptacji do zmian klimatu dla miast Polski Wschodniej.

Środki na realizację działania: 255 mln euro

II.3 Bioróżnorodność

Wsparcie inwestycji ukierunkowanych na czynną ochronę przyrody i różnorodności biologicznej w obszarach NATURA 2000. Realizowane projekty pomogą udrożnić korytarze ekologiczne o znaczeniu ponadregionalnym i przywrócić ich ciągłość. Inwestycje będą związane z likwidowaniem barier i sztucznych ograniczeń, budową przepławek, przejść dla zwierząt, łączeniem rozdrobnionych kompleksów leśnych w zwarte i ciągłe struktury krajobrazu.

Wsparcie będzie przeznaczone również na zmniejszanie negatywnego oddziaływania na ekosystemy i właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego w parkach narodowych. Dofinansowaniem zostaną objęte też projekty w zakresie edukacji ekologicznej: rozbudowa bazy edukacyjnej w parkach narodowych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej i promowanie postaw proekologicznych – działania będą skierowane do samorządów, przedsiębiorców, lokalnych społeczności, w tym dzieci i młodzieży.

Środki na realizację działania: 55 mln euro

III Zrównoważona mobilność miejska

Realizacja kompleksowych inwestycji w miastach i ich bezpośrednim otoczeniu (tzw. obszarach funkcjonalnych), które pozwolą mieszkańcom na wygodne i przyjazne środowisku przemieszczanie się.

Inwestycje obejmą:

 • zakup ekologicznych środków transportu publicznego – taboru bezemisyjnego tj. nieemitującego zanieczyszczeń powietrza (tramwajów, trolejbusów, autobusów elektrycznych i wodorowych),
 • budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby transportu publicznego i innych powiązanych z nim form przemieszczania się w mieście (ruch pieszy, rowerowy, oraz inne aktywne formy mobilności), w tym integrację (łączenie) różnych form transportu w postaci centrów przesiadkowych,
 • digitalizację systemu transportu w mieście: ITS, e-bilety, informacja i planowanie podróży, powiązane z wdrażaniem integracji taryfowej (wspólny bilet) oraz koncepcji „mobilność jako usługa” – np. rower miejski.

W programie możliwe będzie także wsparcie przygotowania i aktualizacji Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP).

Środki na realizację działania: 420 mln euro

IV Spójna sieć transportowa

IV.1 Infrastruktura drogowa

Celem inwestycji będzie stworzenie niezbędnych połączeń do sieci TEN-T, przejść granicznych oraz innych gałęzi zrównoważonego transportu (np. terminali intermodalnych, węzłów kolejowych), a także ułatwienie przewozów publicznego transportu zbiorowego. Ważnym elementem wsparcia będzie budowa lub przebudowa obwodnic oraz punktowe inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu. Możliwa będzie także budowa infrastruktury ładowania lub tankowania samochodów elektrycznych lub zeroemisyjnych.

Środki na realizację działania: 430 mln euro

IV.2 Ponadregionalna infrastruktura kolejowa

Projekty będą dotyczyły przebudowy, modernizacji lub rewitalizacji linii kolejowych, poprawy ich parametrów technicznych. Obejmą też inwestycje w infrastrukturę obsługi podróżnych, np. przystanki i dworce kolejowe. Inwestycje obejmą dostosowanie obiektów do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz dogodne przesiadki na inny rodzaj transportu zbiorowego np. autobus. Projekty obejmą odcinki linii kolejowych o dużym znaczeniu dla zwiększenia dostępności makroregionu.

Środki na realizację działania: 690 mln euro

V Zrównoważona Turystyka

Wsparcie inwestycji w obiekty lub miejsca, które poprzez powiązanie ich ze sobą utworzą spójny produkt – szlak turystyczny (np. historyczny, kulturowy, przyrodniczy, krajobrazowy). Inwestycje powstaną z poszanowaniem środowiska naturalnego – nie będą szkodziły przyrodzie.

Wspierane będą produkty turystyczne o oddziaływaniu ponadregionalnym. Wsparte zostaną szlaki o najwyższym potencjale przyciągania turystów, w szczególności związane z rozwojem tras rowerowych, infrastruktura na potrzeby turystyki kajakowej i kamperowej.

Wsparcie obejmie:

 • modernizację lub budowę obiektów i przestrzeni stanowiących element zintegrowanego produktu turystycznego oraz infrastruktury ułatwiającej dostęp do ww. miejsc, w tym dla osób z niepełnosprawnościami,
 • działania z zakresu digitalizacji oferty szlaku (m.in. udostępnianie, obsługę on-line),
 • opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii zarządzania i rozwoju produktu turystycznego;

Środki na realizację działania: 140,4 mln euro

Ścieżka Smart

Cel finansowania: Zwiększenie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw.

Ogłoszenie konkursu

7 lutego 2023

Start składania wniosków

21 lutego 2023

Koniec przyjmowania wniosków

12 kwietnia 2023

 • Miejsce realizacji projektu

Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

Polska i zagranica

 • Dla kogo

MŚP

Szczegóły dofinansowania

Szczegółowy opis

Cel działania

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Kto może otrzymać dofinansowanie

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Modułowość

O modułach

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • wdrożenie wyników prac B+R,
 • rozbudowę infrastruktury badawczej,
 • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
 • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

Moduły obligatoryjne

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.

Moduł B+R

Moduł B+R obejmuje dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej w skali kraju. Wsparciu podlegać może kompleksowy proces badawczy lub jego wybrana część.

Moduł wdrożenie innowacji

Moduł obejmuje dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, posiadanych przez Wnioskodawcę lub będących efektem realizacji modułu B+R. Wyniki prac B+R muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej, co najmniej na poziomie krajowym. Wsparcie w tym module udzielane jest w formie dotacji warunkowej, która częściowo podlega zwrotowi – szczegółowe warunki reguluje umowa o dofinansowanie.

Moduły fakultatywne

Projekt dodatkowo może obejmować maksymalnie pięć modułów fakultatywnych. Moduły te dotyczą działań związanych z:

 • budową lub rozbudową infrastruktury B+R,
 • promocją produktów na rynkach zagranicznych,
 • ochroną własności przemysłowej,
 • podnoszeniem kompetencji kadr,
 • zieloną i cyfrową transformacją przedsiębiorstw.

Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie, z zastrzeżeniem, że moduł kompetencje musi obejmować działania wspierające realizację zadań w pozostałych zaplanowanych modułach.

Moduł infrastruktura B+R

Moduł umożliwia dofinansowanie utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego na terytorium RP. Centrum badawczo-rozwojowe musi umożliwiać realizację określonej we wniosku agendy badawczej prowadzącej do powstania innowacji produktowej lub procesowej w skali kraju.

Moduł cyfryzacja

Moduł umożliwia dofinansowanie transformacji cyfrowej oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Działania zaplanowane w module muszą prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Moduł zazielenienie przedsiębiorstw

Moduł umożliwia dofinansowanie działań ukierunkowanych na zieloną transformację przedsiębiorstwa. Działania mogą dotyczyć usprawnienia gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia zanieczyszczeń, efektywniejszej gospodarki materiałowej, ekoprojektowania czy weryfikacji technologii środowiskowych.

Moduł kompetencje

Wsparcie udzielane w module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.

Moduł internacjonalizacja

Moduł obejmuje działania związane z promocją zagraniczną produktów wnioskodawcy oraz działania dotyczące uzyskania ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrony w przypadku ich naruszenia.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Masz pytania dotyczące finansowania
Ścieżka Smart ?
Zapytaj eksperta o szczegóły

Początek formularza

Imię i nazwisko

Email

Numer telefonu

Treść pytania

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP
Warunki usługi

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

Dyżury eksperta

22 574 07 07 lub 801 332 202 w komunikatach IVR prosimy wybrać 5.​

wtorek:

10:00-12:00

czwartek:

10:00-12:00

Terminy zgłoszeń

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach. Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

Termin naboru

Start:

21.02.2023

Zakończenie:

12.04.2023

Dokumenty

FAQ

Zgodnie z obowiązującymi Kryteriami wyboru projektów, „(…) warunkiem pozytywnej oceny projektu obejmującego moduł B+R oraz inne moduły, jest przeznaczenie co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu na koszty kwalifikowalne modułu B+R. (…)”. Tego rodzaju warunek nie dotyczy modułu Wdrożenie Innowacji. Zatem jeśli MSP nie będzie realizować modułu B+R, bo jako moduł obligatoryjny wybierze Wdrożenie Innowacji, nie musi stosować limitu 20%.

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

Przygotuj dokumenty

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi konkursu i zasad przydzielania dofinansowania

Wypełnij wniosek

Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego i wypełnij formularz zgłoszeniowy online.

Ocena projektu

Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów.

Podpisz umowę…

… i realizuj projekt.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Poradnik

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Poradnik

Polska Wschodnia ze wsparciem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

 

ZIELONA ENERGIA DLA WSZYSTKICH

dotacja od 01.01.2023 do 31.12.2023

Na co (m.in.): Interwencja będzie realizowana przez program wsparcia przedinwestycyjnego i inwestycyjnego obejmującego: istniejące społeczności energetyczne lub podmioty mające zamiar powołać takie społeczności.  Zakłada się, że wsparcie przedinwestycyjne będzie miało na celu opracowanie optymalnej formuły prawnoorganizacyjnej i modelu biznesowego na potrzeby uruchomienia lub rozwoju społeczności energetycznej oraz przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentacji pod kątem przygotowania inwestycji.   W ramach tego wsparcia będą finansowane m.in:

 • strategie lokalnego rozwoju rynku energii;
 • analizy prawne, biznesowe i techniczne, analizy lokalnego popytu i podaży energii;
 • inwentaryzacje lokalnych zasobów energetycznych (infrastruktury), a także potencjału w tym zakresie (np. zdolności do udostępniania przyłączy energetycznych);
 • studia wykonalności, biznesplany, dokumenty typu due dilligence;
 • dokumentacja techniczna, projekty budowlane, w tym programy funkcjonalno-użytkowe;
 • analizy docelowego montażu finansowego inwestycji;
 • zatrudnienie dedykowanego personelu merytorycznego do zapewnienia trwałości i obsługi budowanych społeczności energetycznych.

Natomiast wsparcie inwestycyjne obejmie obecnie najbardziej zaawansowane/rokujące istniejące już społeczności energetyczne, które będą realizowały wdrożenia zaawansowanych usług energetycznych. Będą one stanowić modelowe wdrażania zaawansowanych systemów technicznych i prawnych, co pozwoli na rozpropagowanie tych rozwiązań wśród innych społeczności energetycznych, w tym wspieranych w ramach części przedinwestycyjnej. W ramach wsparcia inwestycyjnego finansowanie obejmie m.in. następujący zakres (szczegółowy zakres projektu będzie uzależniony od danego projektu):   nowe źródła OZE (technologie ukierunkowane na produkcję energii elektrycznej); infrastruktura uzupełniająca dla innych niż energia elektryczna technologii – niezbędna do wdrożenia formuły społeczności energetycznej;

 • infrastruktura towarzysząca (np. komponenty sieciowe, liczniki itp.);
 • magazyny energii;
 • oprogramowanie IT do zarządzania społecznością energetyczną oraz do optymalizacji energetycznej;
 • doszczegółowione, ukierunkowane, analizy prawne, biznesowe i techniczne, analizy lokalnego popytu i podaży energii;
 • analizy dot. możliwości zoptymalizowania energii elektrycznej, stworzenia autobilansujacego obszaru energetycznego;
 • dokumentacja projektowa, budowlana, środowiskowa;
 • dodatkowe analizy/dokumentacja, w tym związana z przygotowaniem fazy eksploatacyjnej;
 • zatrudnienie dedykowanego personelu merytorycznego na czas realizacji inwestycji.

KPO

B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, Krajowy Plan Odbudowy

Dla kogo?

 • członkowie klastrów energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;
 • spółdzielnie energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, które w dniu złożenia wniosku nie są członkami klastrów energii lub spółdzielni energetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Ile?

Poziom dofinansowania

W przypadku operacji nie objętych pomocą publiczną lub objętych pomocą de minimis Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie do 95% wartości wydatków kwalifikowanych bezpośrednich. W przypadku operacji finansowanych w trybie pomocy publicznej lub pomocy de minimis szczegółowe warunki udzielenia pomocy zostaną określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii

Minimalny wkład własny

Podmioty realizujące będą zobowiązane wnieść finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 5% wartości wydatków kwalifikowalnych bezpośrednich, a w przypadku operacji finansowanych w trybie pomocy publicznej lub pomocy de minimis szczegółowe warunki udzielenia pomocy zostaną określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii

Wartość projektu

434 647 388 zł

 

HALA DO WYNAJĘCIA

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. informuje o możliwości wynajęcia hali nr 8 o powierzchni 75,23 m2 w budynku Mieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (MInP) przy ul. Przemysłowej 69. Szczegółowe informacje pod nr tel. 797-701-402 oraz na stronie internetowej http://minp.marr.com.pl/dokumenty-do-pobrania/

 

Jesteś mikro, małym albo średnim przedsiębiorcą? Chcesz ubiegać się o zamówienia publiczne na terenie Polski? Skorzystaj ze wsparcia w formie działań szkoleniowych i doradczych dotyczących rynku krajowych zamówień publicznych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa:

 • mające siedzibę (zgodnie z dokumentem rejestrowym) na terenie makroregionu, którego dotyczy projekt
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 10% kwoty wsparcia

Pracownicy delegowani do udziału w projekcie powinni być zaangażowani, lub planowane jest ich zaangażowanie, w proces ubiegania się przedsiębiorcy o zamówienia publiczne na terenie Polski.

Jakie wsparcie możesz otrzymać?

 • szkolenia z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce
 • doradztwo z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, w tym wsparcie doradcze w zakresie przygotowywania i składania ofert przetargowych, weryfikacji spełniania warunków, poszukiwania konsorcjantów, którzy razem spełniają warunki postępowania
 • szkolenia w formie warsztatu z zakresu przygotowania przedsiębiorców sektora MMSP do wykorzystywania instrumentów
  e-zamówień

Ile możesz otrzymać?

Wsparcie wyniesie do 90% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 10% całkowitego kosztu projektu

Znajdź operatora w swoim regionie

Aby skorzystać ze wsparcia lub uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z odpowiednim operatorem.

POLSKI INSTYTUT ROZWOJU SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Projekt „Zamówienia publiczne dla MMSP z województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego”

Obsługiwane województwa: małopolskie, świętokrzyski i podkarpackie.

Nabór kończy się 31 grudnia 2022

Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego

 Programy rozwojowe

Projekt „PZP – drzwi

Szczegóły dofinansowania

Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • usługi szkoleniowe
 • usługi doradcze
 • studia podyplomowe

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które zawarte zostały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić pracowników;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających w branżach: mody i innowacyjnych tekstyliów, handlu, żywności wysokiej jakości, odzysku materiałowego surowców, komunikacji marketingowej, finansów, telekomunikacji, turystyki, budownictwa, usług rozwojowych, chemii, nowoczesnych usług biznesowych, lotniczo-kosmicznej, motoryzacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji danego sektora.

* W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczy to wyłącznie sektorów przemysłowych (związany z reindustrializacją) tj. IT (PKD J.62 -Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana), motoryzacyjnego (PKD C.29 -Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych),  przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, odzysku materiałowego surowców (PKD 38 -Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców), żywności wysokiej jakości (PKD 10 -Produkcja artykułów spożywczych, za wyjątkiem PKD 10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt), chemicznego (PKD 21 -Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych) oraz lotniczo-kosmicznego (PKD 30.3 -Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn).

Pobierz ulotkę informacyjną

Rekomendacje

Tematy szkoleń oferowane dla sektora mody i innowacyjnych tekstyliów

 • Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych
 • Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin
 • Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży
 • Konstruowanie szablonów obuwniczych
 • Wytwarzanie odzieży miarowej damskie
 • Wytwarzanie obuwia na miarę
 • Działalność badawczo rozwojowa w sektorze odzieżowo – tekstylnym
 • Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej
 • Kontrola jakości w branży obuwniczej
 • Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin
 • Przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym
 • Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży
 • Realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo – tekstylnym
 • Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce
 • Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
 • Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii

Tematy szkoleń oferowane dla sektora finansowego

 • Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowej
 • Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E/ Dyplomowany pracownik bankowy
 • Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych
 • Europejski Asystent Inwestycyjny EFPA EIA
 • Europejski Praktyk Inwestycyjny EFPA EIP
 • Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością
 • Strategiczne wyzwania w sektorze spółdzielczym –efektywność, bezpieczeństwo i rozwój
 • Profesjonalna dystrybucja produktów ubezpieczeniowych
 • Budowanie i rozwój współpracy z klientem banku spółdzielczego, firmy pośrednictwa finansowego
 • Wypełnianie funkcji określanej jako kluczowa w banku spółdzielczym, zgodnie z obowiązującym prawem, regulacjami i metodyką UKNF
 • Zwinne zarządzanie projektami w banku spółdzielczym
 • Zarządzanie ryzykami teleinformatycznymi w świetle najnowszych regulacji europejskich i polskich: Wytyczne EBA dot. ryzyka ICT oraz bezpieczeństwa (EBA, 2019)
 • Stosowanie podstawowych zasad zrównoważonego finansowania ESG w praktyce finansowej
 • Ochrona danych osobowych w działalności bankowej, rola i odpowiedzialność administratora oraz inspektora ochrony danych osobowych, w tym zarządzanie ryzykiem naruszeń w przedmiotowym zakresie
 • Prowadzenie restrukturyzacji kredytowej klienta banku spółdzielczego w sytuacji trudnej
 • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Profesjonalna sprzedaż i obsługa kredytu hipotecznego dla klienta

Tematy szkoleń oferowane dla sektora odzysku materiałowego surowców

 • Budowanie i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa gospodarki odpadami
 • Planowanie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami
 • Monitorowanie i stosowanie uregulowań prawnych w realizacji procesów i zadań przedsiębiorstwa gospodarki odpadami
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa gospodarki odpadami w oparciu o kompetencje
 • Efektywne i asertywne komunikowanie się
 • Motywowanie i radzenie sobie ze stresem
 • Zarządzanie czasem i organizacją pracy własnej
 • Strategie biznesowe w gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ) – Studia podyplomowe
 • Zarządzanie gospodarką odpadami – studia podyplomowe
 • Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarka Odpadami – Studia podyplomowe
 • Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych
 • Zarządzanie projektami w oparciu o metodyki zwinne i klasyczne
 • Budowa konkurencyjności oraz promocja przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym
 • Efektywne funkcjonowanie i rozwój mikro-przedsiębiorstwa gospodarki odpadami
 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych we współpracy z innymi podmiotami i placówkami naukowymi
 • Wdrażanie w przedsiębiorstwie gospodarki odpadami idei gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Posługiwanie się językiem obcym branżowym w mowie i piśmie
 • Programowanie i nadzorowanie procesu przetwarzania odpadów
 • Obsługiwanie i monitorowanie procesu technologicznego, w tym obsługiwanie i monitorowanie pracy poszczególnych urządzeń.
 • Obsługiwanie wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia
 • Obsługiwanie wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 • Obsługiwanie ładowarek jednonaczyniowych w klasie I
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych –uprawnienia elektryczne G1
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci cieplnych i energetycznych -uprawnienia cieplne i energetyczne G2
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych -uprawnienia gazowe G3
 • Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas

Tematy szkoleń oferowane dla sektora żywności wysokiej jakości

 • Zarządzanie i organizacja pracy pracowników w przemyśle spożywczym
 • Planowanie i logistyka w procesie produkcji żywności
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (SPC.07.) od 1 września 2019r. (kwalifikacja włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: kwalifikacja ze szkolnictwa zawodowego, cząstkowa, poziom PRK/ERK –4)
 • Wykorzystywanie systemów wspomagania komputerowego w produkcji żywności
 • Organizacja zaopatrzenia zakładów produkcji żywności, w tym system oceny dostawców
 • Organizacja dystrybucji i sprzedaży produktów spożywczych
 • Kontrolowanie i ocenianie jakości produktów spożywczych
 • Projektowanie nowych produktów spożywczych, w tym produktów z grupy żywności wygodnej i funkcjonalnej
 • Modyfikowanie składu i/ lub receptury istniejących produktów spożywczych
 • Projektowanie procesów technologicznych i sposobu pakowania żywności
 • Znakowanie i certyfikacja produktów spożywczych
 • Badanie potrzeb rynku żywnościowego w zakresie zaspokojenia oczekiwań konsumentów
 • Zapewnianie bezpieczeństwa w łańcuchu produkcji żywności
 • Opracowywanie dokumentacji technologicznej do produkcji żywności
 • Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń (SPC.02.) od 1 września 2019r. (kwalifikacja włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: kwalifikacja ze szkolnictwa zawodowego, cząstkowa, poziom PRK/ERK –3)
 • Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego (816003) od 1 września 2019r. (kwalifikacja włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: kwalifikacja ze szkolnictwa zawodowego, pełna, poziom PRK/ERK –3)

Tematy szkoleń oferowane dla sektora komunikacji marketingowej

 • Planowanie kampanii marketingowej w oparciu o brief strategiczny klienta
 • Projektowanie strategii komunikacji
 • Projektowanie strategii marki
 • Budowanie strategii komunikacji opartej na działaniach, doświadczeniach i zaangażowaniu uczestników (storydoing)
 • Opowiadanie historii w marketingu(storytelling)
 • Stosowanie „consumer insight” w komunikacji marketingowej
 • Mierzenie efektywności kampanii marketingowej
 • Pozyskiwanie wiedzy o konsumentach
 • Prezentowanie strategii
 • Planowanie kampanii online
 • Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)
 • Prowadzenie sprzedaży i promocji w internecie (e-commerce)
 • Planowanie i prowadzenie działań marketingowych w mediach społecznościowych
 • Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem serwisów i aplikacji mobilnych(mobile marketing)
 • Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem marketingu w wyszukiwarce (SEM)
 • Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem Google Analitics
 • Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem e-mailingu
 • Projektowanie doświadczeń konsumenckich(consumer experience)
 • Projektowanie rozwiązań skoncentrowanych na potrzebach klienta(consumer design)
 • Mapowanie ścieżki konsumenta (consumer journey)
 • Komunikowanie marki na platformach e-commerce
 • Stosowanie danych o konsumentach w rozwoju marki
 • Budowanie i zarządzanie zespołem projektowym
 • Planowanie projektu marketingowego
 • Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – Sierpień 2022 r.

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

 

MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH – MAJ 2022 R.

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Negocjacje nowej puli pieniędzy na rozwój naszego kraju z Unią Europejską są już bardzo zaawansowane. W oczekiwaniu na ich koniec i otwarcie nowych Programów zapraszamy do zapoznania się możliwościami, jakie jeszcze mamy z dotychczasowych środków a, które będą trwały w maju.

Oferta obejmuje łącznie 21 konkursów: 10 z programów krajowych, 9 z programów regionalnych oraz 2 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

 

ZDOBYWCY ŚWIATOWYCH RYNKÓW

Polskie produkty o wysokiej jakości, innowacyjne i nietuzinkowe, śmiało mogą konkurować i zdobywać klientów na rynkach zagranicznych. Trzeba jednak tam dotrzeć, zaistnieć i się wypromować… a to może stanowić barierę trudną do pokonania ze względu na koszty. Z pomocą przedsiębiorcom przychodzą Fundusze Europejskie. Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Więcej informacji znadziecie na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

KOMPETENCJE CYFROWE

Postępująca szybko cyfryzacja jest jednym z większych wyzwań stojących aktualnie przed kadrą menadżerską polskich przedsiębiorstw.

Ogólnoświatowa sytuacja wymusza na nich reorganizację kanałów komunikacji, sprzedaży i obsługi klientów, zmianę formy działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami pracującymi w trybie zdalnym. Z tego względu znajomość  narzędzi cyfrowych w biznesie jest niezbędna do skutecznego zarządzania firmą.

Obecnie na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej, można otrzymać dofinansowane z Funduszy Europejskich.

O tym, gdzie i jak składać wnioski przeczytasz na stronie Polskiej Agencji Rozwojui Przedsiębiorczości

 

GRANTY NA EUROGRANTY

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy planują wziąć udział w programach Unii Europejskiej mogą pozyskać środki, aby się do tego dobrze przygotować. Chodzi o takie programy jak: Kreatywna Europa, LIFE, Horyzont Europa i Single Market Programme.

Można otrzymać na ten cel nawet 280 tys. zł i przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów:

 • usługi doradczej, dzięki której przygotujesz wniosek o Eurogrant
 • opracowania studium wykonalności
 • organizację spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych)
 • tłumaczenie wniosku

Szczegóły dostępne na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

CZAS NA START-UP

Dla startuperów, którzy zakończyli inkubację w platformie startowej, działającej w Programie Polska Wschodnia, przeznaczony jest kolejny konkurs, w którym czeka nawet 1 mln złotych wsparcia na rozwinięcie działalności. To oferta dla tych przedsiębiorców,  którzy chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i stopniowo zwiększać sprzedaż.

Pozyskane środki mogą przeznaczyć m.in. na zakup usług doradczych lub eksperckich, pensje dla pracowników zaangażowanych w projekt lub promocję swojego przedsięwzięcia.

Konkurs będzie trwał jeszcze do 19 maja 2022 r.

Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

DOSTĘPNOŚĆ SZANSĄ NA ROZWÓJ

Firmę można rozwijać również w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami.

Jesteś mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą i :

 • wytwarzasz produkty lub oferujesz usługi i chciałbyś, aby mogły z nich korzystać osoby ze szczególnymi potrzebami na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące)
 • chciałbyś wiedzieć, jak projektować produkty, środowiska, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji (uniwersalne projektowanie)
 • chciałbyś wprowadzić te produkty i usługi na rynek (komercjalizacja)

Nadal możesz skorzystać z oferty bezpłatnych szkoleń i doradztwa dostępnych w Twoim regionie.

Więcej informacji znadziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

To tylko niektóre, wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających w maju naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

 

GRANTY NA EUROGRANTY

Maksymalna wartość dofinansowania na przygotowanie projektu o Eurogrant ze studium wykonalności, dla wnioskodawców: A. Samodzielnie aplikujących – wynosi 280 060,00 zł; B. W konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum (partner) – wynosi 239 310,00 zł. Maksymalna wartość dofinansowania na przygotowanie projektu o Eu

dotacja od 01.04.2021 do 11.08.2022

Na co (m.in.): Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie. Przygotowanie projektu do Programu UE może obejmować działania: 1)   związane z opracowaniem studium wykonalności; 2)   podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów tego projektu w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami; 3)   polegające na przygotowaniu wniosku/aplikacji do Programu UE, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w ramach Programu UE;4)   związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji;podejmowane w związku z prezentacją wniosku/aplikacji przed organizatorem konkursu.

POIR
2.3

2.3.6 Granty na Eurogranty, Inteligentny Rozwój

Dla kogo?

Dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Ile?
Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Minimalny wkład własny

Minimalny wkład własny wynosi 0,00 PLN.

Maksymalna wartość przygotowania projektu o Eurogrant ze studium wykonalności, dla wnioskodawców:

  1. Samodzielnie aplikujących – wynosi 280 060,00 zł;
 1. W konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum (partner) – wynosi 239 310,00 zł.

Maksymalna wartość przygotowania projektu o Eurogrant bez studium wykonalności, dla wnioskodawców:

 1. Samodzielnie aplikujących – wynosi 64 000,00 zł;
 2. W konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum (partner) – wynosi 23 250,00 zł.

Wartość projektu

Maksymalna wartość przygotowania projektu o Eurogrant ze studium wykonalności, dla wnioskodawców:

 1. Samodzielnie aplikujących – wynosi 280 060,00 zł;
 2. W konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum (partner) – wynosi 239 310,00 zł.

Maksymalna wartość przygotowania projektu o Eurogrant bez studium wykonalności, dla wnioskodawców:

 1. Samodzielnie aplikujących – wynosi 64 000,00 zł;         
 2. W konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum (partner) – wynosi 23 250,00 zł.

Dowiedz się więcej

Jeśli masz pytania zadzwoń do Punktu Informacyjnego w Twoim regionie.

Zobacz, jak złożyć wniosek – aby uzyskać dotacje dla (wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu)

W Wyszukiwarce są zaprezentowane ogólne informacje, a szczegóły są dostępne
w dokumentach programowych.

Zwiń – aby ukryć informacje dla Granty na Eurogranty

 

POŻYCZKA STANDADOWA-INNOWACYJNA

do 300 tys. złotych (lub 600 tys. zł w ramach komponentu innowacyjnego)

wsparcie pozadotacyjne 2018-09-18

Na co (m.in.): W ramach Pożyczki Standardowej – Innowacyjnej mogą być finansowane inwestycje rozwojowe realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie województwa podkarpackiego. Rozróżnia się dwa następujące komponenty Pożyczki Standardowej – Innowacyjnej:

  1. Komponent standardowy – z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych  realizowanych przez MŚP;
  2. Komponent innowacyjny – z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Rozwiń – aby dowiedzieć się więcej o Pożyczka Standadowa-Innowacyjna

 

POŻYCZKA STANDARDOWA

do 120 tyś. zł

wsparcie pozadotacyjne od 12.10.2017

Na co (m.in.): Inwestycje realizowane na terenie województwa podkarpackiego ukierunkowane na wsparcie rozwoju.

Rozwiń – aby dowiedzieć się więcej o Pożyczka standardowa

 

JUŻ NIEDŁUGO POJAWIĄ SIĘ KONKURSY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH PRZYZNANYCH POLSCE NA LATA 2021-2027

Obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi negocjacje z Komisją Europejską i pracuje nad tym, aby oferta wsparcia była jak najbardziej dopasowana do Twoich potrzeb. Zakładamy, że pierwsze konkursy wystartują już w drugim kwartale 2022 roku. Zapraszamy do śledzenia informacji na Portalu Funduszy Europejskich.

Portal Funduszy Europejskich  

Szczegóły dofinansowania

Wsparcie przedsiębiorców, którzy, mimo niepowodzenia, ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy mimo niepowodzenia, zdecydowali się na powrót na rynek i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą:

 • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego
 • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy

Pobierz ulotkę informacyjną

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości,
 • pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji,
 • przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

Kompetencje dla sektorów 2 – oferta dla przedsiębiorców

Zobacz powiązane działanie: Kompetencje dla sektorów 2 – oferta dla operatorów

Cel finansowania: Dofinansowanie wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

Start składania wniosków

12 sierpnia 2020

Koniec przyjmowania wniosków

30 czerwca 2022

 • Wkład własny

minimum 20%

 • Miejsce realizacji projektu

Polska

 • Dla kogo

MMŚP z możliwością udziału dużych przedsiębiorstw

Szczegóły dofinansowania

Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • usługi szkoleniowe
 • usługi doradcze
 • studia podyplomowe

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które zawarte zostały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić pracowników;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających w branżach: mody i innowacyjnych tekstyliów, handlu, żywności wysokiej jakości, odzysku materiałowego surowców, komunikacji marketingowej, finansów, telekomunikacji, turystyki, budownictwa, usług rozwojowych, chemii, nowoczesnych usług biznesowych, lotniczo-kosmicznej, motoryzacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji danego sektora.

* W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczy to wyłącznie sektorów przemysłowych (związany z reindustrializacją) tj. IT (PKD J.62 -Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana), motoryzacyjnego (PKD C.29 -Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych),  przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, odzysku materiałowego surowców (PKD 38 -Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców), żywności wysokiej jakości (PKD 10 -Produkcja artykułów spożywczych, za wyjątkiem PKD 10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt), chemicznego (PKD 21 -Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych) oraz lotniczo-kosmicznego (PKD 30.3 -Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn)

Więcej na stronie https://www.parp.gov.pl/

 

   

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PRZEMYŚLU ZAPRASZA NA BEZPŁATNE WEBINARIUM „Skuteczny biznesplan – jak otrzymać wsparcie z Funduszy Europejskich na założenie firmy”.

Webinarium odbędzie się 8 grudnia 2021 r. od 11:00 do 12:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na  adres: lpi.przemysl@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Bezpłatne webinarium „Wsparcie na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny

Utworzono: piątek, 19 listopad 2021 13:26

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu zaprasza na webinarium – spotkanie informacyjne online „Wsparcie na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD). Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Spotkanie dotyczy naboru tematycznego planowanego od 30 listopada do 29 grudnia 2021 r.

Bezpłatne webinarium „Podnieś swoje kwalifikacje z Funduszami Europejskimi”

Utworzono: piątek, 19 listopad 2021 08:22

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium „Podnieś swoje kwalifikacje z Funduszami Europejskimi”.

Webinarium odbędzie się 30 listopada 2021 r. od 11:00 do 11:45 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na  adres: lpi.przemysl@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Newsletter nr 1/2021 (Aktualizacja na dzień 15.11.2021 r.)

Utworzono: poniedziałek, 15 listopad 2021 11:37

Masz poniżej 30 lat i pragniesz otworzyć własny biznes? Sprawdź, czy spełniasz kryteria. Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach PO WER na lata 2014-2020.

Operatorzy dotacji, którzy udzielają wsparcia w postaci dofinansowania na założenie własnej firmy, zostali wyłonieni w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-011/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dotacje na szkolenia pracowników przedsiębiorstw – nabór w ramach projektu PARR S.A. pt. „Fundusz Usług Rozwojowych”

Utworzono: poniedziałek, 15 listopad 2021 10:13

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od 10 listopada prowadzi XXI nabór wniosków w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

Bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na staże dla osób 30+”

Utworzono: środa, 10 listopad 2021 14:48

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu zaprasza na bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na staże dla osób 30+”.

 

BIZNES NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 1) 800 000,00 zł (w przypadku wybrania rynków docelowych internacjonalizacji wyłącznie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub 2) 550 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii), w

dotacja od 18.10.2021 do 22.12.2021

Na co (m.in.): przygotowanie przedsiębiorstwa do sprzedaży swoich produktów i usług na rynkach międzynarodowych. I etap – usługi doradcze, które pomogą przygotować i wprowadzić nowy model biznesowy (np. analiza możliwości eksportowych, wskazanie rynków docelowych, koncepcja wejścia na rynek zagraniczny, propozycje dostępnych źródeł finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe); II etap – usługi wyszukiwania i nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi, przygotowanie produktu do wejścia na nowy rynek, budowanie kanałów dystrybucji, projektowanie materiałów reklamowych, zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych związanych z internacjonaliazcją działalności firmy, udział w targach, wystawach i misjach.

Info na stronie /www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

GRANTY NA EUROGRANTY

Maksymalna wartość dofinansowania na przygotowanie projektu o Eurogrant ze studium wykonalności, dla wnioskodawców: A. Samodzielnie aplikujących – wynosi 280 060,00 zł; B. W konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum (partner) – wynosi 239 310,00 zł. Maksymalna wartość dofinansowania na przygotowanie projektu o Eu

dotacja od 01.04.2021 do 27.01.2022

Na co (m.in.): Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie. Przygotowanie projektu do Programu UE może obejmować działania: 1)   związane z opracowaniem studium wykonalności; 2)   podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów tego projektu w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami; 3)   polegające na przygotowaniu wniosku/aplikacji do Programu UE, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w ramach Programu UE;4)   związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji;podejmowane w związku z prezentacją wniosku/aplikacji przed organizatorem konkursu.

POIR
2.3

2.3.6 Granty na Eurogranty, Inteligentny Rozwój

Dla kogo?

Dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Ile?

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Minimalny wkład własny

Minimalny wkład własny wynosi 0,00 PLN.

Maksymalna wartość przygotowania projektu o Eurogrant ze studium wykonalności, dla wnioskodawców:

 1. Samodzielnie aplikujących – wynosi 280 060,00 zł;
 1. W konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum (partner) – wynosi 239 310,00 zł.

Maksymalna wartość przygotowania projektu o Eurogrant bez studium wykonalności, dla wnioskodawców:

 1. Samodzielnie aplikujących – wynosi 64 000,00 zł;
 2. W konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum (partner) – wynosi 23 250,00 zł.

Wartość projektu

Maksymalna wartość przygotowania projektu o Eurogrant ze studium wykonalności, dla wnioskodawców:

 1. Samodzielnie aplikujących – wynosi 280 060,00 zł;
 2. W konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum (partner) – wynosi 239 310,00 zł.

Maksymalna wartość przygotowania projektu o Eurogrant bez studium wykonalności, dla wnioskodawców:

 1. Samodzielnie aplikujących – wynosi 64 000,00 zł;         
 2. W konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum (partner) – wynosi 23 250,00 zł.

Dowiedz się więcej

Jeśli masz pytania zadzwoń do Punktu Informacyjnego w Twoim regionie.

 

ROZWÓJ STARTUPÓW

1 000 000,00 zł.

dotacja od 31.07.2019 do 30.12.2021

Na co (m.in.): Wsparcie rozwoju działalności biznesowej startupów w makroregionie Polski Wschodniej. Startupy, które zakończą program inkubacji w Platformie startowej w ramach Poddziałania 1.1.1, tj. utworzą produkt w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy, będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na rozwój swojej działalności w makroregionie obejmujące m.in.:

 • zakup usług informatycznych, wzorniczych, technicznych, doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego,
 • zakup środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości,
 • zakup surowców lub materiałów służących przetestowaniu oraz właściwej produkcji,
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 • koszty organizacji i przeprowadzenia działań służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej,
 • bezpośrednie koszty personelu,
 • koszty działań informacyjno-promocyjnych.

Okres wsparcia rozwoju przedsiębiorstwa może wynieść maksymalnie do 24 miesięcy. Przy podpisywaniu umów o dofinansowanie beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w makroregionie przez co najmniej okres trwałości projektu zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Ogólnego.

Więcej na stronie /www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

OGŁOSILIŚMY KONKURS „INTERNACJONALIZACJA MŚP”

Od 18 października br. przedsiębiorcy, którzy chcą spróbować swoich sił na rynkach zagranicznych, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie w najnowszej rundzie konkursu „Internacjonalizacja MŚP”, finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Polska Wschodnia. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. zł., zaś całkowity budżet konkursu to 50 mln zł.

 

OSTATNIE DNI KONKURSU NA NAJLEPSZE INICJATYWY PRACOWNICZE

W najbliższy wtorek, 21 października kończymy przyjmowanie zgłoszeń do konkursu „Najlepsze programy inicjatyw pracowniczych”, w którym nagrodzimy przedsiębiorców realizujących programy włączające pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie oraz wdrażających narzędzia mające wspomóc ten proces. Pula nagród w konkursie to łącznie 550 tys. zł.

 

IDEA ROZWOJU TWOJEGO BIZNESU – WYSTARTOWAŁY WIDEOKONFERENCJE

Rozpoczęliśmy realizację cyklu wideokonferencji dla przedsiębiorców, na które zapraszamy wspólnie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Przez kilka najbliższych tygodni będziemy, wraz z zaproszonymi ekspertami, regularnie omawiać tematy ważne dla przedsiębiorców. Już w czwartek, 16 września poruszymy tematykę proponowanych zmian dla przedsiębiorców w Nowym Ładzie oraz aspekty prawne przy próbach wchodzenia na rynki zagraniczne. Transmisje online można oglądać na stronie internetowej PARP oraz na kanałach YouTube i Facebook.

 

WEBINARIUM: „CIRCULAR ECONOMY – JAK WDROŻYĆ CYRKULARNY MODEL GOSPODAROWANIA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE”, 21 WRZEŚNIA

Gospodarka odpadami to temat, który dotyczy każdego przedsiębiorcy. Jak to zrobić w systemie obiegu zamkniętego, w którym surowce, komponenty i produkty są wykorzystywane wielokrotnie? Jak przedsiębiorcy mogą skorzystać na wprowadzeniu gospodarki obiegu zamkniętego? Odpowiedzi na te i inne pytania można uzyskać 21 września br. podczas webinarium .: „Circular economy – jak wdrożyć cyrkularny model gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie”. Szczególnie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

GREEN AND ICT BROKERAGE EVENT – BEZPŁATNA WIRTUALNA GIEŁDA KOOPERACYJNA DLA BRANŻY ICT I ZIELONYCH TECHNOLOGII, 22-30 WRZEŚNIA BR.

W dniach 22-30 września 2021 r. odbędzie się Green and ICT Brokerage Event – bezpłatna wirtualna giełda kooperacyjna dla branży ICT i zielonych technologii, organizowana przez ośrodek Enterprise Europe Network z Tajwanu. Program tego bezpłatnego, trwającego ponad tydzień wydarzenia obejmie wirtualne seminaria i spotkania b2b. Już teraz do udziału zarejestrowali się uczestnicy z prawie 30 krajów. Do udziału zapraszamy przedstawicieli firm, uczelni i instytutów badawczych specjalizujących się w branży teleinformatycznej i/lub w zielonych technologiach, a także poszukujących partnerów do projektów w ww. dziedzinach.

 

POLSKA PONOWNIE NA WEB SUMMIT W LIZBONIE!

Miło nam poinformować, że już po raz czwarty zorganizujemy polskie stoisko podczas Web Summit – jednego z najważniejszych na świecie technologicznych wydarzeń, które w tym roku odbędzie się w dniach 1-4 listopada w Lizbonie. Zapraszamy polskie firmy reprezentujące sektor IT do skorzystania z możliwości promocji – prezentacji ulotek i gadżetów, wyświetlania filmów promocyjnych czy organizacji spotkań biznesowych.

 

PROJEKTOWANE ZMIANY W USTAWIE PRAWO ENERGETYCZNE I W USTAWIE O OZE. CO STANIE SIĘ W 2022 R.

Odejście od rozliczeń na zasadzie tzw. net meteringu dla nowych instalacji prosumenckich jest jedną spośród istotnych zmian, jakie projektowana ustawa wprowadzi na polskim rynku energii. 2 czerwca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – „Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii”. Zachęcamy przedsiębiorców do lektury artykułu wyjaśniającego zakres tych zmian. Materiał pochodzi z najnowszego numeru Biuletynu Euro Info 6/2021 r., który można pobrać bezpłatnie na stronie PARP.

 

PROGRAM AKCELERACYJNY: POLSKA PRZEDSIĘBIORCZA

Cel finansowania: Łączymy potencjał początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą oraz doświadczeniem dużych przedsiębiorstw.

Start składania wniosków
1 kwietnia 2021

Koniec przyjmowania wniosków
31 października 2021

 • Maksymalne dofinansowanie
  250 000 zł
 • Wkład własny
  0%
 • Dla kogo
  Start-upy, mikro i małe przedsiębiorstwa

Szczegóły dofinansowania

Branża: Biogospodarka, IIoT/AR, Fintech, Logistyka

Co musisz wiedzieć?

 • 6 rund naboru i akceleracji trwających po 6 miesięcy.
 • 10 Odbiorców Technologii w tym: 1: J.M. Zdanowscy Sp. j. (właściciel marki Wierzejki), 2: Putka Sp. z o.o. Sp. k., 3: Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. kom., 4: Zakłady Mięsne „Olewnik” BIS Sp. z o.o., 5: Zakład Mięsny Lenarcik Sławomir Lenarcik, 6: Ladros S.C. A. Lewczyk A Lewczyk, 7: Polimer Sp. z o.o., 8: Laude Smart Intermodal S.A.,9: Bank Spółdzielczy w Toruniu, 10: To be announced (TBA).
 • W sumie 40 startupów w akceleracji i komercjalizacji.
 • 12 miesięczna post akceleracja u wybranego Odbiorcy Technologii.

Co zyskasz?

 • Dostęp do najlepszej w kraju bazy mentorów i ekspertów biznesowych.
 • Zindywidualizowany pakiet usług doradczych o wartości do 50 000 zł (w sumie średnio 27 h wsparcia doradczego i mentoringu na uczestnika oraz 15 h wsparcia ze strony ekspertów Odbiorcy Technologii na uczestnika).
 • Grant do 200 000 zł w modelu equity free wypłacany w systemie osiągania kamieni milowych.
 • Zindywidualizowana opieka Opiekuna Startupów dedykowanego każdemu startupowi uczestniczącemu w programie.
 • Możliwość nawiązania trwałych relacji biznesowych i zbudowanie unikalnej sieci kontaktów na linii startup-duży średni przedsiębiorca dzięki uczestnictwu w wydarzeniach startupowych
  i biznesowych, Biznes Mixerach oraz imprezach networkingowych.
 • Unikatowa szansa na komercjalizację pomysłu biznesowego poprzez wdrożenie innowacyjnego rozwiązania startupu bezpośrednio do środowiska Odbiorcy Technologii.

Jakie wymagania musisz spełnić?

 • złóż Aplikację poprzez formularz elektroniczny ze strony
 • nie byłeś notowany na giełdzie w okresie do 5 lat od dnia rejestracji w odpowiednim rejestrze
 • nie dokonałeś podziału zysków i nie zostałeś utworzony w wyniku połączenia i nie przejąłeś działalności innego przedsiębiorcy
 • posiadasz pełnię praw do dysponowania zgłoszonym w aplikacji innowacyjnym pomysłem biznesowym, rozwiązaniem, programem lub innym projektem
 • chcesz rozwijać swój projekt w Indywidualnym Programie Akceleracji
 • posiadasz uprawnienia do rozporządzania projektem we własnym imieniu pełnią praw wolnych od wszelkich obciążeń prawnych, zabezpieczeń lub jakiegokolwiek roszczenia podmiotu trzeciego
 • działasz nie dłużej niż 5 lat w formie spółki kapitałowej zarejestrowanej na terytorium RP lub jednoosobowej działalności gospodarczej
 • twój projekt, z którym aplikujesz do programu, nie został jeszcze poddany komercjalizacji

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie
250 000 zł

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pojedynczy projekt może otrzymać:

200 tys. zł – wsparcie finansowe, 50 tys. zł – wsparcie w postaci usług

 

PARP OGŁASZA NOWY KONKURS. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WYJĄTKOWYCH INICJATYW PRACOWNIKÓW

Nowy konkurs PARP ma na celu popularyzację w polskich przedsiębiorstwach idei systematycznego włączania pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie. Wyłonione w konkursie najlepsze przedsięwzięcia i narzędzia mogą liczyć na promocję oraz nagrody finansowe. Projekty będzie można zgłaszać od 31 sierpnia do 21 września 2021 r. Konkurs finansowany jest z Programu Inteligentny Rozwój.

Konkurs „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych” jest organizowany po raz pierwszy. Mogą wziąć w nim udział mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski.

– Innowacje pracownicze pozwalają firmie szybciej się rozwijać i osiągać przewagi konkurencyjne, co jest szczególnie istotne w dobie pandemii koronawirusa. Dla pracowników stanowią  impuls i motywację do dalszego rozwoju w firmie. Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu firmy pobudza proprzedsiębiorcze zachowania. Pozwala też pracownikom realizować się, zaspokajać swoje ambicje i odnaleźć swoje miejsce i rolę w firmie, a także lepiej rozumieć jej potrzeby. Zyskują na tym obie strony. Pracownicy wprowadzają innowacje, a firma zatrzymuje utalentowanych pracowników, bez których nie byłaby w stanie szybko się rozwijać. Takie konkursy jak ten, który w tym roku po raz pierwszy postanowiła zorganizować PARP, mogą im w tym pomóc  – ocenia Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.

– Inicjatywa ta ma przede wszystkim zachęcić firmy do szerszego skorzystania z potencjału zatrudnianych przez nich pracowników, do podejmowania działań, dzięki którym pracownicy zyskają możliwość zgłaszania swoich pomysłów na usprawnienia bądź większe zmiany w firmie  – wyjaśnia Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Jakie projekty można zgłaszać?

Konkurs organizowany jest dla dwóch typów projektów: Programy rozwoju inicjatyw pracowniczych (dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 pracowników, od 50 do 249 pracowników oraz od 250 pracowników) i Rozwiązania ICT wspierające programy rozwoju inicjatyw pracowniczych (dla startupów oraz dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku dłużej niż 3 lata).

Do konkursu można zgłaszać aktualnie realizowane przedsięwzięcia – programy rozwoju inicjatyw pracowniczych, które zachęcają pracowników do dzielenia się pomysłami na usprawnienia lub dotyczą całkowicie nowych rozwiązań. Programy powinny działać od co najmniej 6 miesięcy, posiadać regulamin bądź inny dokument regulujący zasady jego funkcjonowania i przynosić wymierne efekty w przedsiębiorstwie.

Drugą kategorią zgłaszanych projektów są gotowe narzędzia – rozwiązania ICT, które służą włączaniu pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie, wspierają programy rozwoju inicjatyw pracowniczych w przedsiębiorstwach i przyczyniają się do skutecznego ich funkcjonowania. Rozwiązania te są oferowane do wdrożenia podmiotom zewnętrznym, znajdują się w aktualnej ofercie uczestnika konkursu nie dłużej niż 5 lat oraz zostały już wdrożone w co najmniej jednym podmiocie. Uczestnik konkursu musi dysponować autorskimi prawami majątkowymi do tego rozwiązania.

– Zakładamy, że projekty zgłaszane do konkursu powinny przyczyniać się do rozwoju kultury organizacyjnej, która będzie nastawiona na innowacje i dzielenie się wiedzą. Rozwiązania mają utrzymać zaangażowanie zespołu, a także wpłynąć na pogłębienie kompetencji pracowniczych, wesprzeć zarządzanie różnorodnością oraz oddziaływać na rozwój firmy, która będzie coraz bardziej  odporna na kryzysy  – dodaje Marcin Czyża, p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kryteria oceny

W ocenie przedsięwzięć brany będzie pod uwagę m.in. zakres wdrożenia programu, jego kompleksowość, efekty w zakresie aktywizacji pracowników oraz wdrożenia zgłoszonych pomysłów a także korzyści dla całego przedsiębiorstwa. W przypadku rozwiązań ICT ocenie podlegać będą m.in. nowe cechy i funkcjonalności, kompleksowość i kompatybilność rozwiązania, jego potencjał rozwojowy oraz skala wdrożenia rozwiązania.

Nagrody finansowe za swoje projekty może otrzymać maksymalnie 50 firm – uczestników konkursu. W każdej z 5 podkategorii konkursu wyłonionych zostanie maksymalnie 10 laureatów, w tym 1 nagroda główna oraz 9 wyróżnień. Łącznie przyznanych zostać może: 5 nagród głównych – każda o wartości 20 tys. zł oraz 45 wyróżnień – każde o wartości 10 tys. zł.

Więcej informacji o konkursie

Konkurs organizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”.

AKTUALNY data naboru wniosków od 31.07.2019 do 30.12.2021

ZMIANA TERMINU: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Program Operacyjny Polska Wschodnia

Wyniki naboru

Wyniki konkursu

 – Informacje o naborze

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to około 100 dni od daty upływu terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu.

Miejsce składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu. Szczegółowe zasady odnośnie dołączania załączników do wniosku znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się mikro i małe przedsiębiorstwa, które:

1)      spełniają kryteria określone w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2)      prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych;

3)      nie były notowane na giełdzie w okresie do pięciu lat po ich rejestracji w odpowiednim rejestrze działalności gospodarczej;

4)      nie przejęły działalności innego przedsiębiorstwa;

5)      nie dokonały jeszcze podziału zysków;

6)      nie zostały utworzone w wyniku połączenia;

7)      zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w   ramach poddziałania 1.1.1 POPWPlatformy startowe dla nowych pomysłów, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji oraz otrzymały Raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu przedsiębiorstwa typu startup –  dotacja na początkową działalność firmy. Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizację modelu biznesowego, opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy startowej, obejmującego m.in. zidentyfikowany problem/potrzebę rynkową, segmenty klientów, tworzenie wartości produktu dla klienta, kanały dystrybucji, strumienie przychodów, strukturę kosztów, wskaźniki.

Katalog kosztów podlegających dofinansowaniu:

1)      Koszty bezpośrednie:

 1. a)       Środki trwałe inne niż nieruchomości,
 2. b)      Wartości niematerialne i prawne,
 3. c)       Informacja i promocja,
 4. d)      Udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych,
 5. e)      Usługi zewnętrzne, z wyjątkiem usług szkoleniowych,
 6. f)        Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zaangażowanego w rzeczową realizację projektu (koszty bezpośrednie),
 7. g)       Zakup surowców lub materiałów.

2)      Koszty pośrednie (rozliczane stawką ryczałtową).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone w dniu 12.06.2019 r.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Minimalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu wynosi: 50 000,00 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 1 000 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

390 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługują zgodnie z §13 Regulaminu konkursu.

Poleć innym

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś

Znajdź kontakt do najbliższego punktu informacyjnego

 

SZKOLENIE ONLINE „NAPISZ SAM BIZNESPLAN. DOWIEDZ SIĘ JAK NAPISAĆ DOBRY BIZNESPLAN I OTRZYMAĆ DOTACJĘ Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH” – VI TERMIN

Utworzono: poniedziałek, 28 czerwiec 2021, 14:15

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie zaprasza na bezpłatne szkolenie online „Napisz sam biznesplan. Dowiedz się jak napisać dobry biznesplan i otrzymać dotację z Funduszy Europejskich”.

Szkolenie jest poświęcone zasadom ubiegania się o wsparcie z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020 na założenie własnej działalności gospodarczej oraz zasadom tworzenia biznesplanu. Szkolenie skierowane jest do osób w każdej grupie wiekowej, zarówno przed, jak i po 30 roku życia.

Szkolenie odbędzie się 14 lipca 2021 r. od 9.00 do 13.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: gpi@podkarpackie.pl ;i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 lipca 2021 r. do godz. 15:30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Szkolenie jest skierowane do osób planujących otworzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem wsparcia z Funduszy Europejskich.  

Program szkolenia:

 • 9.00-9.10 – Powitanie uczestników i prezentacja programu spotkania;
 • 9.10-10.10 – Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach aktualnych projektów (działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego oraz Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER);
 • 10.10-10.30 – Przerwa;
 • 10.30-12.45 – Wybór projektu, przystąpienie do projektu, wnioskowanie o wsparcie finansowe (w tym biznesplan, jako załącznik do wniosku o dotację na założenie firmy – część warsztatowa);
 • 12.45-13.00 – Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.

Organizator szkolenia:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie
al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82, 17 747 64 88
e-mail gpi@podkarpackie.pl

Znajdź punkt informacyjny

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82, pn 7:30-18:00, wt-pt 7.30 – 15.30
gpi@podkarpackie.pl

 

INNO_LAB

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 800.000,00 zł

dotacja od 28.04.2021 do 30.06.2021

Na co (m.in.): Grant przeznaczony jest na realizację projektów polegających na przygotowaniu firmy do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożeniu wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki na usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej, usługi doradcze związanych z wdrożeniem mapy drogowej, zakup  maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

GRANTY NA EUROGRANTY

Maksymalna wartość dofinansowania na przygotowanie projektu o Eurogrant ze studium wykonalności, dla wnioskodawców: A. Samodzielnie aplikujących – wynosi 280 060,00 zł; B. W konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum (partner) – wynosi 239 310,00 zł. Maksymalna wartość dofinansowania na przygotowanie projektu o Eu

dotacja od 01.04.2021 do 27.01.2022

Na co (m.in.): Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie. Przygotowanie projektu do Programu UE może obejmować działania: 1)   związane z opracowaniem studium wykonalności; 2)   podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów tego projektu w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami; 3)   polegające na przygotowaniu wniosku/aplikacji do Programu UE, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w ramach Programu UE;4)   związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji;podejmowane w związku z prezentacją wniosku/aplikacji przed organizatorem konkursu.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

2.19. KONKURS DOTYCZĄCY REALIZACJI SZKOLEŃ W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ I PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO

100%

dotacja od 01.04.2021 do 19.05.2021

Na co (m.in.): Dla kogo? Szkolenia są skierowane do uczestników procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym m.in.: architektów – w tym architektów wnętrz i krajobrazu, inżynierów budownictwa, urbanistów, pracowników administracji publicznej zajmujących się procesem inwestycyjno-budowlanym lub planowaniem przestrzennym lub zagospodarowaniem przestrzennym.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

PRZEMYSŁ 4.0

Cel finansowania: Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w pilotażowych działaniach związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0.

Ogłoszenie konkursu

22 marca 2021

Start składania wniosków

28 kwietnia 2021

Koniec przyjmowania wniosków

30 czerwca 2021

 • Maksymalne dofinansowanie

800 000 zł

 • Wkład własny

minimum 15%

 • Miejsce realizacji projektu

Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

Polska

 • Dla kogo MŚP

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0

 

WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA TZW. „SZYBKA ŚCIEŻKA”

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt: 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe; 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe; 200 000 eurona prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);

dotacja od 22.03.2021 do 04.05.2021
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

BIZNES NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

dotacja od 07.04.2021 do 27.05.2021

Na co (m.in.): przygotowanie przedsiębiorstwa do sprzedaży swoich produktów i usług na rynkach międzynarodowych. I etap – usługi doradcze, które pomogą przygotować i wprowadzić nowy model biznesowy (np. analiza możliwości eksportowych, wskazanie rynków docelowych, koncepcja wejścia na rynek zagraniczny, propozycje dostępnych źródeł finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe); II etap – usługi wyszukiwania i nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi, przygotowanie produktu do wejścia na nowy rynek, budowanie kanałów dystrybucji, projektowanie materiałów reklamowych, zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych związanych z internacjonaliazcją działalności firmy, udział w targach, wystawach i misjach.
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

BEZPŁATNE WEBINARIUM

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu  zaprasza na bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na podniesienie kompetencji i kwalifikacji dla przedsiębiorców i pracowników MŚP ”.
Webinarium odbędzie się 12 lutego 2021 r. od godz. 10:00 do 10.45 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.mielec@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 lutego 2021 r. do godz. 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (12 lutego 2021 r.).

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu tarnobrzeskiego (powiaty: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski), którzy mogą otrzymać nawet do 80% dofinansowania na szkolenia pracowników w ramach projektu „Twój kierunek rozwoju – Finansowanie usług rozwojowych w subregionie tarnobrzeskim” realizowanego przez Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Program webinarium:
1.    Kto może uzyskać dofinansowanie, grupy priorytetowe
2.    Wysokość wsparcia
3.    Etapy ubiegania się o dofinansowanie
4.    Nabór wniosków

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu
ul. Kościuszki 7 , 39-300 Mielec
tel.: 798 771 414, 798 771 650
e-mail lpi.mielec@podkarpackie.pl

 

BADANIA NA RYNEK

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi: na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł, na usługi doradcze: 500 000 zł.

Dotacja od 13.01.2021 do 17.02.2021 (do godz.16:00:00)

Na co (m.in.):

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego.Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

POIR
3.2
3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój

Dla kogo?

Dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Ile?
Poziom dofinansowania

Maksymalna intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne związane:

–  z inwestycją początkową określoną w § 10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwojuzdnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz.U. z 2018 poz. 871, z późn. zm.) – zgodnie z mapą pomocy regionalnej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878),  

– z propagowaniem energii ze źródeł odnawialnych – zgodnie z § 41 a ust. 7 – 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz.U. z 2018 poz. 871, z późn. zm.), 

– z recyklingiem i ponownym wykorzystywaniem opadów – zgodnie z § 41 b ust. 5 – 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz.U. z 2018 poz. 871, z późn. zm.).  

Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:
1)   35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
2)   45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność pomocy de minimis na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki określana jest tak samo jak intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Minimalny wkład własny

20-80% (zgodnie z możliwą do  przyznania intensywnością pomocy).

Wartość projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi  1 000 000 zł Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 EUR[1], w tym:
1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł,
2) na usługi doradcze: 1 000 000 zł. 

[1]W ramach konkursu dofinansowania nie mogą otrzymać projekty duże w rozumieniu art. 100 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).

Zobacz, jak złożyć wniosek – aby uzyskać dotacje dla (wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu)

  

OFERTA PARP DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/41996/oferta-parp-dla-przedsiebiorcow-z-wojewodztwa-podkarpackiego?fbclid=IwAR3cjgRovyjFkLb4R3_M9qqZrsza8kMP3yXmgvO4GcsQMGyC1xbPFbCIyTw

 

BONY NA INNOWACJE WCIĄŻ DOSTĘPNE

Jeszcze 160 mln zł dla firm z sektora MŚP na dofinansowanie inwestycji. Bony na innowacje wciąż dostępne

 

SZKOLENIA

https://www.mielec.pl/bezplatne-webinarium-fundusze-europejskie-na-podniesienie-kompetencji-i-kwalifikacji-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow-msp/

http://www.fundusze.podkarpackie.pl/index.php/11-gpi-rzeszow/akualnosci/1878-bezplatne-webinarium-podnoszenie-kwalifikacji-zawodowych-wsparcie-dla-osob-doroslych-w-ramach-dzialania-9-5-rpo-wp?fbclid=IwAR1OVGjkKv-WWZ4sHtXjf70ZGypUcy0VkHLlHLujtYxofAIK0bB03dRRCd4

 

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE Z PROGRAMU INTELIGENTNY ROZWÓJ

Cel wydarzenia:

Przedstawimy zasady wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Zachęcimy do złożenia wniosku o premię technologiczną w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Po co?

Poznasz warunki otrzymania dotacji – tzw. premii technologicznej.
Poznasz mechanizm i warunki otrzymania premii technologicznej (dotacji) i dopasujesz je do planów rozwoju swojej firmy.

Korzyści:

 1. Poznasz procedurę uzyskania wsparcia „krok po kroku”
 2. Poznasz najważniejsze elementy dokumentacji konkursowej 3. Poznasz kluczowe pojęcia związane z premią technologiczną z Programu Inteligentny Rozwój

Dla kogo?

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa MŚP

Prowadzący:

Mateusz Szulc – Ekspert ds. wdrażania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Inteligentny Rozwój

Bezpłatna rejestracja:

https://app.evenea.pl/event/kredytnainnowacje/

 

SZKOLENIA

W czwartek 15 października o godzinie 13 zaplanowany jest webinar z ekspertem dotyczący instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej dla woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.
Poprowadzi go Joanna Kwitowska-Zawadzka, dyr. COP w Gdyni.

LINK DO REJESTRACJI:

https://www.interankiety.pl/f/mvm9jnQv?fbclid=IwAR30YjkrNVK0Zjib5I90p_nXJWRHdCS-ZLoJ5VFx2X5ggi1VOeqKqZV1Qhw

W czwartek 15 października o godz. 14:00 odbędzie się webinar, który organizuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców nt. polityki nowej szansy. Gościem będzie Marzena Zalewska – Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa ARP.

LINK DO REJESTRACJI:

https://zoom.us/webinar/register/WN_iFGjnoE5Q8WtfeQJV4grJg?fbclid=IwAR19GAjjkSbldUf5tM_9vVv2t_piv2hX6sF43NL0EGt5FX0tJwPxtc56lgY

 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie tarnobrzeskim w ramach Projektu Projekt „Twój kierunek rozwoju – Finansowanie usług rozwojowych w subregionie tarnobrzeskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy. Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP ogłasza VI nabór na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP

od 01.09.2020 r. – 21.09.2020 r.

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na refundacje usług rozwojowych (np. usług szkoleniowych) wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników. Wsparcie w ramach Projektu skierowane jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa MŚP (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze województwa podkarpackiego, w subregionie tarnobrzeskim , który obejmuje powiaty: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, kolbuszowski, stalowowolski, mielecki i niżański. Siedziba lub oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji na moment złożenia Formularza zgłoszeniowego.

 • Niniejszy nabór skierowany jest do: mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
 • Niniejszy nabór skierowany jest do MSP i ich pracowników, które nie uczestniczyły dotychczas w dofinansowanych usługach rozwojowych w ramach projektu „Twój kierunek rozwoju – Finansowanie usług rozwojowych w subregionie tarnobrzeskim” – dotyczy tylko MSP i ich pracowników z sektora średnich firm;
 • W niniejszym naborze mogą wziąć udział pracownicy MŚP zatrudnieni wyłącznie na podstawie umowy o pracę zgodnie art. 25 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.);
 • Operator ustala limit cenowy za godzinę usługi w wysokości nieprzekraczającej 180 zł netto.

Limit cenowy nie dotyczy usług rozwojowych pozwalających na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK oraz kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK.

W przypadku szkoleń specjalistycznych wymagających zaangażowania do zajęć specjalistycznego sprzętu, urządzeń, maszyn, bądź materiałów, maksymalna stawka jednostkowa za godzinę szkolenia może być wyższa niż 180 zł netto. Informacje o sprzęcie, urządzeniach, maszynach, bądź materiałach wykorzystywanych w prowadzeniu usługi rozwojowej powinny znaleźć się w Karcie Usługi dostępnej w BUR, w sekcji „Szczegółowe informacje o usłudze”;

 • Operator wyklucza z możliwości dofinansowania następujące typy usług rozwojowych:

– rodzaj/podrodzaj świadczonej usługi: „Doradztwo”,

– usługi rozwojowe z kategorii: „Rozwój osobisty”

– usługi rozwojowe z kategorii: „Zarządzanie i organizacja” (nie dotyczy usług rozwojowych z zakresu tematycznego „studia podyplomowe” oraz usług rozwojowych pozwalających na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK oraz kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK);

 • przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie usług rozwojowych posiada oddział, siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego (wpis we właściwym rejestrze lub ewidencji) przez co najmniej 60 dni przed złożeniem formularza zgłoszeniowego;
 • pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni licząc do dnia złożenia formularza zgłoszeniowego;
 • umowa zawarta pomiędzy pracownikiem zgłaszanym na usługę rozwojową a przedsiębiorcą wnioskującym o dofinansowanie nie może być zawarta na okres krótszy niż 90 dni.

Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:

 • mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%,
 • małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

Wyższy poziom dofinansowania usługi rozwojowej (o 10% w stosunku do poziomu podstawowego) dotyczy:

 • pracowników powyżej 50 roku życia,
 • pracowników o niskich kwalifikacjach,
 • usług rozwojowych kończących się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji,
 • przedsiębiorstw wysokiego wzrostu,
 • przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwojowych w ramach działania 2.2. PO WER,
 • przedsiębiorstw z terenów miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Limit dofinansowania na 1 pracownika:

 • Mikro przedsiębiorstwo: 8 000 zł
 • Małe przedsiębiorstwo: 8 000 zł
 • Średnie przedsiębiorstwo: 8 000 zł

Limit dofinansowania na przedsiębiorstwo:

 • Mikro przedsiębiorstwo: 16 000 zł
 • Małe przedsiębiorstwo: 40 000 zł
 • Średnie przedsiębiorstwo: 80 000 zł

SKŁADANIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

 • osobiście w ARR MARR S. A. Ul. Chopina 18, 39-300 Mielec (zaparafowane i podpisane dokumenty) w godzinach od 7.00 do 15.00;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej na adres ARR MARR S.A. ul. Chopina 18, 39-300 Mielec (zaparafowane i podpisane dokumenty),
 • drogą elektroniczną (zeskanowane, zaparafowane i podpisane dokumenty) na adres marr@marr.com.pl (w ostatnim dniu naboru zgłoszenia drogą elektroniczną będą przyjmowane do godziny 23:59)

https://www.marr.com.pl/BUR.html

 

HALA DO WYNAJĘCIA

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. informuje o możliwości wynajęcia hali nr 6 o powierzchni 76,41 m2  oraz hali nr 7 o powierzchni 75,23 m2 w budynku Mieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (MInP) przy ul. Przemysłowej 69. Szczegółowe informacje pod nr tel. 797-600-310 oraz na stronie internetowej http://minp.marr.com.pl/dokumenty-do-pobrania/

  

1.1  WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA TZW. „SZYBKA ŚCIEŻKA”

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro.

dotacja  od 03.08.2020 do 14.09.2020

Na co (m.in.): Projekty, które obejmują badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace  rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój

Dla kogo?

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw,
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Poziom dofinansowania:

na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych:

 • dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

 • dla średniego przedsiębiorcy:

60% – 75%  kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

 • dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:

50% – 65%  kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

 • dla jednostki naukowej – do 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

Minimalny wkład własny

Min.  20 – 75% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy) – w przypadku przedsiębiorstw
Min. 0% w przypadku jednostek naukowych.

Wartość projektu

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

projekty realizowane samodzielnie przez MŚP –1 mln PLN,

pozostałe projekty–2 mln PLN.

 • Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;

15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;

200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);

2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/#/strona=2/3756=Mikro,%20ma%C5%82e%20i%20%C5%9Brednie%20przedsi%C4%99biorstwa

 

HALA DO WYNAJĘCIA

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. informuje o możliwości wynajęcia hali nr 6 o powierzchni 76,41 m2 w budynku Mieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (MInP) przy ul. Przemysłowej 69. Szczegółowe informacje pod nr tel. 797-600-310 oraz na stronie internetowej http://minp.marr.com.pl/dokumenty-do-pobrania/

 

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W PROGRAMIE DOSTĘPNOŚĆ PLUS

Realizowane inicjatywy w programie Dostępność Plus skierowanych do przedsiębiorców:

8.1. Konkurs „Bony na innowacje”

Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców, którzy mają pomysł biznesowy na innowacje technologiczne lub produktowe dedykowane osobom ze szczególnymi potrzebami, ale nie mają środków na ich wdrożenie. Mogą to być różnego rodzaju przedmioty lub urządzenia użytku codziennego, które ułatwią życie osobom z niepełnosprawnościami lub seniorom. Konkurs składa się z 2 etapów:

 1. etap I usługowy – w ramach tego etapu finansowany jest zakup dla firm usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe np.: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. W tym etapie można otrzymać dofinansowanie maksymalnie do 85 % wartości projektu (maksymalnie 340 000 zł), maksymalny całkowity koszt projektu to 400 000 zł. Wnioski można składać do 28 maja br.
 2. etap II inwestycyjny – w tym etapie finansowane jest wdrożenie pomysłu na innowację technologiczną opracowanego w I etapie konkursu dla przedsiębiorstwa przez jednostkę badawczo – naukową. Dlatego tu mogą wziąć udział tylko przedsiębiorstwa, które z sukcesem zakończyły I etap i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji wypracowanej innowacji oraz patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Dofinansowanie można otrzymać do 70 % wartości projektu (maksymalnie 560 000 zł), maksymalny całkowity koszt projektu to 800 000 zł. Wnioski można składać do 7 lipca br.

Za realizację konkursu odpowiada PARP

Całość finansowana jest ze środków Funduszy Europejskich – Programu Inteligentny Rozwój.

8.2 Konkurs „Badania na rynek”

W ramach tego konkursu finansowane jest wdrożenie innowacyjnych produktów powstałych w oparciu o prace badawczo – rozwojowe. Nowe lub znacząco ulepszone produkty powinny istotnie przyczyniać się do zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Również w tym przypadku dotyczy to zarówno przedmiotów użytku codziennego jak i np. technologie (np., cyfrowe, budowlane, transportowe, komunikacyjne itp.), które mogą zostać wykorzystane w przestrzeni publicznej aby ułatwić społeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • wydatki inwestycyjne typu zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, zakup nieruchomości, roboty budowlane, budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • usługi doradcze

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR. Wsparcie wynosi do 70% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 30% całkowitego kosztu projektu. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • na prace rozwojowe – 450 tys. zł.
 • na usługi doradcze – 500 tys. zł.

Nie jest natomiast określona maksymalna kwota dofinansowania na cały projekt.  Wnioski można składać do 12 maja br.
Za realizację konkursu odpowiada PARP
Całość finansowana jest ze środków Funduszy Europejskich – Programu Inteligentny Rozwój.

 8.3 Konkurs „Dostępność – szansą na rozwój”

W ramach konkursu finansowane są działania szkoleniowe tj. zarówno szkolenia tradycyjne (w tym zawodowe) jak i e-learning, czy studia podyplomowe oraz usługi doradcze związane z technologiami asystującymi i kompensacyjnymi kierowane do przedsiębiorców . Technologie te mają za zadanie umożliwić osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z produktów i usług na równi z innymi. Nie chodzi przy tym tylko wyłącznie o osoby z niepełnosprawnością, ale również o seniorów, kobiety w ciąży czy rodziców z małymi dziećmi.

Projekt będzie realizowany w pięciu makroregionach:

 1. Makroregion nr 1 (Województwa: kujawsko-pomorskie; podlaskie; pomorskie; warmińsko-mazurskie), alokacja – 4,5 mln zł;
 2. Makroregion nr 2 (Województwa: lubelskie; mazowieckie), alokacja – 6,1 mln zł;
 3. Makroregion nr 3 (Województwa: małopolskie; podkarpackie; świętokrzyskie), alokacja – 4,2 mln zł;
 4. Makroregion nr 4 (Województwa: łódzkie; opolskie; śląskie), alokacja – 5 mln zł;
 5. Makroregion nr 5 (Województwa dolnośląskie; lubuskie; zachodnio-pomorskie; wielkopolskie), dostępna alokacja – 7 mln zł.

W każdym z Makroregionów do realizacji może zostać wybrany tylko jeden projekt. Pula środków w konkursie to 27 mln zł – co stanowi dofinansowanie pięciu projektów z każdego makroregionu. W projektach nie jest wymagany wkład własny.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • przedsiębiorcy
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
 • organizacje pracodawców
 • organizacje samorządu gospodarczego
 • organizacje związkowe

Od wnioskodawców (w tym partnerstw) oczekuje się doświadczenia we wcześniejszym prowadzeniu szkoleń lub doradztwa dla przedsiębiorców z zakresu działań innowacyjnych lub rozwojowych, w tym także z zakresu technologii kompensacyjnych i asystujących lub uniwersalnego projektowania.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • rekrutację odbiorców wsparcia
 • prowadzenie szkoleń oraz innego, podobnego wsparcia
 • pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników
 • doradztwo
 • zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu
 • zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń (do 5% wartości projektu)

Działania szkoleniowe, powinny składać się z części ogólnej dotyczącej technologii asystujących/kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz części specjalistycznej pokazującej możliwości komercjalizacji zaproponowanych rozwiązań z zakresu technologii asystujących/kompensacyjnych i uniwersalnego projektowania. Działania doradcze muszą być bezpośrednio związane z zaproponowanymi w projekcie działaniami szkoleniowymi.
Wsparciem w ramach projektu musi być udzielane tylko przedsiębiorstwom, których działalność jest związana z dostarczaniem produktów lub świadczeniem usług które mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.

Nabór wniosków trwa do 26 maja br.
Za realizację konkursu odpowiada PARP.
Całość finansowana jest ze środków funduszy europejskich – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

8.4 Konkurs „Lider dostępności priorytetowych branż”

To inicjatywa, który ma na celu wyłonienie i promocję wysokiej jakości produktów opartych na idei projektowania uniwersalnego, określanych mianem „produkt dostępny”, opracowanej w ramach jednej z 12 priorytetowych branż:

 • sprzęt  medyczny
 • maszyny i urządzenia
 • kosmetyki
 • sektor odzieżowy, obuwniczy, galanteryjny oraz jubilerski
 • IT/ICT
 • meble
 • biotechnologia i farmacja
 • usługi prozdrowotne
 • polskie specjalności żywnościowe
 • budowa i wykańczanie budowli
 • jachty i  łodzie rekreacyjne
 • części samochodowe i lotnicze

Do Konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Polski wytwarzający produkty lub świadczący usługi, spełniające kryteria dostępności. W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda. Nagrody mają charakter honorowy.

Za realizację konkursu odpowiada Ministerstwo Rozwoju
Całość finansowana jest ze środków krajowych. Termin przesyłania zgłoszeń: do 26 czerwca 2020 r.

https://www.gov.pl/web/rozwoj/konkurs-lider-dostepnosci-priorytetowych-branz

8.5 Konkurs „Rzeczy są dla ludzi”

W ramach konkursu możliwe będzie sfinansowanie badań nad zastosowaniem uniwersalnego projektowania w różnych obszarach, na przykład w architekturze, cyfryzacji, edukacji, transporcie. Badania te w szczególności powinny służyć zaprojektowaniu konkretnych produktów dostosowanych do szczególnych potrzeb ich użytkowników, na przykład: mebli, sprzętu AGD, elementów inteligentnych budynków. Mogą one także dotyczyć zastosowania nowych technologii (na przykład aplikacji komputerowych) służących między innymi do alternatywnej komunikacji, geolokalizacji dostępnych miejsc, tras czy środków transportu.

W konkursie zaproponowano aż 23 tematy zidentyfikowane jako takie, w których mogą być prowadzane badania wpierające rozwój dostępności w wielu dziedzinach.

W ramach konkursu finansowane będą projekty obejmujące:

 • badania przemysłowe
 • prace rozwojowe
 • prace przedwdrożeniowe

Warunkiem koniecznym jest, aby projekt obejmował przynajmniej prace rozwojowe. Alokacja na konkurs to 40 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 200 tys. zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 3 mln zł.

Za realizację konkursu odpowiada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Dział Strategii).
Całość finansowana jest ze środków krajowych. Uruchomienie konkursu planowane jest wkrótce.

8.6 Innowacje społeczne

Przedsiębiorcy, którzy mają pomysł na jakąś inicjatywę o charakterze społecznym, organizacyjnym czy usługowym, mogą również ubiegać się o dotację na realizację innowacji społecznej. Chodzi tu przede wszystkim o rozwiązania, produkty lub usługi, dzięki którym osoby starsze lub z niepełnosprawnościami będą mogły samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. W ramach konkursu planowane jest wypracowanie ok. 200 różnego typu innowacji społecznych. Na każdą z nich zaplanowano dofinansowanie w kwocie maksymalnie do 100 tys. zł, dzięki czemu znacznie uproszczona jest formuła aplikowania o środki i nie ma potrzeby przygotowywania całego projektu.

Aby uzyskać wsparcie na swój innowacyjny pomysł, należy zgłosić się do jednego z 5 działających inkubatorów dostępności, które oferują wsparcie merytoryczne i finansowe:

Do inkubatorów dostępności można zgłaszać pomysły na m.in. rozwiązania IT wspierające osoby z niepełnosprawnością lub osoby starsze z ograniczoną mobilnością lub percepcją, o ile będą one miały charakter innowacji społecznej – zgodnie z regulaminem konkursu. Nie ma ograniczeń podmiotowych dla grantobiorców – mogą być nimi osoby prywatne, grupy nieformalne, firmy, organizacje pozarządowe, itp.
Zadaniem inkubatorów jest udzielanie wsparcia innowatorom społecznym przy opracowaniu swojego pomysłu, wybranie najlepszych pomysłów do przetestowania. W dalszej fazie inkubator będzie upowszechniał te rozwiązania, które najlepiej sprawdzą się w praktyce i mają największy potencjał do skalowania.

Za realizację konkursu odpowiada MFiPR. Całość finansowana jest ze środków Funduszy Europejskich – Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

8.7 Partnerstwo na rzecz Dostępności

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi swój biznes z myślą o różnych klientach, również osobach o szczególnych potrzebach (np. seniorzy, osoby niepełnosprawnościami) i deklaruje chęć działania na rzecz poprawy dostępności w swojej działalności, może przystąpić do Partnerstwa na rzecz dostępności. Partnerstwo to zobowiązanie do współpracy na rzecz realizacji założeń Programu Dostępność Plus. Ponieważ chcemy, aby program był realizowany w szerokim partnerstwie z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami – zapraszamy chętne podmioty do włączenia się w ideę Partnerstwa. Dla przedsiębiorców to zarówno poprawa wizerunku społecznego, jako firmy przyjaznej idei dostępności ale także możliwość poznania nowych partnerów biznesowych, dostęp do informacji na temat praktycznych aspektów dostępności, możliwość uczestniczenia w realizacji rządowego programu Dostępność Plus.
Aby przystąpić do Partnerstwa należy zapoznać się z jego deklaracją i zgłosić chęć jej podpisania. Dotychczas zrobiło to już 171 podmiotów. Kwestie te koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Departament EFS). Więcej na ten temat

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/aktualnosci/wsparcie-dla-przedsiebiorcow-w-programie-dostepnosc-plus/

 

PO PC 2.4 – TWORZENIE USŁUG I APLIKACJI WYKORZYSTUJĄCYCH E-USŁUGI PUBLICZNE I INFORMACJE SEKTORA PUBLICZNEGO

W ramach niniejszego programu wnioskodawcy mogą uzyskać dotacje na:


 1. Wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną.
  2. Rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych.


Utworzone w ramach projektów aplikacje mają umożliwiać ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej. Mogą to być zarówno projekty komercyjne, jak i niekomercyjne.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 10.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 84,63%
Wkład własny: 15,37%.
Czas trwania projektu: 24 miesiące.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1.      Jednostki naukowe (w znaczeniu określonym przez ustawę z 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki – według stanu na dzień 29 września 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 87).
2. Uczelnie w zakresie działalności jednostek naukowych.
3. Organizacje pozarządowe.
4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.
Na co można uzyskać wsparcie ?
1.      Wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną.
2. Rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych.
Utworzone w ramach projektów aplikacje mają umożliwiać ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej.
Mogą to być zarówno projekty komercyjne, jak i niekomercyjne.
Opis:
Organizatorem naboru wniosków jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Nabór jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC) 2014-20.
Nie wyznaczono minimalnej i maksymalnej wartości projektu.
Tworzone usługi i treści w ramach dofinansowanych projektów będą musiały przyczyniać się do wzmocnienia:
– e-administracji (np. poprzez udostępnienie ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu zintegrowanego korzystania z usług publicznych lub udostępnienie przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych),
– e-uczenia się,
– e- włączenia społecznego,
– e-kultury,
– e-zdrowia.
Termin składania wniosków:
30 kwietnia 2020
Źródło / Więcej informacji:
https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-4-tworzenie-uslug-i-aplikacji-wykorzystujacych-e-uslugi-publiczne-i-informacje-sektora/nabor-wnioskow-popc-2-4-i-nabor

Informacja o wydłużeniu terminu składania wniosków

https://granty.pl/401964/

 

SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI – GRANTY NA TRANSFER TECHNOLOGII

Projekt umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom uzyskanie grantów na transfer technologii w postaci zwrotu kosztów zakupu wartości niematerialnych i prawnych  o charakterze innowacyjnym (np. w postaci patentów, wzorów użytkowych lub przemysłowych, praw autorskich do oprogramowania, itd.).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Wysokość wsparcia: min. 20% – maks. 70% (w zależności od regionu), do 200.000 euro.
Wkład własny: min. 25% – maks. 85%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1.      Mikroprzedsiębiorstwa.
2. Małe przedsiębiorstwa.
3. Średnie przedsiębiorstwa.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zwrot kosztów zakupu wartości niematerialnych i prawnych  o charakterze innowacyjnym, takich jak:
– patenty lub zgłoszenia patentów,
– wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych,
– wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych,
– prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej lub organizacyjnej),
– prawa do chronionych odmian roślin,
– topografia układów scalonych,
– know-how.
Wszystkie wnioski konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
innowacyjność (rozwiązanie znane i stosowane w skali kraju przez mniej niż 3 lata lub skali międzynarodowej – mniej niż 5 lat);
– technologia musi stanowić innowację produktową lub procesową, minimum na poziomie TRL 7.
Opis:  
Projekt grantowy „Sieć otwartych innowacji” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.
Realizatorem projektu jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych = 150.000 zł.
Decyzja o finansowaniu: ok. 4 miesiące od złożenia wniosku.
Wnioskodawcy mogą wybrać jedną z dwóch form wsparcia: regionalną pomoc inwestycyjną lub pomoc de minimis.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły do 31 grudnia lub wcześniejszego wyczerpania alokacji (nabór podzielony na rundy miesięczne)
Źródło / Więcej informacji:  
https://siecotwartychinnowacji.pl/granty-na-transfer-technologii
https://siecotwartychinnowacji.pl/aktualnosci/20-mln-zl-dla-msp-na-innowacje-oglaszamy-nowy-konkurs-na-transfer-technologii-w-ramach-soi/

https://granty.pl/22674/

 

1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP, POLSKA WSCHODNIA

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach działania 1.2 POPW dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej  – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,
 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy de minimis – do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych;

Termin rozstrzygnięcia konkursu- 60 dni od dnia zamknięcia naboru

Miejsce składania wniosków- Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

PLANOWANY data naboru wniosków od 07.04.2020 do 07.09.2020.

 

2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW, INTELIGENTNY ROZWÓJ

Kto może składać wnioski?
Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w terminie od dnia  14 kwietnia 2020 r. do dnia 11 maja 2020 r. Nie przewiduje się skrócenia terminu naboru.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych  w ogłaszanym konkursie w ramach Działania 2.1 PO IR wynosi 350 000 000 PLN, w tym:

 • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim –  35 000 000 PLN.
 • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie – 315 000 000 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 000 000 PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 000 000 EUR. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Proces weryfikacji spełnienia warunków formalnych oraz oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie trwa do 75 dni. Zatwierdzenie listy ocenionych projektów jest równoznaczne z rozstrzygnięciem konkursu i następuje w terminie do 14 dni od zakończenia oceny wszystkich projektów.

Miejsce składania wniosków
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-15/

 

HALA DO WYNAJĘCIA

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. informuje o możliwości wynajęcia hali nr 2 o powierzchni 153,83 m2 w budynku Mieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (MInP) przy ul. Przemysłowej 69. Szczegółowe informacje pod nr tel. 797-701-408 oraz na stronie internetowej http://minp.marr.com.pl/dokumenty-do-pobrania/

APLIKUJ DO PLATFORM STARTOWYCH

Wiesz, że w Platformach Startowych możesz dostać 1 000 000 PLN dofinansowania na swój pomysł biznesowy!
Wystarczy, że zgłosisz się ze swoim pomysłem!
Dłużej nie czekaj – ZGŁOŚ SIĘ! https://startinpodkarpackie.pl/

RUSZAJĄ „BADANIA NA RYNEK”. W PROMUJĄCYM INNOWACJE KONKURSIE DO ROZDANIA JEST 750 MLN ZŁ

Od 25 marca będzie można składać wnioski o dofinansowanie w programie „Badania na rynek” prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Pula środków wynosi 750 mln zł, z czego 70 mln zł przeznaczono dla przedsiębiorców z woj. mazowieckiego. Do udziału mogą zgłaszać się firmy, które działają na rynku B+R. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 23 kwietnia br.

Do konkursu można zgłaszać projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów i usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów technologicznych. Zgłaszane projekty muszą być wynikiem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na zlecenie. W programie mogą wziąć udział także ci przedsiębiorcy, którzy wyniki takich prac kupili.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski, którzy zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy. Agencja ściśle określa również minimalne przychody przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat od złożenia wniosku. Jest to poziom min. 600 tys. zł dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz min. 1 mln zł dla średnich przedsiębiorców.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektów wynosi 1 mln zł. Nie może ona natomiast przekraczać 50 mln euro. Milion złotych to również maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na prace rozwojowe oraz usługi doradcze.

Maksymalna kwota dofinansowania nie jest określona – wynika z kosztów kwalifikowalnych i dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej na inwestycje, przy czym maksymalne wsparcie na prace rozwojowe wynosi 450 tys. zł, zaś na usługi doradcze 500 tys. zł.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w terminie od 25 marca do 23 kwietnia 2020 r. do godziny 16:00.

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/58502:ruszaja-badania-na-rynek-w-promujacym-innowacje-konkursie-do-rozdania-jest-750-mln-zl

 

2.21 POPRAWA ZARZĄDZANIA, ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO ORAZ WSPARCIE PROCESÓW INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH, WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Cel finansowania: Wybór operatorów działań szkoleniowych lub doradczych.
Ogłoszenie konkursu- 5 lutego 2020
Start składania wniosków- 9 marca 2020
Koniec przyjmowania wniosków- 23 marca 2020
Maksymalne dofinansowanie- 6 732 000 zł
Wkład własny- minimum 10% 

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • rekrutację przedsiębiorców do projektu
 • usługi szkoleniowe
 • doradztwo lub szkolenie wspierające rozwój przedsiębiorcy
 • zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu
 • zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy
  (w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu)

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
 • organizacje pracodawców
 • organizacje samorządu gospodarczego
 • organizacje związkowe
 • przedsiębiorcy

IV runda konkursowa: Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie:  od 9 do 23 marca 2020 r., godzina 12:00 (dla sektora motoryzacyjnego).

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Ocena wniosków zakończy się najpóźniej w ciągu 164 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach IV rundy konkursu.

Miejsce składania wniosków
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych) w ramach utworzonego naboru dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/221-poprawa-zarzadzania-rozwoju-kapitalu-ludzkiego-oraz-wsparcie-procesow-innowacyjnych-w-przedsiebiorstwach-6/

 

DZIEŃ OTWARTY NT. KONKURSU SZYBKA ŚCIEŻKA

Dzień Otwarty poświęcony będzie tegorocznej edycji konkursu Szybka Ścieżka dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) realizujących projekt poza województwem mazowieckim.

GDZIE?
Punkt Informacyjny NCBR
ul. Nowogrodzka 47A
Warszawa
KIEDY?
5 marca 2020 r., w godz. 8.15-16.15
CO?
Przez cały dzień w Punkcie Informacyjnym NCBR pracownicy Centrum odpowiadać będą na pytania wnioskodawców zainteresowanych udziałem w konkursie Szybka Ścieżka.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W DNIU OTWARTYM?

Osobiście:
Każde spotkanie trwa 30 min. Prosimy o umówienie się na konkretną godzinę telefonicznie: 22 39 07 170 lub e-mailowo: info-at-ncbr.gov.pl
Telefonicznie:
Zadzwoń na 22 39 07 170 lub 22 39 07 191.
E-mailowo:
Napisz na info-at-ncbr.gov.pl

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dzien-otwarty-nt-konkursu-szybka-sciezka-61109/

 

1.1.PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW / 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA „SZYBKA ŚCIEŻKA”, INTELIGENTNY ROZWÓJ

PLANOWANY: data naboru wniosków od 07.02.2020 do 01.06.2020
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”,  I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Kto może składać wnioski?
Typy wnioskodawców:
–      przedsiębiorstwa,
–      konsorcja przedsiębiorstw,
–      konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Adresaci poszczególnych rund:
rundy I-II skierowane tylko do dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych),
rundy III – IV skierowane tylko do MŚP oraz ich konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Na projekty, które:

 1. a)    obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;
 2. b)   mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dostępne na stronie NCBR

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.
Konkurs jest podzielony na cztery rundy trwające:
• od 7 lutego do 6 marca 2020 r. (I runda);
• od 7 marca do 3 kwietnia 2020 r. (II runda);
• od 4 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. (III runda);
• od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. (IV runda).

Miejsce składania wniosków
Wyłącznie za pośrednictwem systemu NCBR (link do systemu – aktywny od 7 lutego 2020 r.).

Sposób składania wniosków
Elektronicznie w systemie informatycznym NCBR. Logowanie do systemu informatycznego NCBR możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link) od 7 lutego do 1 czerwca 2020  r. (do godz. 16:00).

Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:
20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:
projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln PLN do 50 mln euro;
pozostałe projekty– od 2 mln PLN do 50 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 1 200 000 000 PLN

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-73/

 

1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW/ 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ,,SZYBKA ŚCIEŻKA’’, INTELIGENTNY ROZWÓJ

PLANOWANA data naboru wniosków od 07.02.2020 do 01.06.2020

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Na projekty, które:

 1. a)    obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;
 2. b)   mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

Kto może składać wnioski?
Typy wnioskodawców:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw,
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Adresaci poszczególnych rund:

 • rundy I-II skierowane tylko do dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych),
 • rundy III – IV skierowane tylko do MŚP oraz ich konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

 • projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln PLN do 50 mln euro;
 • pozostałe projekty– od 2 mln PLN do 50 mln euro.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.  Konkurs jest podzielony na cztery rundy trwające:

 • od 7 lutego do 6 marca 2020 r. (I runda);
 • od 7 marca do 3 kwietnia 2020 r. (II runda);
 • od 4 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. (III runda);
 • od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. (IV runda).

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-73/

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/szybka-sciezka-ogloszenie-konkursu-nr-11112020-60575/

 

5 MLN ZŁ NA POMOC W PRZYGOTOWANIU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Od 21 stycznia 2020 r. małe i średnie firmy z Polski będą mogły wnioskować do PARP o sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach programów Komisji Europejskiej, m.in.: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa i LIFE. W konkursie „Granty na Eurogranty” można uzyskać ponad 280 tys. zł, a wkład własny nie jest wymagany.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • opracowanie studium wykonalności;
 • podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE (w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju);
 • usługi doradcze związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE;
 • wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE;
 • organizacja spotkań związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE;
 • tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu w ramach programu UE.

Nabór wniosków rozpocznie się 21 stycznia 2020 r. i potrwa do 12 stycznia 2021 r.
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57932:5-mln-zl-na-pomoc-w-przygotowaniu-wnioskow-o-dofinansowanie-z-funduszy-europejskich

RPO PODKARPACKIE 1.2 BADANIA PRZEMYSŁOWE, PRACE ROZWOJOWE ORAZ ICH WDROŻENIA, typ projektu: Prace B+R – nr naboru RPPK.01.02.00-IZ.00-18-013/19

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 grudnia 2019 r., od godziny 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 31 stycznia 2020 r., do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru).

Na co można otrzymać dofinansowanie
W ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R dofinansowaniu podlegają projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące swoim zakresem:

1)         komponent badawczy, tj.:

 1. a) eksperymentalne prace rozwojowe (poziom od VII do IX TRL), w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony (dotyczy MŚP oraz dużych przedsiębiorstw);
 2. b) prace przedwdrożeniowe tj. działania przygotowawcze do wdrożenia wyników prac w działalności gospodarczej tj. doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować, w szczególności może to być opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, certyfikacji i atestacji gotowego produktu (dotyczy MŚP).

W wyniku prowadzonych prac powinien zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego urynkowienie .

2)         komponent wdrożeniowy tj. inwestycje niezbędne do urynkowienia ww. innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) będącego wynikiem przeprowadzonych prac rozwojowych
w ramach komponentu badawczego (dotyczy MŚP).

Kto może składać wnioski o dofinansowanie
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa spełniające warunki określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020 oraz Regulaminie konkursu.
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2403-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-prace-b-r-nr-naboru-rppk-01-02-00-iz-00-18-013-19

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2  „Sektorowe programy B+R”,  I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Kto może składać wnioski?

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców),
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Na projekty, które:

 1. a)    obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;
 2. b)    mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe;
 3. c)    dotyczą co najmniej jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Maksymalnie 20 mln PLN

Sposób składania wniosków
Elektronicznie w systemie informatycznym IP. Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link) od 16 grudnia 2019 r. do 16 marca 2020  r. (do godz. 16:00).

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/4_1_2_2019/zasady_konkursu/2_Regulamin_Konkursu_GAMEINN_IV.pdf
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/4_1_2_2019/zasady_konkursu/1_Ogloszenie_na_strone_NCBR.pdf

FUNDUSZE NORWESKIE W PARP

W najbliższych dniach nastąpi oficjalny start programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zapraszamy na konferencję: The Heart w Warsaw Spire, pl. Europejski 1, 30 października br. o godz. 10:00

W czasie wydarzenia będzie można dowiedzieć się o możliwościach uzyskania wsparcia, porozmawiać z ekspertami na temat warunków uzyskania dofinansowania w konkursie, który zostanie ogłoszony jesienią 2019 r.
Z dużą satysfakcją przyjęliśmy decyzję o powierzeniu naszej Agencji realizacji programu grantów norweskich dla przedsiębiorców. Program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” jest największym z programów dla przedsiębiorców realizowanych dotychczas w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Polsce. Cieszymy się, że doceniono doświadczenie PARP w dystrybucji wsparcia dla MŚP – powiedział Adam Banaszak, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
„Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” to program, którego celem jest poprawa konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług. Wsparcie finansowe będzie oferowane w formule otwartych konkursów w trzech obszarach tematycznych:

 • Innowacje w zakresie zielonych technologii (green industry innovation);
 • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (blue growth);
 • Technologie poprawiające jakość życia (welfare technologies).

Dotacje będą mogły pokryć do 70% kosztów kwalifikowanych i wynosić nawet 8 mln zł.
Dodatkowo przewidziano tzw. „Schemat małych grantów dla kobiet” – osobna pula środków, o które mogą starać się firmy, których właścicielkami są kobiety lub takie, w których to one zarządzają przedsiębiorstwem.
Czynnikiem zwiększającym szanse otrzymania grantu będzie realizacja projektu grantowego w partnerstwie z podmiotem norweskim. Konferencji towarzyszyć będzie strefa spotkań b2b – kolejna okazja do poznania partnerów z Norwegii i nawiązania współpracy w ramach projektów z dofinansowanych z Funduszy Norweskich.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57685:fundusze-norweskie-w-parp-zapraszamy-na-konferencje-30-pazdziernika 


PARP – 15 MLN NA SZKOLENIE MŚP Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Jeszcze do 28 października br. będzie można zgłaszać wnioski o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą brać czynny udział w rynku zamówień publicznych w Polsce.

Wsparcie będzie udzielane w ramach projektów szkoleniowo-doradczych, które zostaną wyłonione w konkursie „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”. Projekty powinny zakładać przygotowanie, zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkoleń i doradztwa z zakresu:

 • zamówień publicznych w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień;
 • prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych;

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl. Nabór został przedłużony i potrwa do 28 października 2019 r., godz. 10:00.
W puli konkursu „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” znajduje się 15 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57642:15-mln-na-szkolenie-msp-z-zamowien-publicznych

BGKRUSZA NABÓR WNIOSKÓW O PREMIĘ TECHNOLOGICZNĄ – MILIONY NA INNOWACJE DLA MŚP

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił szóstą edycję konkursu na premię technologiczną z unijnego programu Inteligentny Rozwój. O dofinansowanie na innowacje mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, a pojedyncza dotacja może wynieść aż 6 mln zł.
Wnioski o kredyt na innowacje technologiczne mogą składać przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy mają innowacyjny pomysł na biznes. Aby wnioskować o wsparcie, przedsiębiorca musi przedstawić technologię, którą opracował samodzielnie lub we współpracy z podmiotem zewnętrznym. O dofinansowanie mogą ubiegać się także przedsiębiorcy, którzy chcą zakupić licencję na określoną technologię. Najważniejsze, aby w wyniku jej zastosowania powstał nowy lub znacząco ulepszony produkt lub usługa.
Firma musi też posiadać zdolność kredytową. Mechanizm wsparcia zakłada złożenie wniosku o kredyt technologiczny w jednym ze współpracujących z BGK banków komercyjnych. Po uzyskaniu promesy kredytowej przedsiębiorca składa wniosek o premię technologiczną do BGK. W przypadku pozytywnej oceny wniosku przez ekspertów branżowych, zapada decyzja o spłaceniu kredytu komercyjnego przedsiębiorcy do wysokości przyznanej przez BGK premii technologicznej.
Z kredytu na innowacje technologiczne mogą skorzystać firmy ze wszystkich branż. Najczęściej wnioski o dofinansowanie składają przedsiębiorcy z przemysłu spożywczego, meblarskiego, poligraficznego, motoryzacyjnego i budowlanego, ale reprezentowany jest również przemysł lotniczy, a nawet kosmiczny.

https://media.bgk.pl/75404-rusza-nabor-wnioskow-o-premie-technologiczna-miliony-na-innowacje-dla-msp

 

ZAPROSZENIE DO KONKURSU

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2019, skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro. Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku jest promocja nowoczesnych inicjatyw, które wyróżnia nie tylko efektywność, ale również zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność.

Po raz piętnasty przedsiębiorcy zarządzający najmniejszymi firmami mają szansę zaprezentować swoje osiągnięcia i zdobyć główną nagrodę – 40 tys. złotych. Poza nagrodą główną kapituła konkursu przyzna cztery wyróżnienia w kategoriach: Start – dla  najmłodszych mikroprzedsiębiorstw, Progres – dla firm „wieku średniego”, Senior – dla firm działających na rynku najdłużej oraz Młody biznes – dla mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez osoby poniżej 30. roku życia.

Ponadto planowane jest 8 specjalnych wyróżnień dla firm, które zdaniem Kapituły konkursu najefektywniej rozwijają się w różnych regionach Polski. Dzięki temu konkurs będzie również stanowił promocję lokalnych liderów biznesu.

Zgłoszenia do dnia 15 listopada 2019 r. można dokonać poprzez stronę:  www.mikroprzedsiebiorcaroku.com

 

BGK – 350 MLN ZŁ NA INNOWACJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW MŚP – POWRACA KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową dla szóstego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Kredytu na innowacje technologiczne PO IR, w ramach którego udostępnimy 350 mln zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przygotowaliśmy dla Państwa szereg przydatnych materiałów, w tym m.in. Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Kryteria wyboru projektów – wszystkie dokumenty dostępne są w zakładce Dokumentacja konkursowa na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/.

Wnioski o dofinansowanie przygotowane za pośrednictwem Generatora wniosków (https://lsi.bgk.pl/login#/) przyjmowane będą od 15 października 2019 r. do 27 lutego 2020 roku. Na innowacyjne projekty, zakładające wdrożenie własnej lub nabytej technologii i uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług można uzyskać aż 6 mln zł dofinansowania.

To kolejna edycja dotacyjnego hitu BGK – w dotychczasowych pięciu naborach wpłynęło do BGK prawie 1900 wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów. Przyznaliśmy wsparcie w kwocie ok. 2,7 mld zł dla 771 projektów o całkowitej wartości ponad 5,5 mld zł.
https://www.bgk.pl/aktualnosci/350-mln-zl-na-innowacje-dla-przedsiebiorstw-msp-powraca-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir-2541/

 

KONFERENCJE

 1. PARP – Zapraszamy na Forum Biznesu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. serdecznie zaprasza na 9 października 2019, godz. 9:00 na PGE Narodowym w Warszawie (wejście bramą nr 1 od Al. Zielenieckiej).

W programie wydarzenia znajduje się ponad 30 warsztatów branżowych i paneli regionalnych oraz debaty na temat instrumentów wsparcia polskiego biznesu w ekspansji zagranicznej. Forum będzie też okazją do zaprezentowania sukcesów polskich przedsiębiorców w kontekście współpracy z Agencją w obszarach eksportu i inwestycji.
Zapraszamy także na spotkanie networkingowe – Galę PAIH Forum Biznesu 2019 o godz. 18:00 w Biznes Klubie na PGE Narodowym (wejście bramą nr 5 od ul. Wybrzeże Szczecińskie).
PAIH Forum Biznesu to wyjątkowe spotkanie przedsiębiorców – klientów oraz partnerów PAIH. Mamy nadzieję, że zaproszenie na to wydarzenie spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Rejestracja: www.paihforumbiznesu.gov.pl
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57577:zapraszamy-na-forum-biznesu

 1. PARP – Konferencja „Przemysł 4.0. To działa”: Poznań, 4-5 października 2019 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji i wystawie „Poznań 4.0. Przemysł przyszłości: to się opłaca, to działa”.
W programie m.in.:

 • robotyka przemysłowa, edukacyjna i kosmiczna,
 • szkolenia VR i AR,
 • Internet rzeczy,
 • druk 3D,
 • gry multimedialne,
 • drony transportowe,
 • 5G,
 • fabryka i sklep przyszłości.

Konferencja: 4 października 2019 r.;  godz. 10:00–19:00
Pierwszego dnia wydarzenia, zapraszamy przedstawicieli biznesu, administracji i nauki, którzy chcą się naocznie przekonać o pożytkach z cyfrowej transformacji. Głos zabiorą m.in. Jadwiga Emilewicz (minister przedsiębiorczości i technologii), Mark Loughran (dyrektor generalny Microsoft w Polsce), Oskar Piotrowski (Chief Data Officer w Allegro), Jakub Michalski (założyciel i prezes firmy Versabox), Sławomir Huczała (główny konstruktor i współzałożyciel Spartaqs Group).
Na konferencję obowiązuje wcześniejsza rejestracja; liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Wystawa: 5 października 2019 r.;  godz. 10:00–19:00
Zapraszamy wszystkich chętnych, otwartych na nowe doświadczenia, ciekawych, co się kryje pod hasłem Przemysł 4.0. To wystawa dla dzieci i ich rodziców, młodych geek’ów i doświadczonych użytkowników technologii.

Wstęp wolny.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, zaś Partnerem Strategicznym Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon nr 11 (Iglica).
Więcej informacji: www.poznan40.pl.
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57578:konferencja-przemysl-4-0-to-dziala-poznan-4-5-pazdziernika-2019-r
 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZAPRASZA NA SPOTKANIA WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA MSP ZAINTERESOWANYCH FINANSOWYMI INSTRUMENTAMI WSPARCIA DLA POLSKI WSCHODNIEJ

Dla Kogo?
Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej.

O czym?
Na spotkaniach otrzymają Państwo aktualną informację nt. funduszy europejskich dla przedsiębiorców w Państwa regionie. Eksperci omówią, kto i na co może otrzymać wsparcie, jakie warunki musi spełniać wnioskodawca, oraz ile i jakie wydatki można finansować ze środków pomocowych.
Podczas każdego ze spotkań będą Państwo mogli skorzystać również ze stoisk informacyjnych, na których będzie można porozmawiać z ekspertami takich instytucji jak: PARP, PIFE, EEN, Urząd Marszałkowski oraz z przedstawicielami Platform Startowych: Wschodni Akcelerator Biznesu w Puławach, Unicorn Hub oraz Idealist w Lublinie.

Kiedy i gdzie?
04 października 2019 r. w Puławach. PUŁAWSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY, ul. Mościckiego 1.
11 października 2019 r. w  Lublinie, Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2.
UWAGA! Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja!

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem:
04 października 2019 r. Puławy
https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=189
11 października 2019 r. Lublin
https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=190

Pytania dotyczące spotkania można kierować do Organizatora drogą e-mailową na adres: p.karpinska@fzt.org.pl lub telefoniczną: +48 604 526 507.

 

7.3 WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (MOF) – NABÓR NR RPPK.07.03.00-IP.01-18-022/19

Termin składania wniosków od 30.09.2019 do 07.10.2019

Kto może składać wnioski?
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
UWAGA!!! Konkurs jest dedykowany dla beneficjentów realizujących projekty dla ostatecznych odbiorców z terenów MOF: Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:

 1. wsparcie bezzwrotne udzielane jako stawka jednostkowa zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,
 2. wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe) udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej).

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów zostały określone w rozdziale 4 Regulaminu konkursu (PDF, 1.84 MB)

Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
95% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
22 000 000,00 zł

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2327-7-3-wsparcie-rozwoju-przedsiebiorczosci-nabor-nr-rppk-07-03-00-ip-01-18-022-19

 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OGŁASZA KONKURS NR 6 W 2019 R. NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 „WSPARCIE WDROŻEŃ WYNIKÓW PRAC B+R” PODDZIAŁANIA 3.2.1 „BADANIA NA RYNEK”.

Termin składania wniosków: od 01.10.2019 do 31.10.2019

Kto może składać wnioski?
Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:
– na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,
– na usługi doradcze: 500 000 zł.

Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:
1)   35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
2)   45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność pomocy de minimis na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki określana jest tak samo jak intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 500 000,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 500 000,00 zł

https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-dostepnosc-plus

 

NOWA PULA ŚRODKÓW Z PROGRAMU „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE” JUŻ DOSTĘPNA – AŻ 110 MLN ZŁ!

Założenie działalności gospodarczej, utworzenie miejsca pracy, czy bezpłatne usługi szkoleń i doradztwa – to przedsięwzięcia, które można sfinansować dzięki pożyczce z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. W tym roku na ten cel udostępnione będzie nawet 110 mln zł.  Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” jest  finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a zarządza nimi Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dzięki nisko oprocentowanej pożyczce z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” można również sfinansować utworzenie i wyposażenie miejsca pracy. Pożyczkobiorcy mogą również skorzystać z bezpłatnych usług szkoleń i doradztwa.

Na utworzenie własnej działalności gospodarczej oferujemy pożyczki do wysokości blisko 99 tys. zł z okresem spłaty 7 lat i preferencyjnym oprocentowaniem w wysokości 0,18 albo 0,44 proc. Przy czym to niższe oprocentowanie jest dostępne dla podmiotów, które świadczą usługi związane z rehabilitacją czy opieką nad małymi dziećmi w postaci żłobków lub klubów dziecięcych – podkreśla Magdalena Typa, dyrektor Departamentu Programów Europejskich BGK. – Przedsiębiorstwa, które chciałyby zatrudnić osobę bezrobotną, mogą skorzystać z pożyczki do kwoty 29 tys. zł z okresem spłaty do 3 lat. To, co wyróżnia te dwie formy finansowania, to brak wkładu własnego i możliwość uzyskania finansowania do 100 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia tym finansowaniem.

https://www.bgk.pl/aktualnosci/nowa-pula-srodkow-z-programu-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-juz-dostepna-az-110-mln-zl-2519/

 

EARLY WARNING EUROPE

Masz trudności w prowadzeniu swojego biznesu? Skorzystaj z porad innych przedsiębiorców.

Twoja firma przechodzi chwilowe problemy lub znalazła się w sytuacji kryzysowej? Skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej sieci konsultantów i mentorów w ramach projektu Early Warning Europe www.parp.gov.pl/earlywarning.
Doświadczeni przedsiębiorcy pomogą Tobie zidentyfikować najtrudniejsze kwestie i pokierują Ciebie dalej, towarzysząc w procesie wprowadzania zmian. Zobacz jak pomagamy innym: https://youtu.be/jioq8huGyP0

Projekt realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/ oraz Fundację Firmy Rodzinne https://ffr.pl/pl/.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/early-warning lub dzwoniąc pod numer 664-316-709.

Jesteś przedsiębiorcą z sektora MŚP?
Widzisz w firmie pierwsze oznaki nadciągających trudności? Znalazłeś się w sytuacji kryzysowej?

Skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej sieci konsultantów i mentorów w ramach projektu Early Warning Europe.
Projekt realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundację Firmy Rodzinne.

Więcej informacji na temat warunków przystąpienia do projektu oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronach projektu: www.parp.gov.pl/earlywarning oraz https://ffr.pl/pl/ewe/ lub dzwoniąc pod numer telefonu 664-316-709.

 

WZÓR NA KONKURENCJĘ ETAP I, POLSKA WSCHODNIA

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Etap I POPW 2014-2020.
Wnioski należy składać: od 03.06.2019 do 31.07.2019.

Kto może składać wnioski?
Wnioskodawcami w konkursie mogą być mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego lubelskiego podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest na przeprowadzenie audytu wzorniczego u beneficjenta i opracowanie strategii wzorniczej.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wzor-na-konkurencje-i-etap-audyt-wzorniczy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” – etap II inwestycyjny, w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów. Konkurs jest dedykowany projektom na rzecz dostępności.

Kto może składać wnioski?
Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy zrealizowali i rozliczyli projekt (tzn. złożyli wniosek o płatność końcową, który został zaakceptowany przez PARP) w ramach I etapu usługowego Poddziałania 2.3.2 POIR.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji produktowych (nowy lub znacząco ulepszony wyrób, usługa, technologia lub nowy projekt wzorniczy), nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi), opracowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP w etapie usługowym.

„Szybka Ścieżka” Dostępność Plus (konkurs NCBiR 3/1.1.1/2019)

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz środków na wsparcie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych projektów na rzecz dostępności – to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! Do konkursu mogą także przystąpić konsorcja z udziałem jednostek naukowych.
Konkurs dedykowany jest projektom dotyczącym zwiększania dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Termin rozpoczęcia naboru
Wnioski można składać od 1 kwietnia 2019 roku.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-31112019-szybka-sciezka-dostepnosc-plus/

 

DOFINANSOWANIA – KWIECIEŃ

 1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 PLANOWANY data naboru wniosków od 30.04.2019 do 14.06.2019

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W ramach poddziałania 1.3.1 POPW możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) lub opracowania innowacyjnych procesów technologicznych i wdrożenia ich w firmie, w szczególności poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu:

 1. na pokrycie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację projektu w ramach wydatków związanych z inwestycją początkową jest określana zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 878), z uwzględnieniem warunków określonych w art. 14 ust. 12 – 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014).
 2. na pokrycie kosztów kwalifikowalnych dotyczących uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji wynosi 50% kwoty kosztów kwalifikowanych, przy czym intensywność pomocy na koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji może zostać zwiększona do 85% pod warunkiem, że całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 200 000 EUR na przedsiębiorcę w dowolnym trzyletnim okresie.
 3. na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki wypłacanej MŚP,  jest określana zgodnie z intensywnością regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

Maksymalna kwota dofinansowania udzielona w ramach poddziałania 1.3.1 POPW jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 20 mln PLN.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów – 170 000 000 PLN (sto siedemdziesiąt milionów złotych) w tym 100 000 000 PLN przeznaczone na inwestycje realizowane w miastach średnich

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-ponadregionalne-powiazania-kooperacyjne-131-wdrazanie-innowacji-przez-msp-4/

  2. Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020Numer RPPK.01.02.00-IZ.00-18-012/19 – PLANOWANY od 30.04.2019 do 14.08.2019 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia typ projektu Prace B+R.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa spełniające warunki określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu.
W ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R dofinansowaniu podlegają projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony.

Zakończenie realizacji projektu – nie później niż do 31 grudnia 2022 r.
IZ RPO WP zastrzega sobie prawo wydłużenia tego terminu. Przez zakończenie realizacji projektu należy rozumieć złożenie wniosku o płatność końcową.
Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią ich obliczania zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: 

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR jest uzależniony od rodzaju prowadzonych prac badawczych oraz statusu MŚP przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). Maksymalne poziomy dofinansowania przedstawia poniższa tabela.

 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych  

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – zgodnie z zapisami SZOOP, tj.:
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 200 000 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 75 000 000 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu – 60 000 000 PLN

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-prace-br-3/

 

BONY NA INNOWACJE DLA MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” – etap II inwestycyjny, w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów. Konkurs jest dedykowany projektom na rzecz dostępnościPLANOWANY data naboru wniosków od 17.04.2019 do 07.01.2020

Kto może składać wnioski?
Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy zrealizowali i rozliczyli projekt (tzn. złożyli wniosek o płatność końcową, który został zaakceptowany przez PARP) w ramach I etapu usługowego Poddziałania 2.3.2 POIR.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji produktowych (nowy lub znacząco ulepszony wyrób, usługa, technologia lub nowy projekt wzorniczy), nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi), opracowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP w etapie usługowym.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 5 000 000,00 zł
1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 486 404,00 zł
2. zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 4 513 596,00 zł

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-232-bony-na-innowacje-dla-msp-8/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” – etap II inwestycyjny, w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów. PLANOWANY data naboru wniosków od 17.04.2019 do 07.01.2020

Kto może składać wnioski?
Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy zrealizowali i rozliczyli projekt (tzn. złożyli wniosek o płatność końcową, który został zaakceptowany przez PARP) w ramach I etapu usługowego Poddziałania 2.3.2 POIR.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) będącej przedmiotem opracowania w ramach I etapu poddziałania 2.3.2 POIR.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 20 000 000,00 zł
1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 1 945 617,00 zł
2. zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 18 054 383,00 zł

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-232-bony-na-innowacje-dla-msp-7/

KONKURS

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2  „Sektorowe programy B+R”,  I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 15.05.2019 do 18.08.2019

Kto może składać wnioski?

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców),
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 30 mln PLN.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/aktualne-nabory/

 

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ.00-18-011/19.  PLANOWANY data naboru wniosków od 29.03.2019 do 30.08.2019

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia
typ projektu: Infrastruktura B+R

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
1) przedsiębiorstwa, tj. podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r.
2) instytucje otoczenia biznesu, tj. podmiot, który bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Do instytucji otoczenia biznesu zaliczamy przede wszystkim: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki wspierania przedsiębiorczości (biznesu), centra przedsiębiorczości, izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze, fundusze, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, klastry, instytucje proinnowacyjne działające na rzecz innowacyjności, centra transferu technologii, instytuty i ośrodki badawczo-rozwojowe, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, parki naukowo- technologiczne, parki przemysłowe.
3) sieci / grupy przedsiębiorstw, które są formą partnerstwa, o którym mowa w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zawartego pomiędzy przedsiębiorstwami lub pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucją otoczenia biznesu, w której lider (przedsiębiorstwo lub IOB) jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie spełniające warunki określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020 oraz Regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs w ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R prowadzony jest dla projektów, które swoim zakresem obejmują:
1) stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach – wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Oferowane wsparcie powinno przyczynić się do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstwa służących działalności B+R
lub
2) powstawanie lub rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych, dzierżawa lub najem infrastruktury lub aparatury naukowo-badawczej).

Regulamin konkursu zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące projektów, które nie będą przedmiotem wsparcia.

Zakończenie realizacji projektu – nie później niż do 30 czerwca 2022r.
IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego terminu. Przez zakończenie realizacji projektu rozumie się datę złożenia wniosku o płatność końcową.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią ich obliczania zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – zgodnie z zapisami SZOOP, tj:
a) dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,
b) dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych,
c) dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych.

 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – zgodnie z zapisami SZOOP, tj:
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 200 000 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 30 000 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – 40 000 000 PLN.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-infrastruktura-br-3/

 

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ.00-18-009/19/

 • oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
 • działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości
 • typ projektu: Sieciowanie MŚP

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się sieci przedsiębiorstw reprezentowane przez lidera którym może być instytucja otoczenia biznesu (IOB) lub MŚP spełniające warunki określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020 oraz Regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs w ramach działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu „Sieciowanie MŚP” prowadzony jest dla projektów polegających na sieciowaniu przedsiębiorstw poprzez powstawanie i rozwój inicjatyw bazujących na budowaniu marki firm lub oferty wokół wspólnych produktów lub usług, przyczyniających się do wzmocnienia konkurencyjności MŚP, aktywnie uczestniczących w sformalizowanych sieciach współpracy, w szczególności:
– promocja oferty wspólnego produktu lub usługi (np. poprzez zbudowanie portalu internetowego, udział w targach, organizacji działań promocyjnych),
– stworzenie wspólnego kanału dystrybucji produktu lub usługi,
– inne działania związane z dotychczasową działalnością biznesową przedsiębiorstw wchodzących w skład sieci współpracy przyczyniające się do wzmocnienia ich konkurencyjności.

Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty:
– posiadające pozytywną opinię (w formie uchwały) Podkarpackiej Rady Innowacji (PRI) potwierdzającą, że projekt realizuje zapisy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3),
– zidentyfikowane w trakcie procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) realizowanego w ramach projektu pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”, nr RPPK.01.02.00-18-0002/16 realizowanego przez Województwo Podkarpackie w ramach RPO WP 2014-2020. Regulamin konkursu zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące projektów, które nie będą przedmiotem wsparcia.

Zakończenie realizacji projektu – nie później niż do 31 grudnia 2021 r.
IZ RPO WP zastrzega sobie prawo wydłużenia tego terminu. Przez zakończenie realizacji projektu należy rozumieć złożenie wniosku o płatność końcową.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
1) w przypadku pomocy na usługi doradcze – 50%,
2) w przypadku pomocy de minimis – 85%.

 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – zgodnie z zapisami SZOOP, tj:
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 100 000 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 1 000 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu – 15 000 000 PLN.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-promowanie-przedsiebiorczosci-typ-projektu-sieciowanie-msp/

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2  „Sektorowe programy B+R”,  I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.  PLANOWANY data naboru wniosków od 15.03.2019 do 14.06.2019

Kto może składać wnioski?

przedsiębiorstwa,

 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców),
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorca.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Maksymalnie 20 mln PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
100 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-sektorowe-programy-br-gameinn/

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/poir_harmonogram_2019_aktualizacja_luty_2019.pdf

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/aktualne-nabory/

 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.4  „Projekty aplikacyjne”,  IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Od 04.03.2019 do 30.04.2019

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:
1) jedna jednostka naukowa
oraz
2) jedno przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria oceny dostępne są na stronie NCBR

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
140 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych).

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-badania-naukowe-i-prace-rozwojowe-414-projekty-aplikacyjne-4/

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ”,  I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. PLANOWANY data naboru wniosków od 01.04.2019 do 01.07.2019

Kto może składać wnioski?

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorstw),
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne na stronie NCBR

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
1 050 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-111-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa-szybka-sciezka-konkurs-nr-2/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-111-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa-szybka-sciezka-dostepnosc-plus-konkurs-nr-3/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 3 w 2019 r. na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Konkurs dedykowany projektom realizującym Program Dostępność Plus.  PLANOWANY data naboru wniosków od 25.03.2019 do 8 maja 2019 (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00)

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:
– na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,
– na usługi doradcze: 500 000 zł.

Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).
Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi: 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców, 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.
Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych
Maksymalna intensywność pomocy de minimis na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki określana jest tak samo jak intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 9 000 000,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 91 000 000,00 zł

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-47/

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Wniosek należy złożyć w terminie: od 25 lutego 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00)

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych wnioskodawcy (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50% – 85%
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 30 000 000 zł;
2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 120 000 000 zł.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/33-wsparcie-promocji-oraz-internacjonalizacji-innowacyjnych-przedsiebiorstw-333-wsparcie-msp-w-promocji-marek-produktowych-go-to-brand-4/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Od 28.02.2019 do 03.09.2019

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania 1.2 POPW dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Kryteria wyboru projektów

Do działania 1.2 PO PW obowiązują Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO PW, wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
1) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej  – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,
2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy de minimis – do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych;

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000,00 zł.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-internacjonalizacja-msp-4/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Od 28.02.2019 do 29.08.2019

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się MŚP albo konsorcja MŚP, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do utworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 6 do Regulaminu Konkursu) i które realizowane będą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego.

Każdy projekt obejmuje łącznie:
1)  inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;
2)  opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW).

Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

W przypadku udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej – maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z §3 i §5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020. W przypadku udzielenia pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną – maksymalna intensywność wynosi 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych w ramach tej kategorii pomocy. Jednocześnie maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć równowartości 2 mln euro[1].W przypadku udzielenia pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku udzielenia pomocy szkoleniowej – 50% kosztów kwalifikowalnych, które zwiększa się o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy lub o 10 punktów procentowych w przypadku usług szkoleniowych dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia KE nr 651/2014, lub pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia KE nr 651/2014, przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku udzielenia pomocy de minimis – 70% kosztów kwalifikowalnych.[1] Wartość udzielonego dofinansowania będzie podlegała przeliczeniu według kursu średniego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu udzielenia pomocy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

250 000 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych).

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-ponadregionalne-powiazania-kooperacyjne-132-tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp-4/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.3: „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” PLANOWANY data naboru wniosków od 05.03.2019 do 25.07.2019

Kto może składać wnioski?

koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wspierane będą projekty obejmujące usługi: wspomagające internacjonalizację oferty klastra związane z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie; związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych. Wspieranie ekspansji międzynarodowej klastrów powinno odbywać się w powiązaniu z ich działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną.

Kryteria wyboru projektów

Do poddziałania 2.3.3 PO IR obowiązują Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IR, wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1)      w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra – do 50% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu konkursu;

2)      w przypadku pomocy dla członka klastra:
a)      w zakresie pomocy publicznej na udział MŚP w targach, o której mowa w rozdziale 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 871, z późn. zm.) – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych, albo
b)      w zakresie pomocy de minimis na koszty określone w § 42 pkt 6-16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz w § 5 ust. 4 Regulaminu konkursu:
do 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra będących mikro lub małymi przedsiębiorcami;
do 70% łącznych kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra będących średnimi przedsiębiorcami;
do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra będących dużymi przedsiębiorcami.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:- zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 3 500 000,00 zł,- zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 46 500 000,00 zł.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-233-umiedzynarodowienie-krajowych-klastrow-kluczowych-3/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”. Od 04.03.2019 do 14.06.2019

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:
– uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe)  z  możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo
– realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z  rejestracji wzoru przemysłowego.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 877 000,00 zł zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 4 123 000,00 zł.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-234-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-4/

KONKURS W RAMACH DZIAŁANIA 3.2.1 POIR „BADANIA NA RYNEK”

W ramach Pakietu dla średnich miast Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zachęcają Państwa do zainteresowania nowym konkursem w ramach działania 3.2.1 POIR „Badania na rynek”, w ramach którego dla przedsiębiorców ze średnich miast  (oraz gmin sąsiadujących) dedykowana jest koperta 550 mln zł.
Konkurs dedykowany jest mikro, małym i średnich przedsiębiorcom (MŚP) realizującym projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na terenie gmin sąsiadujących z tymi miastami. Minimalną wartość projektu (koszty kwalifikowalne) obniżono do 1 mln zł.
Konkurs został ogłoszony 20 lutego br., a nabór wniosków rozpocznie się 25 marca br.i będzie trwał do 8 maja br.

Regulamin konkursu oraz warunki wsparcia dostępne są pod linkiem:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-321-badania-na-rynek-280424/

PLANOWANE KONKURSY

1. Data naboru wniosków od 28.02.2019 do 03.09.2019
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach działania 1.2 POPW dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

https://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/12-internacjonalizacja-msp-4/

 2. Data naboru wniosków od 28.02.2019 do 29.08.2019
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się MŚP albo konsorcja MŚP, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do utworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 6 do Regulaminu Konkursu) i które realizowane będą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.
Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego. Każdy projekt obejmuje łącznie:
1)      inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;
2)      opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

https://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/13-ponadregionalne-powiazania-kooperacyjne-132-tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp-4/

3. Data naboru wniosków od 25.02.2019 do 04.04.2019
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektóww ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Wniosek należy złożyć w terminie: od 25 lutego 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych wnioskodawcy (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-35/

 

AKADEMIA MENEDŻERA INNOWACJI – CZAS NA ZGŁOSZENIA DO 11 LUTEGO

Jeszcze do 11 lutego przedsiębiorcy i menadżerowie zainteresowani udziałem w „Akademii Menadżera Innowacji” – pierwszym tego typu programie szkoleniowo-doradczym w Polsce – mogą zgłaszać się do PARP o dofinansowanie swojego udziału w tym przedsięwzięciu.
Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej firm, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność i konkurencyjność, nauczyć się nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji. Poziom dofinansowania: MŚP – 80 %, duże firmy – 50%

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji

 

STARTUJE DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z KOMPONENTEM DOSTĘPNOŚCI

Wnioski będzie można składać od 4 marca do 31 maja 2019 r.

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/55990:startuje-design-dla-przedsiebiorcow-z-komponentem-dostepnosci

1.3 PONADREGIONALNE POWIĄZANIA KOOPERACYJNE / 1.3.2 TWORZENIE SIECIOWYCH PRODUKTÓW PRZEZ MŚP, POLSKA WSCHODNIA

od 28.02.2019 do 29.08.2019
O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się MŚP albo konsorcja MŚP, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do utworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 6 do Regulaminu Konkursu) i które realizowane będą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.
Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego.Każdy projekt obejmuje łącznie:
1)      inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;
2)      opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Finanse

W przypadku udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej – maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z §3 i §5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.
W przypadku udzielenia pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną – maksymalna intensywność wynosi 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych w ramach tej kategorii pomocy. Jednocześnie maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć równowartości 2 mln euro.W przypadku udzielenia pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych.
W przypadku udzielenia pomocy szkoleniowej – 50% kosztów kwalifikowalnych, które zwiększa się o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy lub o 10 punktów procentowych w przypadku usług szkoleniowych dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia KE nr 651/2014, lub pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia KE nr 651/2014, przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych.
W przypadku udzielenia pomocy de minimis – 70% kosztów kwalifikowalnych.[1] Wartość udzielonego dofinansowania będzie podlegała przeliczeniu według kursu średniego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu udzielenia pomocy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

250 000 000 zł

https://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/13-ponadregionalne-powiazania-kooperacyjne-132-tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp-4/

1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP, POLSKA WSCHODNIA

od 28.02.2019 do 03.09.2019

 Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania 1.2 POPW dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
1)      w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej  – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,
2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy de minimis – do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych;

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000,00 zł.

https://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/12-internacjonalizacja-msp-4/

2.3 PROINNOWACYJNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW / 2.3.5 DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, INTELIGENTNY ROZWÓJ

od 04.03.2019 do 31.05.2019

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej)  potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, a ich siedziba oraz oddziały (w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej, Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej adresy wykonywania działalności gospodarczej) nie mieszczą się na terytorium województw Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz  nastąpi wprowadzenie go na rynek.

Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej (zgodnie z rozporządzeniem KE 651/2014) niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Nowy lub znacząco ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności (osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się; osób niewidomych i słabo widzących; osób głuchych i słabo słyszących; osób głuchoniewidomych; osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi; osób starszych i osłabionych chorobami; kobiet w ciąży; osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi; osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego); osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci); osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% na zakup usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu– pomoc de minimis; dla inwestycyjnej części projektu – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:wynosi  30 000 000,00 zł  (słownie: trzydzieści milionów złotych), w tym:  – zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 2 109 000,00 zł- zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 27 891 000,00 zł

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-38/

2.3 PROINNOWACYJNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW / 2.3.4 OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ, INTELIGENTNY ROZWÓJ

od 04.03.2019 do 14.06.2019

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:
– uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe)  z  możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo
– realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z  rejestracji wzoru przemysłowego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 877 000,00 zł zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 4 123 000,00 zł.

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-37/

2.3 PROINNOWACYJNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW / 2.3.5 DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, INTELIGENTNY ROZWÓJ

od 04.03.2019 do 31.05.2019

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej)  potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, a ich siedziba oraz oddziały (w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej, Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej adresy wykonywania działalności gospodarczej) nie mieszczą się na terytorium województw Polski Wschodniej, tj. województw:lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz  nastąpi wprowadzenie go na rynek.

Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej (zgodnie z rozporządzeniem KE 651/2014) niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% na zakup usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu – pomoc de minimis;
dla inwestycyjnej części projektu – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-39/

 

3.3 WSPARCIE PROMOCJI ORAZ INTERNACJONALIZACJI INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW / 3.3.3 WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND, INTELIGENTNY ROZWÓJ

od 25.02.2019 do 04.04.2019

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych wnioskodawcy (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50% – 85%. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-35/

1.2 SEKTOROWE PROGRAMY B+R – GAMEINN, INTELIGENTNY ROZWÓJ

od 15.03.2019 do 14.06.2019

Kto może składać wnioski?

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców),
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorca.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalnie 20 mln PLN

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-34/

ERA PerMed – URUCHOMIENIE DRUGIEGO KONKURSU (JTC 2019) pt. Personalised Medicine: Multidisciplinary Research Towards Implementation

9 stycznia 2019 r. uruchomiono drugi międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu ERA PerMed. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu medycyny personalizowanej. Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie NCBR

BGK WSPIERA PROJEKTY W FAZIE WDROŻENIA

Potrzebujesz środków na sfinansowanie fazy wdrożeniowej projektu B+R? Sprawdź ofertę Banku Gospodarstwa Krajowego, który przygotował ofertę komplementarną z dofinansowaniem przyznawanym przez NCBR. Więcej na stronie BGK

NEURON COFUND – URUCHOMIENIE CZWARTEGO KONKURSU NA PROJEKTY BADAWCZE (JTC 2019)

9 stycznia 2019 r. otwarto nabór wniosków w ramach czwartego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET NEURON Cofund. Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie NCBR

LUBLIN, RZESZÓW, ZABRZE – DO ZOBACZENIA NA SPOTKANIU NCBR DLA FIRM

Z początkiem listopada pojawimy się dla Was w Lublinie (6.11), Rzeszowie (7.11) i Zabrzu (8.11). Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców na spotkania, podczas których przedstawiamy naszą ofertę programową skierowaną do przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Opowiadamy na czym polegają projekty B+R, czym są różne rodzaje badań, jak zrealizować projekty B+R pod kątem praktycznym i jakie są czynniki sukcesu w takich projektach. Z kolei nasi beneficjenci opowiadają o swoich doświadczeniach z realizacji projektów B+R i o procesie aplikowania do nas – z czym się musieli się zmierzyć, w jaki sposób udało im się zdobyć dotacje. Szczegółowych informacji o projekcie, miejscach i terminach spotkań szukajcie na stronie NCBRdlafirm.pl 

KOMERCJALIZACJA BADAŃ – WYZWANIA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Akademia Młodych Uczonych serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Komercjalizacja badań – wyzwania dla młodych naukowców”, która odbędzie się 15 listopada 2018 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. Następnego dnia zainteresowani będą mogli wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez doświadczonego eksperta w dziedzinie prawa własności intelektualnej, poszerzą wiedzę na temat możliwości patentowania, struktury wniosku o udzielenie patentu oraz przedmiotów podlegających ochronie.

Celem konferencji jest stworzenie platformy do dyskusji służącej zidentyfikowaniu problemów na jakie napotykają młodzi naukowcy chcący skomercjalizować swoje badania. Dlatego też w programie konferencji przewidziano dyskusję panelowa, z udziałem przedstawicieli Akademii Młodych Uczonych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jako największej polskiej agencji finansującej badania stosowane oraz Wielkopolskiego Ośrodka Informacji Patentowej. Dyskusja ta będzie wstępem do studium przypadków, w których przedstawione zostaną konkretne przykłady udanych i skomplikowanych procesów komercjalizacyjnych. Prelegenci przedstawią krytyczne etapy procesu oraz zaprezentują swój punkt widzenia na proces komercjalizacji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką nie tylko własności intelektualnej, ale również problemami występującymi na linii nauka-biznes-przemysł do zgłaszania się do udziału w konferencji poprzez stronę amu.pan.pl/komercjalizacja w zakładce rejestracja. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja.

13. KONKURS ERA-NET BIOENERGY

22 października 2018 r. uruchomiony został międzynarodowy konkurs zorganizowany w ramach programu ERA-NET Bioenergy pt. „Combined biomass valorisation to bioenergy, industrial feedstocks and bio-based products”. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii. NCBR na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR. czytaj więcej 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZAPRASZA NA SPOTKANIE W KRAKOWIE

9 listopada 2018 r. Kraków – spotkanie w ramach POWER pt. Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych w makroregionie 3 (województwo: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie). Miejsce spotkania: Campanile Kraków, ul. Św. Tomasza 34, 31-023 Kraków (sala konferencyjna, piętro I).

Link do formularza rejestracji: http://www.parp.gov.pl/50338

20181109_POWER_Kraków_zaproszenie

 

OTWARCIE NABORU WNIOSKÓW WE WSPÓLNYM KONKURSIE PROGRAMÓW: FACCE ERA-GAS, SUSAN ORAZ ICT-AGRI2

Uprzejmie informujemy, iż 8 października 2018 r. otwarto nabór wniosków w ramach wspólnego konkursu inicjatyw ERA-NET ERA-GAS, ERA-NET SusAn oraz ERA-NET ICT-AGRI2 pt.: Novel technologies, solutions and systems to reduce the greenhouse gas intensity of animal production systems. Konkurs skupia się na finansowaniu badań mających na celu opracowanie technologii i rozwiązań mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji zwierzęcej.

Szczegółowe informacje o konkursie:
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-we-wspolnym-konkursie-programow-facce-era-gas-susan-oraz-ict-agri2-52075/

 

GORĄCY MIESIĄC. DO KOŃCA SIERPNIA WYSTARTUJE AŻ 29 NOWYCH NABORÓW WNIOSKÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kolejny miesiąc z  dobrymi nowinami dla przedsiębiorców. Gorąco jest nie tylko za oknami. Konkursy na środki z funduszy Europejskich trwają w najlepsze.
Szanse na dofinansowanie mają m.in. te przedsiębiorstwa, które chcą rozwijać innowacje produkcyjne i procesowe. Środki mogą także pozyskać podmioty chcące zwiększyć wsparcie dla rodzin, aktywizację grup ubogich lub przyczynić się do wdrażania programów zdrowotnych. Celów na które można zyskać dofinansowanie jest naprawdę dużo.
Na przedsiębiorców czeka w sumie aż 80 konkursów, w tym: 15 z programów ogólnopolskich, 63 z programów regionalnych i 2 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Zobacz aktualną ofertę! Poniżej najważniejsze informacje o wybranych naborach.

W sierpniu otwieramy nabór na projekty, które obejmują badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być też prace przedwdrożeniowe. To oferta dla małych i średnich przedsiębiorców z regionów słabiej rozwiniętych.
Do rozdysponowania w konkursie jest 700 mln zł. Koszty kwalifikowane w projekcie mogą wynieść do 50 mln euro. Przedsiębiorca może otrzymać dotację na jeden z projektów, który nie przekracza:

 • 200 tys. euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych)
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe
 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe

Szybka ścieżka dla MŚP

W sierpniu rusza również konkurs unijny na inwestycje w badania przemysłowe dla konsorcjów z regionów słabiej rozwiniętych. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł. W skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej przedsiębiorstwo (lider konsorcjum) i  jednostka naukowa. Więcej informacji znajduje się na stronie NCBR.

Rozpoczął się nabór na wybranie beneficjentów obsługujących wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla przedsiębiorców z całego kraju z 7 sektorów: budowlanego, finansowego, informatycznego, motoryzacyjnego, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów oraz turystycznego. Wsparcie to m.in. prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, pomoc w  obsłudze Bazy Usług Rozwojowych, monitorowanie jakości realizacji usług rozwojowych i inne. Wnioski w I rundzie można składać do 31 sierpnia br. (do godziny 12:00). Cała pula środków  na wszystkie sektory wynosi blisko 51 mln zł, a maksymalne dofinansowanie, jakie można otrzymać to 90 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu.
Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Sprawdź

Przedsiębiorstwa, w tym te współpracujące z jednostkami samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie na projekty usprawniające systemy transportu miejskiego. Środki mogą uzyskać działania takie jak: budowa i przebudowa infrastruktury autobusowej (np. zajezdnie, drogi), systemy zarządzania ruchem (np. sygnalizacja świetlna, systemy monitorowania ruchu), systemy zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego, czy ułatwianie podróży kilkoma środkami transportu (np. park&ride). Dofinansowane mogą również zostać zakup taboru oraz działania promocyjne, jednak jedynie jako przedsięwzięcia uzupełniające.
Granty mogą pokryć do 85% kosztów projektu i dotyczą jednie województwa kujawsko-pomorskiego. Wnioski można składać od końca sierpnia do początku października. Poznaj szczegóły

 

ZMIANA REGULAMINU MInP

W zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA zamieszczony został nowy regulamin.

 

RUSZA PROJEKT „MIELEC STARTUP AKCELARATOR”

W Mielcu środowisko startupowe jest uśpione, nie słychać o żadnych działaniach w tym kierunku. Chcąc też pobudzić to środowisko, Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. postanowiła zrealizować własny projekt pn. „Mielec Startup Akcelerator” i włączyć go w podkarpacki ekosystem startupowy. Projekt skierowany jest do osób, które mają pomysł na start-up technologiczny lub mają firmy we wczesnym etapie rozwoju – do 24 miesięcy działalności. Partnerem w tym przedsięwzięciu jest Podkarpacka Koalicja Startupów INUP, a honorowy patronat nad nim objął Prezydent Miasta Mielca, Pan Fryderyk Kapinos – powiedzieli Józef Twardowski, prezes i Łukasz Gajdowski, wiceprezes ARR „MARR” podczas zorganizowanej w dniu 19 czerwca 2018r. konferencji prasowej.

Jak zaznaczyli dalej osoby lub grupy osób, które przystąpią do projektu „Mielec Startup Akcelerator” będą mogły liczyć na wsparcie akceleracyjne w procesie budowania modelu biznesowego przez menedżerów inkubacji i mentorów, wsparcie firm i ich specjalistów w zakresie technicznym i technologicznym, wiedze zdobytą podczas sesji warsztatowych (warsztaty z zakresu pitchnigu) i spotkań networkingowych z przedsiębiorcami, inwestorami, nagrody rzeczowe lub finansowe dla najlepszych pomysłów, dostęp i możliwość prowadzenia działalności w obiektach Inkubatorów Nowych Technologii In-Tech 1 i In-Tech 2 oraz Mileckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Realizacja projektu rozpocznie się w miesiącach lipiec-sierpień poprzez działania promocyjno-informacyjne oraz nabór uczestników, w tym w formie scoutingu, wrzesień to działania skierowane do mieleckich szkół średnich, w tym formie spotkań z młodzieżą, październik-listopad – działania akcelaracyjne skierowane do zgłoszonych i wyselekcjonowanych starupów, początek grudnia – podsumowanie całości w formie Startup Demo Day Mielec, podczas którego startupy prezentować będą swój biznes przed przedstawicielami współpracujących w projekcie z ARR „MARR” S.A. partnerami w postaci firm czy funduszy inwestycyjnych.

Własny projekt Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. „Mielec Startup Akcelerator” ma być też swoistym wstępem do innych, większych projektów startupowych. Pierwszy to „Platformy Startowe – Start in Podkarpackie”, w ramach którego Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. uczestniczyła w przygotowaniu dokumentacji konkursowej i podpisała umowę partnerską z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. jako partnerem wiodącym projektu i jedenastoma innymi partnerami. Rozstrzygnięcie tego projektu planowane jest na październik 2018r., a głównym zadaniem ARR „MARR” będzie przeprowadzenie procesu akceleracji 50 startupów. Drugi to „Programy akcelaracyjne”, w którym Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. zamierza być liderem, a termin składania wniosków to 17.07.2018–04.09.2018r.

 

POSTAW NA INNOWACJE – WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE LAUR INNOWACYJNOŚCI 2018

Celem Konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych rozwiązań mających nowatorski charakter.

Ideę Konkursu stanowi przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest rozwój innowacyjności w naszym kraju, promowanie nowych technologii i ich twórców oraz pomoc w przyspieszeniu aplikacji nowoczesnych rozwiązań w Polsce i na świecie.

III termin zgłoszeń upływa 30 czerwca br. (Szczegółowe informacje na temat Konkursu i Regulamin Konkursu na stronie www.laurinnowacyjnosci.pl)

Ostateczny termin składania aplikacji do VIII edycji Konkursu upływa w dniu 9 października 2018 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 7 listopada 2018r. podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Warszawskim Domu Technika NOT w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5.

 

DYŻURY EKSPERTÓW – CZERWIEC

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu zaprasza na dyżury ekspertów. Dyżury te odbywają się w każdą środę w godz. 10.00-12.00 w Inkubatorze Nowych Technologii IN-TECH 1, 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 9 w pokoju kreatywnym (parter, była portiernia).

Dyżury czerwiec – Harmonogram dyżurów

 

SEMINARIUM w IN-TECH 1

Już za tydzień 05.06.2018 r. w Mielcu w IN-TECH 1 odbędzie się seminarium http://seminarium.arp.pl/ organizowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu w Warszawie z udziałem ARR”MARR” S.A. w Mielcu.
Tematem będzie transfer technologii w ramach Programu SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI, jak i metodologia TRIZ.

Będziemy wdzięczni za Państwa obecności na tym seminarium;  prosimy jednocześnie pamiętać o konieczności wcześniejszego zarejestrowania się przez formularz https://seminarium.arp.pl/register  najlepiej jeszcze w maju przed długim weekendem, ponieważ pozwoli to organizatorom na lepsze zaplanowanie wydarzenia.

 

V PODKARPACKIE SEMINARIUM SPAWALNICZE

Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa i Wydział Mechaniczno Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej, firmy Tomsystem oraz LaserTec  organizują w dniu 14 czerwca 2018r. godz. 8.00 na terenie Politechniki Rzeszowskiej (budynek V, aula V-2) Al. Powstańców Warszawy 12 V Podkarpackie Seminarium Spawalnicze.

Na seminarium zaprezentowane zostaną referaty dotyczące automatyki i robotyki w spawalnictwie i problematyka spawania laserowego wraz z wystawą sprzętu spawalniczego. Referaty wygłoszą naukowcy i przedstawiciele renomowanych firm pracujących dla potrzeb spawalnictwa.

Przedstawiciele firm zainteresowani udziałem w  Seminarium, które organizowane jest zgodnie z procesem podtrzymania uprawnień certyfikatów kompetencji inżynierów IWE,  proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 6 czerwca 2018r. Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł.  Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.https://kois.w.prz.edu.pl/konferencje lub pod numerem telefonu: 17 743-24-55, 17 743-24-59.

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE W WARSZAWIE DOTYCZĄCE KONKURSU NA SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z ZAKRESU DOSTĘPNOŚCI

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dla zainteresowanych składaniem wniosku o dofinansowanie na realizację projektu w ramach konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-001/18 szkolenia dla pracowników administracji publicznej z zakresu dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami (działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, Program Wiedza Edukacja Rozwój).
Spotkanie odbędzie się 11 maja 2018 r. (piątek) w godz. 11.00-14.00 w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, w sali nr 1106.
Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego  (DOC 398 KB)  na adres edyta.korus@miir.gov.pl lub konkurs.dostepnosc@miir.gov.pl. Zgłoszenia należy przesyłać do 6 maja 2018 r.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo
Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków w konkursie. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane m.in. przez organizacje pozarządowe, partnerów społecznych, przedsiębiorstwa, szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowe itp

http://www.power.gov.pl/Strony/o-programie/Konferencje-i-szkolenia/Wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-41

KALENDARZ NAJCIEKAWSZYCH WIOSENNYCH WYDARZEŃ

05.04.2018 Tworzenie nowych biznesów opartych na BIG DATA “The innovator’s map of the data galaxy” (śniadanie biznesowe)
„Śniadanie z Akceleratorem Technologicznym” podejmiemy temat tworzenia nowych biznesów opartych na Big Data. Prelegentem będzie Leonardo Camiciotti – dyrektor wykonawczy włoskiego konsorcjum TOP-IX – programu rozwoju wspierającego powstawanie nowych biznesów oraz promującego projekty związane z ekonomicznie i społecznie korzystnymi innowacjami technologicznymi. Program dostępny na stronie:
http://akceleratortechnologiczny.pl/

06.04.2018  Rozpoczynanie działalności biznesowej – (pierwsze kroki) (bezpłatne szkolenie)
Szkolenie prowadzą Piotr Wiliński, Wojciech Darkiewicz z BTM INNOVATIONS. Zapisy na stronie:
http://akceleratortechnologiczny.pl/

06.04.2018  Strategia patentowa oraz jej technologiczne aspekty (bezpłatne szkolenie)
Szkolenie prowadzi Przemysław Furdal z BTM INNOVATIONS. Zapisy na stronie:
http://akceleratortechnologiczny.pl/

18.04.2018 Startup Poland Camp#1 – Skąd kasa na start i rozwój biznesu? (bezpłatna konferencja)
Masz pomysł na biznes, ale nie wiesz jak go sfinansować?, Prowadzisz już firmę, chciałbyś ją rozwijać ale brakuje Ci funduszy?,  Chcesz wiedzieć więcej na temat funduszy unijnych, funduszy VC, aniołów biznesu, crowdfundingu i pozostałych instrumentów wsparcia dla startupów?. Jeśli tak wpadnij na Startup Poland Camp.
https://gostynin.evenea.pl

20.04.2018 Budowanie zespołu w rzeczywistości nowego projektu biznesowego (bezpłatne szkolenie)
Szkolenie prowadzą Wiesława Serkowska, Agnieszka Rajczuk Szczepańska z COACHWAY PARTNERS. Zapisy na stronie:
http://akceleratortechnologiczny.pl/

20.04.2018 Strategia biznesowa i aspekty finansowe projektu (bezpłatne szkolenie)
Szkolenie prowadzą Tomasz Poniński  z Orenore VC Fund. Zapisy na stronie:
http://akceleratortechnologiczny.pl/

23.04.2018 Startupy odpowiedzialne społecznie (bezpłatna konferencja)
Wspieramy pozytywny wpływ społeczny polskich startupów. Główny temat spotkania to: „Startup Social Responsibility, czyli SSR w Polsce. Jakie są potrzeby rynku? Czy dostępne formy wsparcia je zaspokajają?” Zainteresowanych udziałem zachęcam do rejestracji na stronie:
http://technologie-relacje-wiedza.pl

27.04.2017 Startup Tips – Warsztaty oparte o 5 lat doświadczeń brokera technologii skupione na rozwoju startupu  (Warsztaty)
Warsztat kierujemy do: Osób posiadajacych pomysły na innowacyjne produkty lub usługi, które chciałyby upewnić się czy ich pomysł ma szansę powodzenia na rynku. Osób chcących poznać i stosować w swoim startupie metody i narzędzia użyteczne w rozwoju innowacyjnych produktów i usług. Pracowników korporacji zajmujących się wdrażaniem rozwiązań startupów w swojej organizacji. Autorów programów akcelerecyjnych. Osób oceniających projekty technologiczne
http://startuptips.pl

18.05.2018 Przygotowanie prezentacji inwestorskiej (elevator pitch) (bezpłatne szkolenie)
Szkolenie prowadzi Piotr Bucki z Bucki PRO. Zapisy na stronie:
http://akceleratortechnologiczny.pl/

do 01.06.2018 Akcelerator technologiczny BTM (Akceleracja)
Czy Twoje wynalazki lądują w szufladzie, bo nie wiesz jak wprowadzić je w życie? A może masz technologię, gotową zmienić świat ale nie wiesz komu ją przedstawić?  Skorzystaj z programu Akceleracji Technologicznej i uzyskaj profesjonalne wsparcie w weryfikacji potencjału rynkowego twojego wynalazku. Możemy pomóc m.in. w stworzeniu strategii komercjalizacji czy założeniu spółki. Nauczymy was jak pozyskać finansowanie i jak chronić własność intelektualna.
Program dostępny na stronie: http://akceleratortechnologiczny.pl/

———————

Masz pomysł na biznes? Pomożemy Ci go rozwinąć! (Dobry Pomysł)
Pilotażowy program Dobry Pomysł przeznaczony jest dla osób, które są twórcami wynalazków o potencjale rynkowym lub mają ciekawe pomysły biznesowe na wykorzystanie nowatorskich rozwiązań, ale potrzebują profesjonalnego wsparcia w ich dalszym rozwoju.  Program Dobry pomysł wyróżnia się spośród dotychczasowych instrumentów wsparcia tym, że skierowany jest do osób, które zajmują się działalnością racjonalizatorską i innowacyjną w  czasie wolnym lub do tych, które nie mogą liczyć na wsparcie własnych organizacji w  rozwijaniu oraz komercjalizowaniu swoich wynalazków i projektów. Do programu mogą zgłosić się studenci, naukowcy, pracownicy firm oraz pozostali pasjonaci techniki i innowacji.
https://dobrypomysl.pfr.pl

 

1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW / 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW, POLSKA WSCHODNIA

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty Platform startowych, realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej, polegające na stworzeniu kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup.

Więcej na: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-Platformy-startowe-dla-nowych-pomyslow-111-Platformy-startowe-dla-nowych-pomyslow-1

 

NOWE SZANSE DLA START-UPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ

Start-upy z Polski Wschodniej otrzymują olbrzymią szansę na rynkowy sukces. Rusza nowa edycja „Platform startowych dla nowych pomysłów” w Programie Polska Wschodnia – tym razem z pełnym budżetem i z ulepszonymi po pilotażu kryteriami wyboru. W pierwszej kolejności zostaną wybrane ośrodki innowacji – animatorzy Platform startowych.

29 marca 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła warunki naboru na animatorów Platform startowych. Miesiąc później rozpocznie przyjmowanie wniosków. Łączny budżet konkursu to 130 mln zł. To pięć razy więcej niż w pilotażowej, zakończonej w 2017 roku, edycji. O tak znaczącym zwiększeniu budżetu zadecydowało między innymi ogromne zainteresowanie wsparciem założenia przedsiębiorstwa typu start-up.

Więcej na: http://www.polskawschodnia.gov.pl/Strony/wiadomosci/Nowe-szanse-dla-start-upow-w-Polsce-Wschodniej

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

Dokument zawiera między innymi informacje o tym, na jakie projekty będzie można otrzymać dofinansowanie, kto może starać się o środki unijne i jakie są kryteria wyboru projektów. Ponadto wskazane są poziomy dofinansowania.
27 marca 2018 r. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego został zaktualizowany (uchwałą Nr 413/8619/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 76/1709/15 z dnia 14 lipca 2015 r. z późn. zm.)

Więcej na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Szczegolowy-Opis-Osi-Priorytetowych-Regionalnego-Programu-Operacyjnego-Wojewodztwa-Podkarpackiego-na-lata-2014-2020

 

SZKOLENIE W RZESZOWIE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WDRAŻANIA PROJEKTÓW

Celem szkolenia jest zapoznanie beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego z zagadnieniami związanymi z prawidłowym wdrażaniem projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Dwudniowe szkolenie odbędzie się 4-5 kwietnia 2018 r. od 9.00 do 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3a.

Więcej informacji na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/szkolenia/httprpopodkarpackieplindexphpdowiedz-sie-wiecej-o-programiewez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach1813-szkolenie-dotyczace-prawidlowego-wdrazania-projektow-w-ramach-osi-ix-jakosc-edukacji-i-kompetencji-w-regionie-2

 

KOMISJA EUROPEJSKA OPUBLIKOWAŁA DECYZJĘ ZMIENIAJĄCĄ ZASADY FUNKCJONOWANIA SIECI SZEROKOPASMOWEJ POLSKI WSCHODNIEJ

Na mocy przyjętej decyzji zmieniono wybrane zasady eksploatacji Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW) w celu optymalizacji funkcjonowania infrastruktury sieci. Zmiany dotyczą:

 • rozszerzenia możliwych modeli zarządzania projektem SSPW o model operatora publicznego, zgodnie z którym za zarządzanie infrastrukturą odpowiada podmiot publiczny;
 • umożliwienia pełnienia funkcji operatora SSPW przez podmioty zintegrowane wertykalnie;
 • elastycznego kształtowania kryteriów wyboru operatora infrastruktury;
 • lepszej identyfikacja obszarów białych: tradycyjnych i NGA, w oparciu o wyniki inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych prowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej;
 • umożliwienia podłączenia do SSPW przedsiębiorców telekomunikacyjnych z innych części Polski.

Więcej na stronie: http://www.polskawschodnia.gov.pl/Strony/wiadomosci/Komisja-Europejska-opublikowala-decyzje-zmieniajaca-zasady-funkcjonowania-Sieci-Szerokopasmowej-Polski-Wschodniej

 

WYTYCZNE W ZAKRESIE KONTROLI REALIZACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA LATA 2014-2020

Wytyczne zawierają procedury kontroli realizacji programów operacyjnych w ramach perspektywy na lata 2014-2020.

Obowiązuje od: 16.03.2018

Więcej na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Wytyczne-Ministra-Infrastruktury-i-Rozwoju-w-zakresie-kontroli-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020

 

KONKURS

15 lutego 2018 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl

 

DYŻURY EKSPERTÓW – LUTY i MARZEC

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu zaprasza na dyżury ekspertów. Dyżury te odbywają się w każdą środę w godz. 10.00-12.00 w Inkubatorze Nowych Technologii IN-TECH 1, 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 9 w pokoju kreatywnym (parter, była portiernia).

dyżury_I_2018 – Harmonogram dyżurów

 

INKUBATOROWE ŚNIADANIE Z EKSPERTAMI I ŚW. MIKOŁAJEM

W dniu 6 grudnia 2017 roku w Inkubatorze Nowych Technologii In-Tech 1 odbyło się kolejne Inkubatorowe Śniadanie dla przedsiębiorców działających w Inkubatorach In-Tech 1 i In-Tech 2 oraz Mieleckim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Tym razem oprócz grupy ekspertów, do przedsiębiorców przyszedł również Św. Mikołaj.

Głównym tematem tego Inkubatorowego Śniadania była Strategia ochrony i zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie, którą omówił Damian Krężel, rzecznik patentowy. Ponadto z prezentacją na temat Nowego wymiaru rozliczeń ZUS i e-składki wystąpił Grzegorz Wójcik, zastępca kierownika Inspektoratu ZUS w Mielcu, a o Wsparciu dla przedsiębiorców poprzez profesjonalne pozyskiwanie pracowników z Ukrainy opowiedziała Dagmara Kowal-Hazuka, dyrektor regionalny agencji pracy Upper Job.

W wyjątkowym dniu 6 grudnia o przedsiębiorcach działających w Inkubatorach In-Tech 1 i In-Tech 2 oraz Mieleckim Inkubatorze Przedsiębiorczości pamiętał również Św. Mikołaj. Przyszedł na Inkubatorowe Śniadanie i każdemu z jego uczestników wręczył prezent, dziękując za rozwijanie swoich firm i dbałość o pracowników.

 

CO NAJMNIEJ 455 MLN ZŁ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W 2018 ROKU

Mali i średni przedsiębiorcy z Polski Wschodniej będą mogli liczyć w przyszłym roku na co najmniej 455 mln zł na rozwój działalności. Znamy harmonogram składania wniosków o dofinansowanie w konkursach Programu Polska Wschodnia.

Od lutego przedsiębiorcy będą mogli starać się o dotacje z działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Pozyskane środki (do 550 tys. zł dotacji) będą mogli wykorzystać na diagnozę swoich możliwości eksportowych oraz przygotowanie do rozpoczęcia działalności poza granicami kraju. Łącznie do zdobycia będzie 100 mln zł.

Taka sama łączna kwota czeka w nowym roku na firmy, które będą chciały wprowadzić na rynek innowacyjny produkt lub usługę poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Nabór w działaniu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, które już zdobyło sobie dużą popularność, zostanie uruchomiony na wiosnę. Na projekt można otrzymać do 7 mln zł dotacji.

Po raz kolejny zostaną przeprowadzone nabory w dwuetapowym działaniu 1.4 Wzór na konkurencję. Pozyskane środki przedsiębiorstwa będą mogły wykorzystać na przeprowadzenie analizy wzorniczej. Jej wynikiem będzie opracowanie strategii wykorzystania wzornictwa w firmie. Na tym etapie przedsiębiorstwo może pozyskać do 100 tys. zł dofinansowania. W drugim etapie – do 3 mln zł dotacji, firma może wykorzystać na wprowadzenie wypracowanych w poprzednim etapie rozwiązań.

W pierwszej połowie roku zostaną również wybrani animatorzy Platform startowych. Obejmą oni opieką autorów innowacyjnych pomysłów na biznes typu start-up – nabór pomysłów rozpocznie się po wakacjach. W Platformach, przez kilka miesięcy, pod opieką ekspertów i mentorów początkujący startaperzy będą zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do wprowadzenia swoich produktów na rynek oraz prowadzenia i rozwoju firmy.  Najbardziej obiecujący będą mogli starać się o kilkaset tysięcy złotych dotacji na rozwój działalności.

Nabory wniosków przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Więcej informacji na stronie http://www.polskawschodnia.gov.pl/Strony/wiadomosci/Co-najmniej-455-mln-zl-dla-przedsiebiorcow-w-2018-roku

OBOWIĄZEK PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI VAT

W załączeniu przekazujemy list od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pawła Cybulskiego, kierowany do mikroprzedsiębiorców.

Dotyczy on wprowadzenia od 01 stycznia 2018 roku, obowiązku prowadzenia przez mikroprzedsiębiorców elektronicznej ewidencji VAT.

List Podsekretarza Stanu Pawła Cybulskiego 23.10.2017 – List

DYŻURY EKSPERTÓW – LISTOPAD i GRUDZIEŃ

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu zaprasza na dyżury ekspertów. Dyżury te odbywają się w każdą środę w godz. 10.00-12.00 w Inkubatorze Nowych Technologii IN-TECH 1, 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 9 w pokoju kreatywnym (parter, była portiernia).

dyżury_11 – Harmonogram dyżurów

BEZPŁATNE SZKOLENIA NT. NOWYCH ZASAD OPŁACANIA SKŁADEK ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2018 r. zmieni się sposób opłacania składek ZUS. Nie będzie kilku wpłat na różne rachunki bankowe, zostanie wprowadzony jeden rachunek składkowy, na który zainteresowani przedsiębiorcy będą opłacać wszystkie składki.
Informacje o numerze rachunku składkowego wysyłane będą listem poleconym, a akcja informowania o tym fakcie rozpoczęła się od 1 października 2017r.
Chcąc przybliżyć kwestie związane z nowymi zasadami opłacania składek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął cykl bezpłatnych szkoleń we wszystkich swoich placówkach na terenie woj. podkarpackiego, w tym Inspektoracie ZUS w Mielcu. Szkolenia odbywać się będą cyklicznie w każdą środę tygodnia przez okres października, listopada i grudnia 2017r. (dokładnie 11, 18, 25 października, 8, 15, 22, 29 listopada, 6, 13 grudnia) w siedzibie Inspektoratu ZUS w Mielcu ul. Sikorskiego 4, sala konferencyjna nr 314 A (III piętro) w godzinach 9.00-11.00. Zgłoszenia na szkolenie należy dokonywać elektronicznie na adres: szkolenia. mielec@zus.pl lub telefonicznie na numer telefonu 17 583 06 76.

KONKURS POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI PRZEDŁUŻONY

Nabór wniosków do w XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju został przedłużony do 20 października br.

BEZPŁATNE SZKOLENIE „UNIJNE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW, PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020”

Firma AT-Fin S.A. organizuje w dniu 06.10.2017 r. w godz. 9.30-14.00 w Warszawie w budynku Central Tower Al. Jerozolimskie 81 (7 piętro), bezpłatne szkolenie informacyjne pt. Unijne wsparcie przedsiębiorców, perspektywa finansowa 2014-2020”. Celem szkolenia jest przedstawienie informacji o możliwościach pozyskania dotacji unijnych dla firm oraz instytucji z wszystkich dostępnych programów operacyjnych, alternatywnych formach wsparcia w postaci pożyczek, dofinansowania dla start-upów, zasad konstruowania projektów inwestycyjnych. W celu wzięcia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres firmy, NIP, imiona i nazwiska uczestników, stanowiska, telefon kontaktowy, e-mail i przesłać go na adres: szkolenia@at-fin.pl. Bliższe informacje na stronie http://fundusze-europejskie.org lub poprzez kontakt telefoniczny – 607 709 995.

KOLEJNE INKUBATOROWE ŚNIADANIE

W dniu 03 października 2017 r. odbyło się śniadanie dla przedsiębiorców w Inkubatorze Nowych Technologii In-Tech 1. Tematem przewodnim była oferta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na problemy finansowe przedsiębiorcy – rozłożenie świadczeń na raty, odroczenie, umorzenie, które prowadzili Pan Grzegorz Wójcik, zastępca kierownika Inspektoratu ZUS w Mielcu i Pani Katarzyna Wałek, doradca ds. ulg i umorzeń Inspektoratu ZUS w Stalowej Woli. Ponadto zebranym zaprezentowana została informacja o Aktualnych konkursach unijnych dla przedsiębiorców, a przedstawił ją Pan Michała Wielgos, kierownik Zespołu Transferu Technologii i Innowacji ARR „MARR” S.A.

JUBILEUSZOWA EDYCJA KONKURSU POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XX jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości.
Nagrodą jest grant do 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. Celem konkursu jest rozwój firmy, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce. W dziewiętnastoletniej historii konkursu zgłoszono ponad 800 innowacyjnych projektów. Były to nowości z różnych obszarów techniki, m.in. z branży: medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej, chemicznej. Kapituła konkursu nagrodziła dotychczas 49 projektów, a ponad 100 przyznała wyróżnienia. Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja jednostek naukowych z przedsiębiorcami, prowadzące działalność na terenie Polski. Warunkiem przystąpienia jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:
• produkt przyszłości jednostki naukowej,
• produkt przyszłości przedsiębiorcy,
• produkt przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy. Więcej informacji na stronie http://www.parp.gov.pl/konkursppp

PROTOTYP SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO NA TARGACH TSLA EXPO RZESZÓW 2017

W dniach 29-30 września 2017 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa odbyły się pierwsze na Podkarpaciu Targi Transportu, Spedycji, Logistyki, Automotive TSLA EXPO Rzeszów 2017r. Wśród kilkudziesięciu wystawców reprezentowanych przez dealerów samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, firm logistycznych i transportowych, producentów części motoryzacyjnych była też Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A., która prezentowała wyprodukowany w latach 2019-2011 w ramach projektu „ Budowa rynku pojazdów elektrycznych i infrastruktury ich ładowania – podstawą bezpieczeństwa energetycznego”, prototyp pierwszego polskiego samochodu elektrycznego.

Prezentowany przez nas prototyp samochodu elektrycznego cieszył się dużym zainteresowaniem, w ciągu dwu dni targów obejrzało go czy usiadło za kierownicą dziesiątki osób. Oprócz tego nie brakowało pytań o genezę jego powstania, koszt wyprodukowania, parametry użytkowe, rezultaty projektu.

Targom motoryzacyjnym towarzyszyły też liczne spotkania i konferencje, a jeden z panelów dotyczył powstałego w 2015 roku klastra Wschodni Sojusz Motoryzacyjny. Klaster ten skupia aktualnie 28 członków, a branża motoryzacyjna to poważny gracz na rynku Podkarpacia, zatrudniający 20 tys. osób, osiągający 20 mld zł rocznych obrotów (motoryzacja jest jedną z inteligentnych specjalizacji Podkarpacia). Od niedawna jednym z członków klastra Wschodni Sojusz Motoryzacyjny jest Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. , a Targi TSLA EXPO Rzeszów 2017r. były okazją do uroczystego wręczenia certyfikatu członkostwa. Certyfikat ten z rąk Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz Prezesa Klastra Wschodni Sojusz Motoryzacyjny Ryszarda Jani odebrał prezes ARR „MARR” S.A. Józef Twardowski.

REKORDOWY BUDŻET I MOŻLIWOŚĆ APLIKACJI W DWÓCH ŚCIEŻKACH. RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W II KONKURSIE PROGRAMU BRIDGE ALFA

Inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma na celu wsparcie rozwoju nowatorskich projektów, a następnie ich komercjalizację. Służyć temu ma sieć wehikułów inwestycyjnych, stanowiąca uzupełnienie systemu wspierania innowacji na wszystkich etapach realizacji projektów „od pomysłu do przemysłu” i wpisująca się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Wehikuły inwestycyjne BRIdge Alfa to nowy, zwrotny mechanizm wspierania inwestycji w Polsce. Dotychczas inwestorzy prywatni niechętnie wykładali własne środki na najbardziej ryzykowne projekty. Wsparcie NCBR ogranicza jednak ryzyko inwestycyjne – aż 80% środków będących w dyspozycji Alf pochodzić będzie z Centrum. Wybrane przez wehikuły projekty otrzymają wszechstronne wsparcie –  poczynając od fazy preinkubacji, poprzez testy i budowę prototypu, na komercjalizacji ich wyników kończąc. Co ważne, wynalazcy będą kontynuować prace badawcze, pozostając jednocześnie współwłaścicielami patentów i zakładanych firm. NCBR będzie miał jednak możliwość kupowania najlepszych spółek, gwarantując dalsze finansowanie dla najbardziej perspektywicznych pomysłów.

Więcej informacji na stronie:
http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5485,miliard-zlotych-na-wsparcie-innowacji.html

DWIE SZYBKIE ŚCIEŻKI DO INNOWACJI

Ruszają dwa nowe konkursy w ramach Szybkiej ścieżki NCBR. Na dofinansowanie innowacyjnych projektów mają szansę firmy z sektora MŚP i duże przedsiębiorstwa. W puli konkursów ponad miliard złotych.

Nabór w obydwu konkursach potrwa od 2 października do 29 grudnia b.r.

Więcej informacji na stronie NCBR

DYŻURY EKSPERTÓW

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu zaprasza na dyżury ekspertów. Dyżury te odbywają się w każdą środę w godz. 10.00-12.00 w Inkubatorze Nowych Technologii IN-TECH 1, 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 9 w pokoju kreatywnym (parter, była portiernia).

Pokój kreatywny – Harmonogram dyżurów

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW
dotacja od 29.09.2017 do 29.12.2017

Na co (m.in.): W ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R

1. przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie projektów polegających na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. W ramach tego typu projektów wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R.
2. instytucje otoczenia biznesu mogą ubiegać się o wsparcie projektów polegających na stworzeniu lub rozwoju infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych, a także udostępnianie w formie dzierżawy lub najmu infrastruktury B+R).
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R są przedsiębiorstwa oraz instytucje otoczenia biznesu.

Poziom dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: a) dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych, b) dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych, c)  dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych  Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 200 000 zł. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 30 000 000 zł. Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 71 000 000 zł.

Minimalny wkład własny

a) dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 30% wydatków kwalifikowanych, b) dla średniego przedsiębiorstwa – 40% wydatków kwalifikowanych, c) dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych.

Link – www.funduszeeuropejskie.gov.pl

BEZPŁATNE SZKOLENIA BHP

Firma „BEZPAW” wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w ramach prewencji wypadkowej ZUS, zaprasza na bezpłatne szkolenia okresowe BHP i seminaria poświęcone tematyce wypadkowej. Przewidziany termin szkoleń to 1 sierpnia-30 listopada 2017 roku lub do wyczerpania środków.

Uczestnikami szkoleń mogą być pracodawcy i pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 250 osób. Miejsce szkolenia to teren województwa podkarpackiego, w tym m.in. Mielca. Jest możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie klienta.

Zgłoszenia, harmonogram szkoleń  i  inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie firmy „BEZPAW” w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 53 lokal 2, telefonicznie pod numerem telefonów 883 533 084, 513 291 376, e-mailowo pod adresem: bezpaw@poczta.onet.pl

DYŻURY EKSPERTÓW

Od 21.06.2017 r. rozpoczną się dyżury ekspertów w pokoju kreatywnym Inkubatora Nowych Technologii IN-TECH 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Mielcu.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Pokój kreatywny – Harmonogram dyżurów w pokoju kreatywnym

MŁODZIEŻ W INKUBATORACH

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w dniu 18 maja 2017 roku Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. udostępniła swoje Inkubatory Nowych Technologii In-Tech 1 i In-Tech 2 dla zwiedzających. Obiekty te odwiedziły dziesiątki osób, wśród nich grupa młodzieży z Gimnazjum numer 3 w Mielcu.

Zwiedzającym najbardziej przypadły do gustu tajniki procesu produkcyjnego innowacyjnego roweru elektrycznego, który nie ma łańcucha, produkowanego przez zlokalizowana w In-Tech 1 firmę „JIVR” oraz zasady funkcjonowania prototypowni i laboratorium wzorcującego ARR „MARR” S.A.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się też konsultacje prowadzone przez pracowników Agencji z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych i pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej.

Jednym z elementów Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Inkubatorach Nowych Technologii In-Tech 1 i In-Tech 2 była konferencja prasowa, podczas której poinformowano dziennikarzy o projekcie budowy Inkubatorów i pozyskanych na to środkach europejskich w wysokości 42 mln zł oraz nowych, poprawiających istniejącą bazę inwestycjach i usługach skierowanych do przedsiębiorców. Nowe inwestycje to zainstalowanie w Inkubatorze Nowych Technologii In-Tech 1 elektronicznego systemu ochrony, w ramach którego wymieniono istniejące kamery analogowe i zainstalowano nowe kamery cyfrowe w liczbie 21, wykonano system kontroli dostępu do drzwi wejściowych Roger, zainstalowano system włamania i napadu Satel Integra, a cały obiekt poddano 24 godzinnemu monitoringowemu przez firmę ochraniarską za pomocą systemu kamer i sygnalizacji alarmowej.Ponadto wyremontowano pomieszczenie, zajmowane do tej pory przez pracowników ochrony tworząc tzw. pokój kreatywny czyli miejsce, w którym przedsiębiorcy zlokalizowani w In-Tech 1 będą się mogli spotykać ze swoimi klientami, prowadzić rozmowy biznesowe, a w przyszłości może on również służyć jako miejsce dla start-upów, na które Agencja zamierza się szerzej otworzyć oferując im przestrzeń, narzędzia, wiedzę merytoryczną związaną z technologiami, projektami badawczo-rozwojowymi.

Jeśli chodzi o nowe usługi dla przedsiębiorców, to od ubiegłego roku ARR „MARR” S.A. organizuje dla nich Inkubatorowe śniadania, w ramach których przekazuje im istotne zagadnienia z zakresy funkcjonowania przedsiębiorczości, form jej wsparcia, środków unijnych. Tematem przewodnim ostatniego, kwietniowego spotkania było wzornictwo przemysłowe. W najbliższym czasie zamierza również uruchomić cykliczne dyżury ekspertów z różnych dziedzin.

O INKUBATORACH W TVP 2

Na zaproszenie redakcji programu Pytanie na śniadanie TVP 2, w dniu 17 maja 2017 roku w programie tym wystąpili: Józef Twardowski, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. oraz Marcin Piątkowski, prezes spółki „JIVR”, funkcjonującej w Inkubatorach Nowych Technologii. Zaproszenie to było efektem zgłoszenia przez ARR „MARR” S.A. projektu budowy Inkubatorów Nowych Technologii do odbywającej się w dniach 18-21 maja 2017 roku ogólnopolskiej akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich i prowadzonych w tym zakresie działań promocyjnych przez TVP 2.

Gospodarzami programu Pytanie na śniadanie TYP 2 byli Marzena Rogalska i Tomasz Kamel, a w trakcie rozmowy prowadzonej w studiu programu w Warszawie rozmawiano o funduszach europejskich i ich rezultacie jakim była budowa Inkubatorów Nowych Technologii In-Tech 1 i In-Tech 2 w Mielcu.

Prezes Józef Twardowski podkreślił, że wybudowane za 42 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich Inkubatory Nowych Technologii In-Tech 1 i In-Tech 2, to 18 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej i biurowej i jest to jedna z największych powierzchni inkubacyjnych w Polsce. Dodał, że dzięki inkubatorom w Mielcu powstaje wiele innowacyjnych, nowoczesnych firm, a przykładem jednej z nich jest „JIVR”.

Marcin Piątkowski, prezes „JIVR” powiedział, że wymyślony przez niego rower elektryczny ma być odpowiedzią na korki w miastach. Jednocześnie zaznaczył, że jest to pierwszy na świecie rower elektryczny bez łańcucha, który można kilkoma ruchami złożyć i zabrać do bagażnika samochodu lub wstawić do jakiegoś pomieszczenia w domu czy pracy. Jadąc tym rowerem nikt się nie spoci, ani nie obrudzi.

Rower ten Marcin Piątkowski przywiózł ze sobą do studia TVP 2 w Warszawie. Chciała się nim przejechać Marzena Rogalska, ale uznała, że przy jej szpilkach to nie wypada. Jedno okrążenie w studiu zrobił Tomasz Kamel, oceniając, że rower jest bardzo fajny i chętnie jeździłby nim do pracy w telewizji.

JUŻ 9 FIRM W MIELECKIM INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Decyzją, odbywającej się w dniu 15.05.2017r. Rady Mieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, do Inkubatora wprowadzone zostały 3 kolejne innowacyjne podmioty (jedno zgłoszenie zostało odrzucone) a ich łączna liczba to w tej chwili 9.

Trzy nowe podmioty to firma Sure Solutions Piotr Drożdż zajmująca się wdrażaniem stanowisk zrobotyzowanych oraz produkcją maszyn pod specyficzne potrzeby klientów w Polsce i na świecie oraz dwie osoby fizyczne Jak Kopka, który zamierza uruchomić nową technologię wykorzystująca obróbkę plazmową w celu zwiększenia trwałości struktur i stopów metali, Jakub Wołowiec, który planuje stworzyć podmiot wyspecjalizowany we wdrażaniu systemów automatyzacji maszyn obróbczych.

Działające już w Mieleckim Inkubatorze Przedsiębiorczości firmy to: Fotographic Mariola Jarosz, BSM Design Sebastian Janduła, Bartosz Maur sp. cywilna, Implos Leś sp. jawna, Markus Muller Consulting, JIVR sp. z.o.o., Plexi Display Katarzyna Dyło.

Do tej pory chęć rozpoczęcia działalności w Mieleckim Inkubatorze Przedsiębiorczości zgłosiło 17 podmiotów (firm lub osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą), z których Rada MInP wybrała 9 najbardziej nowoczesnych, innowacyjnych, prowadzących działalność badawczo- rozwojową. Z 13 hal produkcyjnych o powierzchni od 72 do 153 m2 aktualnie wynajętych jest 10 (jedna z firm zajmuje dwie hale).

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH – INKUBATORY

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. zaprasza na Dni Otwarte Funduszy Europejskich, największe wydarzenie prezentujące projekty europejskie w Polsce, wpisujące się w ogólnopolską akcję Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Organizowane przez ARR „MARR” S.A. Dni Otwarte Funduszy Europejskich dotyczą projektu budowy Inkubatorów Nowych Technologii In-Tech 1 i 2 i odbędą się w dniu 18 maja 2017r. w godz. 10.00-15.00.

Na początek wszystkich chętnych zapraszamy do Inkubatora Nowych Technologii In-Tech 1 przy ul. Wojska Polskiego 9, gdzie można będzie obejrzeć liczący prawie 14 tysięcy metrów kwadratowych obiekt, zapoznać się z jego funkcjami, zobaczyć jak działają niektóre z jego firm i obiekty towarzyszącye. Wizyta w tym dniu w Inkubatorze będzie niepowtarzalną okazją do zobaczenia nowego miejsca jakim jest „pokój kreatywny”, sal szkoleniowych i konferencyjnych, prototypowni, gdzie zostanie zaprezentowany sprzęt do wykonywania precyzyjnych pomiarów oraz prototypowania 3D. W firmie Foto Lab zobaczymy unikalne fotoksiążki i fotoalbumy wykonane z dowolnego materiału i wielkościach mierzonych nie tylko w centymetrach, ale i metrach, w firmie JIVR Bike jedyny na świecie rower elektryczny z łańcuchem schowanym w środku ramy, w firmie JR Technology, która zajmuje ponad 800 metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnych proces obróbki i skrawania metali przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii CNC.

Dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych prowadzone będą warsztaty i konsultacje w zakresie warunków i możliwości korzystania z obiektów Inkubatorów Nowych Technologii In-Tech 1 i In-Tech 2, usług laboratorium wzorcującego i prototypowni, pozyskania dofinansowania na projekty unijne, w tym dotyczące infrastruktury B+R i działalności badawczo-rozwojowej, możliwości wsparcia finansowego dla firm i osób zainteresowanych uruchomieniem działalności w formie pożyczek.

Zapraszamy. Przyjdźcie, sprawdźcie, zobaczcie Inkubatory Nowych Technologii In-Tech 1 i In-Tech 2 i i działające w nich firmy z unikalnymi wyrobami.

SPOTKANIE pt. „INNOWACYJNA FIRMA. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH”

Zapraszamy do udziału w trzecim w tym roku spotkaniu z cyklu „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”.

W trakcie spotkania eksperci z instytucji przyznających unijne wsparcie przedstawią Państwu:

 • kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym etapie rozwoju firmy: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc,
 • inne źródła wsparcia dla innowacyjnych firm m.in. z programu regionalnego,
 • korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwe formy zawiązywania partnerstw pomiędzy biznesem a nauką.

W drugiej części spotkania, odbędą się indywidualne konsultacje z ekspertami z instytucji przyznających wsparcie tj.: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego, PFR Ventures, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Agencji Rozwoju Przemysłu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii Europejskiej w Szczecinie.
Odpowiedzą oni na Państwa pytania dotyczące oferty i możliwości wsparcia dla przedsiębiorców.

Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkich którzy będą zainteresowani tematyką, a nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu, zapraszamy na transmisję on-line, która w trakcie spotkania będzie dostępna na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/transmisja

SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA WNIOSKODAWCÓW 1.3.2 POPW

Zapraszamy na cykl spotkań informacyjnych dla wnioskodawców w ramach konkursu nr 3 Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Spotkania odbędą się w kwietniu, w trzech miastach Polski Wschodniej:

 • 12 kwietnia w Rzeszowie,
 • 18 kwietnia w Lublinie,
 • 19 kwietnia w Kielcach.
Informujemy, iż spotkania w Olsztynie w dniu 4 kwietnia oraz w Białymstoku w dniu 5 kwietnia nie odbędą się – w związku z małym zainteresowaniem. Osoby zainteresowane tematem zasad ubiegania się o dofinansowanie zapraszamy na kolejne spotkania w Olsztynie i Warszawie, w późniejszych terminach, o których będziemy informować na stronie PARP.

SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA WNIOSKODAWCÓW 1.3.2 POPW

KOLEJNE INKUBATOROWE ŚNIADANIE

W dniu 30 marca 2017r. w Inkubatorze Nowych Technologii In-Tech 1 odbyło się kolejne Inkubatorowe śniadanie. Inkubatorowe śniadania są formą współpracy z firmami zlokalizowanymi w Inkubatorach Nowych Technologii In-Tech 1 i In-Tech 2 oraz Mieleckim Inkubatorze Przedsiębiorczości, w ramach których mogą oni rozwinąć swój biznes poprzez profesjonalne wsparcie i mentoring.

Tym razem tematem przewodnim Inkubatorowego śniadania było wzornictwo przemysłowe, a prelekcję zatytułowaną Wzornictwo jako instrument budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przedstawił Paweł Wacnik, Prezes Zarządu INNpuls sp. z.o.o. w Rzeszowie. Dodatkowo ze specjalną ofertą dla przedsiębiorców wystąpił Bank Pekao S.A., a zaprezentował ją Roman Dec, Dyrektor ds. Klientów Biznesowych Południowo-Wschodniego Regionu Bankowości Detalicznej. Bank Pekao S.A. ufundował również drobne upominki dla uczestników, które zostały rozlosowane i trafiły do sześciu jego uczestników.

KONKURS MINISTERSTWA ROZWOJU

Ministerstwo Rozwoju ogłasza kolejną edycję „Konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich”. Jego celem jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich. Wnioski można składać do 24 kwietnia 2017 r.

Rodzaje projektów

W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać:

 • Projekty prasowe
 • Projekty prasowo-internetowe
 • Projekty internetowe
 • Projekty edukacyjne

Grupy docelowe

Grupa: Potencjalni beneficjenci
Podgrupa: Przedsiębiorcy
Podgrupa: Mali i średni przedsiębiorcy z terenu Polski Wschodniej
Podgrupa: Start-upy i osoby chcące założyć start-up

Grupa: Potencjalni uczestnicy projektów
Podgrupa: Młodzi – NEET
Podgrupa: Młodzi – studenci, doktoranci
Podgrupa: Osoby z niepełnosprawnościami
Podgrupa: Osoby dorosłe zainteresowane nabyciem lub rozwinięciem posiadanych kompetencji
Podgrupa: Programiści

Grupa: Ogół społeczeństwa
Do każdej z grup przypisano kluczowe tematy, które muszą zostać przez Wnioskodawcę zaprezentowane w opracowanych przez niego materiałach.

Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą wziąć udział:
w przypadku projektów: prasowych, prasowo-internetowych, internetowych:

 • wydawcy tytułów prasowych lub ich biura reklamy,
 • wydawcy portali internetowych lub ich biura reklamy

w przypadku projektów edukacyjnych:

 • wydawcy tytułów prasowych lub ich biura reklamy,
 • wydawcy portali internetowych lub ich biura reklamy,
 • publiczni lub komercyjni nadawcy telewizyjni lub podmioty zarządzające czasem antenowym w stacjach telewizyjnych (np. biura reklamy nadawców telewizyjnych), publiczni lub komercyjni nadawcy radiowi lub podmioty zarządzające czasem antenowym w stacjach radiowych (np. biura reklamy nadawców radiowych),
 • agencje informacyjne

którzy spełniają pozostałe warunki określone w Regulaminie.

Wartość dofinansowania

Na realizację projektów w konkursie przewidziano dotacje w minimalnej wysokości 50 000 zł oraz maksymalnej wysokości dla:
Projektów prasowych – 300 000 zł;
Projektów prasowo-internetowych – 500 000 zł;
Projektów internetowych – 600 000 zł;
Projektów edukacyjnych – 600 000 zł

Terminy 

Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do: 24 kwietnia 2017 r.
Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie:
Projekty prasowe, prasowo – internetowe, internetowe: od 22 maja do 30 listopada 2017 r. (z możliwością do przedłużenia do 31 grudnia).
Projekty edukacyjne: od 1 maja 2017 r. do 31 marca 2018 r. (zajęcia warsztatowe mogą odbywać się w okresie wrzesień – listopad 2017 r.).

Więcej informacji na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/promocja/Wspolpraca-z-mediami-i-partnerami-spoleczno-gospodarczymi/Konkurs-dotacji-na-dzialania-informacyjne-dotyczace-Funduszy-Europejskich-2017

SZKOLENIE – POMOC PUBLICZNA W PROJEKTACH RPO WP 2014-2020

Celem szkolenia jest poznanie przez beneficjentów Regionalnego Programu dla województwa podkarpackiego 2014-2020 zagadnień związanych z rodzajami pomocy publicznej występującymi w projektach RPO WP 2014-2020.

Dwudniowe szkolenie odbędzie się 10-11 kwietnia 2017 r. w godz. 9.00-15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro).

Osoby chętne do udziału prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem potwierdzającym. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy.

Więcej szczegółów dostępne na http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/szkolenia/Szkolenie-w-Rzeszowie-dotyczace-Pomocy-publicznej-i-pomocy-de-minimis-1

INFORMACJA

Informujemy, że od 1 kwietnia 2017 obowiązuje nowy wzór umowy z Najemcami i nowe rozporządzenie.

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA POSTĘPY TECHNIKI

Informujemy, że III Ogólnopolska Konferencja Postępy Techniki odbędzie się we Wrocławiu dnia 31 marca 2017 roku.
Zapraszamy na stronę: www.thermosci.eu  gdzie jest więcej szczegółów.

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USŁUG PROINNOWACYJNYCH

Informujemy, że do 31 marca 2017r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie zakupu usług proinnowacyjnych świadczonych przez Akredytowane Ośrodki Innowacji, w tym Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usługi doradczej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty posiadające status: mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.
Dofinansowanie obejmuje 70% kosztów kwalifikowalnych.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 420 000 zł.

Więcej informacji w załączonym pliku 2.3.1 usługi proinnowacyjne oraz na stronie internetowej www.proinnowacje.pl
Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialanie-2-3-1-w-2016-r

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem innowacji do bezpośredniego kontaktu:
Michał Wielgos
Zespół Transferu Technologii i Innowacji
Tel. 797 600 315
proinnowacje@marr.com.pl

KONFERENCJA PRASOWA W IN-TECH

11 stycznia w Inkubatorze Nowych Technologii odbyła się konferencja prasowa i prezentacja JIVR | Bike – elektrycznego, bezłańcuchowego, składanego roweru nowej generacji.

Podczas konferencji założyciel firmy Marcin Piątkowski zaprezentował design, funkcje i działanie roweru, opowiedział o konfrontacji JIVRa z rynkiem oraz o planach na przyszły rok, a także odpowiedział na pytania licznie przybyłych dziennikarzy. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość przetestowania roweru.

skladana_6

SZKOLENIE – POMOC PUBLICZNA W RAMACH DZIAŁANIA 1.3  Promowanie przedsiębiorczości RPO WP 2014-2020

Więcej informacji – plik do pobrania

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 1.2

Informujemy, że w terminie od 30 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r. Urząd Marszałkowski województwa Podkarpackiego przeprowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R.

Więcej informacji – plik do pobrania

DOTACJE NA ROZWÓJ MŚP

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłosiła  nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.4 Wsparcie MŚP poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typ projektu: Rozwój MŚP

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 grudnia 2016, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 20 stycznia 2017, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).
Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Ogłoszenie o konkursie http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1072-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp-3

PROINNOWACYJNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

PARP w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”.
Dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji .

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł.
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP (link1) w terminie: do 20 stycznia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Dokumenty  do pobrania dostępne na stronie: http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialanie-2-3-4-w-2016-r

ŚRODA Z FUNDUSZAMI DLA OSÓB MŁODYCH- BEZPŁATNE SZKOLENIE

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wraz z Siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zapraszają do udziału w bezpłatnym spotkaniu z cyklu „Środa z Funduszami”. Uczestnikom spotkania zostaną zaprezentowane zasady dotyczące wdrażania Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 oraz programy, z których będzie możliwość finansowania staży, szkoleń czy zakładania działalności gospodarczej przez osoby młode nieposiadające dużego doświadczenia na rynku pracy. Spotkania odbędą się 7 grudnia 2016 r. o godzinie 10:00 w Mielcu – w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, ul. Kościuszki 7 oraz w Tarnobrzegu, Sanoku, Przemyślu, Rzeszowie, Krośnie.
Rekrutacja rozpoczyna się od dnia 23 listopada 2016 r. Aby wziąć udział w spotkaniu w Mielcu należy przesłać na adres
lpi.mielec@podkarpackie.pl imię i nazwisko uczestnika/ów. Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania dotacji w ramach dostępnych i planowanych form wsparcia w okresie programowania 2014-2020 m.in. z Programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Wschodnia.

Szczegóły na stronie: http://www.fundusze.podkarpackie.pl/index.php/o-sieci-pife/spotkania-informacyjne/sroda-z-funduszami/1451-sroda-fe-dla-mlodych22112016

WARSZTATY INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze – przedsiębiorca zarządzający największym polskim portem lotniczym – Lotniskiem Chopina w Warszawie, we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. ogłaszają w ramach Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów, będących elementem ekosystemu wsparcia innowacji w polskim przemyśle, nabór na propozycje rozwiązań dla zidentyfikowanych dla Lotniska Chopina wyzwań technologicznych, organizacyjnych i infrastrukturalnych.
Celem organizowanego naboru jest wyłonienie podmiotów, których propozycje rozwiązań najlepiej odpowiadają na wyzwania technologiczne, organizacyjne i infrastrukturalne Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze. Nabór skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, w szczególności polskich start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, oferujących produkt lub usługę na indywidualnie określonym dla każdego wyzwania oczekiwanym poziomie gotowości technologicznej. Zgłaszanie propozycji rozwiązań możliwe jest za pomocą Platformy Transferu Technologii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – www.ptt.arp.pl

Termin zgłaszania propozycji rozwiązań odpowiadających na zidentyfikowane wyzwania upływa 9 grudnia 2016 r.

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. dokonają oceny zgłoszonych rozwiązań i wybiorą podmioty, które zostaną zaproszone na Galę Finałową Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów, która odbędzie się na Lotnisku Chopina w Warszawie w dniu 10 stycznia 2017 r.

Szczegółowych informacji udziela:
w sprawach organizacyjnych: Agnieszka Jakubiak tel.: 22 695 37 42, e-mail: agnieszka.jakubiak@arp.pl
w sprawach wyzwań: Ewelina Wąsik tel.: 609 604 242, e-mail: e.wasik@polish-airports.com

PROGRAM SEKTOROWY BPSE – DOTACJE NA BADANIA I ROZWÓJ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs dla programu sektorowego „BPSE” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” i Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Wnioskodawcami w konkursie mogą być przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw, a dofinansowanie udzielone zostanie na realizację projektów, które obejmą badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyskają dofinansowania).

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 2 listopada 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.
Alokacja
w konkursie wynosi 150 mln zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln zł.
Maksymalna wartość
kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi  50 mln zł.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs8122016pbse/

„INNOWACYJNA FIRMA. WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH” – BEZPŁATNE SPOTKANIE

Ministerstwo Rozwoju wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia dla przedsiębiorców. Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2016 r. w godzinach od 11.00 do 15.00, w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-329 Rzeszów.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione:

 1. Kompleksowe oferty wsparcia dla przedsiębiorców z Programu Inteligentny Rozwój na wszystkich etapach realizacji: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc,
 2. Możliwości, jakie dają innowacyjnym firmom inne formy wsparcia (również finansowane z Funduszy Europejskich, m.in. Program Polska Wschodnia, Regionalny Program),
 3. Korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwości podejmowania innowacyjnych wyzwań, formy wsparcia partnerstwa pomiędzy biznesem a nauką.

Po spotkaniu będą mogli Państwo zasięgnąć bliższych informacji u ekspertów z instytucji zajmujących się bezpośrednio tematyką wsparcia dla przedsiębiorców. Zgłoszeń prosimy dokonywać poprzez formularz online dostępny na portalu Funduszy Europejskich. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania miejsc, zapraszamy na transmisję on-line, która w trakcie spotkania będzie dostępna na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/transmisja

PROJEKT SZKOLENIOWY

„WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W PRAKTYCE”

Celem projektu jest pogłębienie/nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych dotyczących realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez MMŚP i ich pracowników, zainteresowanych wejściem na polski rynek partnerstwa publiczno-prywatnego.
Wsparcie szkoleniowe kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016r. – sierpień 2017r.
Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 368 427,37 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na lata 2014-2020, Działanie 2.2.

Szkolenia oraz doradztwo współfinansowane są maksymalnie w 90% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udzielone wsparcie ma charakter pomocy de minimis.
Wsparciem szkoleniowym objętych zostanie łącznie 156 osób ze 100 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Szkolenia realizowane będą na terenie każdego z ww. województw.

Planowanym efektem projektu jest:

 • zwiększenie zaangażowania MMŚP w realizację przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, co przyczyni się do pozyskania przez MMŚP nowych zleceń i rozwoju firm;
 • zwiększenie poziomu zaufania i zrozumienia pomiędzy sektorem prywatnym, a podmiotami publicznymi, co przełoży się na lepszą współpracę administracji publicznej z sektorem prywatnym.

Przedsiębiorcy i ich pracownicy nabędą wiedzę i kompetencje dotyczące przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, co przyczyni się do zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku.

Oferta projektu obejmuje:

 • 2 dni szkoleń ogólnych (16 godz.) z zakresu zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • 4 dni szkoleń dedykowanych (32 godz.) z zakresu zasad realizacji przedsięwzięć w formule PPP w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia planowanego do realizacji przez podmiot publiczny.

BIURO PROJEKTU:
Piłsudskiego 40/15, 35-001 Rzeszów
tel./faks 17 857 71 00, tel. kom.: 501 943 266, 516 142 496
e-mail: pzp@pap.rzeszow.pl
www.pap.rzeszow.pl/pzp

PROJEKT SZKOLENIOWO-DORADCZY

„KONKURUJ SKUTECZNIE – SZKOLENIA ORAZ DORADZTWO Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA MMŚP Z TERENU WOJEWÓDZTW: PODKARPACKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy oraz nabycie i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie korzystania z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez przedsiębiorców i ich pracowników.
Wsparcie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na polskim rynku zamówień publicznych.
Szkolenia oraz doradztwo współfinansowane są maksymalnie w 90% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udzielone wsparcie ma charakter pomocy de minimis.

Okres realizacji projektu: czerwiec 2016r. – sierpień 2017r.
Wartość projektu wynosi: 1 698 888,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 1 431 822,81 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na lata 2014-2020, Działanie 2.2.

Wsparciem szkoleniowo-doradczym objętych zostanie łącznie 300 osób ze 150 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Szkolenia i doradztwo realizowane będą na terenie każdego z ww. województw.
Planowanym efektem projektu jest nabycie wiedzy w zakresie zamówień publicznych przez przedstawicieli 135 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Oferta projektu obejmuje:

 • 4 dni szkolenia (32 godz.) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce oraz 16 godzin doradztwa poszkoleniowego – Ścieżka I (obligatoryjnie dla wszystkich uczestników projektu)
 • 20 godzin usług doradczych realizowanych w ramach punktu konsultacyjno–doradczego –profesjonalna pomoc w zakresie m.in. przygotowania się do udziału w postępowaniu przetargowym, wsparcie merytoryczne podczas uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – Ścieżka II.

BIURO PROJEKTU:
Piłsudskiego 40/15, 35-001 Rzeszów
tel./faks 17 857 71 00, tel. kom.: 501 943 266, 516 142 496
e-mail: pzp@pap.rzeszow.pl
www.pap.rzeszow.pl/pzp

DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW DLA PROGRAMU SEKTOROWEGO „IUSER”

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „IUSER” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”.

W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.
Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
1) przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (rozporządzenie 651/2014) albo
2)konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) –w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 000 000 PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 30 000 000 PLN.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP (link 1) w terminie: od 21 listopada do 30 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs7122016iuser/

FESTIWAL INNOWACJI I TECHNOLOGII 17-18 LISTOPADA 2016 r. – CENTRUM EDUKACJI I BIZNESU „NOWE GLIWICE”

Po raz pierwszy w Gliwicach – mieście będącym członkiem Światowego Stowarzyszenia Technopolii (World Technopolis Association) będzie miał miejsce FESTIWAL INNOWACJI i TECHNOLOGII.  Wydarzenie obejmuje w tym roku:

 • IV Międzynarodowe Forum Innowacji
 • Międzynarodowe Targi IT

Festiwal poprzez swoją formułę wspiera i promuje nowe podejście do prowadzenia firmy, nowe metody edukacji, świeże, odmienne spojrzenie na kwestie biznesowe czy społeczne – ogólnie kieruje swoją ofertę zarówno do twórców, jak i odbiorców szeroko pojętych działań innowacyjnych.
Warsztaty, kilkanaście sesji panelowych, spotkania biznesowe, prezentacje wystawców oraz targi IT będą miały charakter otwarty w miejscu gdzie pamięta się o przeszłości, a obecnie realizuje się innowacyjne przedsięwzięcia, bo przyszłość jest tu.
Międzynarodowe Forum Innowacji
organizowane już po raz czwarty przez Miasto Gliwice będzie przeglądem dorobku w dziedzinie innowacji i przedsiębiorczości w branży IT oraz dyskusją nad aktualnymi problemami.
Międzynarodowe Targi IT organizowane przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp.
z o.o. będą znakomitą okazją do prezentacji innowacyjnej oferty przedsiębiorstw z całej Europy, dadzą możliwość do odbycia spotkań z potencjalnymi partnerami i rozwoju biznesu.

Formularz rejestracyjny oraz szczegółowy program Festiwalu: www.fi-IT.pl oraz www.mfigliwice.pl

BADANIA  PRZEMYSŁOWE  I EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE

NCBiR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
Dofinansowanie  przeznaczone  jest  na  realizację projektów, które  obejmują  badania  przemysłowe  i eksperymentalne prace   rozwojowe   albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Wysokość wsparcia:
Minimalna wartość
kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:
1) 2 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw zaklasyfikowanych do kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie);
2) 5 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego, zaklasyfikowanego do kategorii regionów lepiej rozwiniętych. Maksymalna wartość dofinansowania(wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j. równowartości:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP (link1) w terminie: od 1 września do 30 grudnia 2016 r.
Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs3111-2016/

III EDYCJA WARSZTATU INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW

PGNiG S.A. z  Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa ogłaszają konkurs w ramach otwartych innowacji.
Celem naboru jest wyłonienie podmiotów (start-upów / firm MŚP), które posiadają rozwiązania wpisujące się w agendę zdefiniowanych wyzwań technologicznych i biznesowych Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.

Nabór skierowany jest do: Start-upów oraz przedstawicieli segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferujących produkt lub usługę, na co najmniej 7 Poziomie Gotowości Technologicznej tj. takim, który umożliwia przeprowadzenie demonstracji oferowanego produktu lub usługi w warunkach operacyjnych Polskiej Spółki  Gazownictwa Sp. z o.o. w celu rozważenia jej komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki.
Termin zgłaszania propozycji rozwiązań zgodnych z zaprezentowaną tematyką upływa 10 listopada 2016 r.
Wszelkie szczegóły oraz Regulamin wzięcia udziału w naborze, dostępne są na stronie internetowej: http://www.ptt.arp.pl/pgnig-i-arp-oglaszaja-nabor-na-iii-edycje-warsztatu-innowacyjnych-pomyslow

DOFINANSOWANIE NA BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMOTO” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”.
W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.
Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
1) przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (rozporządzenie 651/2014) albo
2) konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1000 000 PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 000 000 PLN.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP (link 1) w terminie: od 5 października do 21 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innomoto/

INKUBATOROWE ŚNIADANIE  DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z MINP

W dniu 27.09.2016r.  odbyło się Inkubatorowe śniadanie dla przedsiębiorców funkcjonujących w Mieleckim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Spotkanie zorganizowała zarządzająca MInP,  Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA, a jego tematem było  „Finansowanie działalności gospodarczej oraz usługi prorozwojowe i  proinnowacyjne ARR MARR S.A.”.

Inkubatorowe śniadanie to  nowa  forma  współpracy  z firmami zlokalizowanymi w Mieleckim Inkubatorze Przedsiębiorczości, w ramach której mogą one rozwinąć swój biznes poprzez profesjonalne wsparcie i mentoring.

skladana_4

Podczas spotkania zaprezentowano zagadnienia dotyczące usług doradczych dla przedsiębiorców, licencjonowanych usług księgowych, usług proinnowacyjnych – Akredytowanego Ośrodka Innowacji,  działalności prototypowni, laboratorium wzorcującego, funduszu pożyczkowego, konkursów i dotacji  dla przedsiębiorców w IV kwartale 2016r.
Ciekawą formą aktywnego włączenia uczestników spotkania była dyskusja o potrzebach przedsiębiorców. Uczestnicy inkubatorowego szkolenia wyrazili jednomyślnie chęć i potrzebę organizowania tego typu spotkań.

BEZPŁATNE SZKOLENIE DOTYCZĄCE JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie wraz z firmą Pricewaterhouse Coopers Sp. z.o.o. w Warszawie organizuje bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców dotyczące raportowania w ramach tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Szkolenie odbędzie się w dniu 26.09.2016 r. godz. 12.00 w siedzibie Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie ul. Tysiąclecia 3.

Zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa zobowiązane będą do raportowania w ramach tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (obecnie obowiązek ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw).  Szkolenie w PIG w Krośnie poprowadzi Pan Krzysztof Ugolik, menedżer w zespole Podatków Pośrednich w Dziale Prawno-Podatkowym Pricewaterhouse Coopoers, który wyjaśni zasady wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, sposoby przygotowania i wysłania pliku JPK, sankcje związane z niedopełnieniem obowiązku raportowania JPK.

Chętni do uczestnictwa w tym ważnym dla przedsiębiorców  szkoleniu powinni pobrać ze strony Podkarpackiej Izby Gospodarczej www.pigkrosno.pl odpowiedni formularz zgłoszeniowy i po jego wypełnieniu odesłać go do dnia 22.09.2016r. faksem pod numer 13 43 234 47 lub mailowo: i.jazwiecka@pigkrosno.pl

BEZPŁATNE SZKOLENIA „PRZEDSIĘBIORSTWO Z KLIMATEM”

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ośrodek Krajowego Systemu usług dla MŚP) oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA organizują w całej Polsce cykl bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców sektora MŚP pod nazwą „Przedsiębiorstwo z klimatem”. Szkolenie  dla przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego odbędzie się w dniach 6 oraz 7 października 2016 r. w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 19.

Na szkoleniach „Przedsiębiorca z klimatem” uczestnik dowie się jakie są dostępne narzędzia i mechanizmy pomagające w procesie optymalizacji zużycia energii w przedsiębiorstwie. Ponadto zapozna się z aktualnymi możliwościami wsparcia finansowego inwestycji poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa, jak również inwestycji w odnawialne źródła energii. Podczas szkolenia, prowadzący je eksperci odpowiedzą na pytania jak oszczędzać energię w biurze, jak beznakładowo zmniejszyć zużycie paliwa, jak oszczędzać w budynkach dzięki termomodernizacji, jak pozyskać finansowanie ze środków unijnych na energooszczędność dla firmy.

Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania na stronie www.autobusenergetyczny.pl w zakładce Warsztaty i szkolenia. W przypadku szkolenia w Rzeszowie wypełniony skan formularza zgłoszeniowego należy przesłać do dnia 30 września 2016 r. na adres marketing@fund.org.pl  lub faksem pod numer 22 838 02 61.  W razie pytań lub wątpliwości można się kontaktować z Panią Agnieszką Łodygowską z Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie, tel. (22) 838-01-72, (22) 838-32-11 wew. 121, tel. kom. 695 185 987, e-mail: agnieszka.lodygowska@fund.org.pl

PGNiG i ARP OGŁASZAJĄ NABÓR NA II EDYCJĘ WARSZTATU INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW

PGNiG S.A. wraz ze swoją spółką Obrót Detaliczny Sp. z o. o. we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa ogłaszają konkurs w ramach otwartych innowacji.
Celem naboru jest wyłonienie podmiotów (start-upów / firm MŚP), które posiadają rozwiązania wpisujące się w agendę zdefiniowanych wyzwań technologicznych i środowiskowych PGNiG S.A.

Nabór skierowany jest do:
1. Start-upów, tj. mikroprzedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju działalności, które oferują produkt lub usługę o znacznym stopniu innowacyjności, która rozwijana może stanowić o przewadze konkurencyjnej spółki;
2. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin zgłaszania propozycji rozwiązań zgodnych z zaprezentowaną tematyką upływa 16 września 2016 r.
Wszelkie szczegóły oraz Regulamin wzięcia udziału w naborze, dostępne są na stronie internetowej: www.ptt.arp.pl/aktualności/warsztat-innowacyjnych-pomyslow

XVI FORUM MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Już po raz szesnasty zapraszamy na organizowane przez PARP, Forum Edukacyjne Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbędzie się 14 i 15 września br. na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Pod adresem www.forummsp.parp.gov.pl została uruchomiona rejestracja dla uczestników. Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli startupów, ekspertów zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawicieli działów HR oraz wszystkich zaangażowanych w rozwój firm z sektora MSP. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Hasłem pierwszego dnia jest „Twój biznes, nasze wsparcie”. Dzięki prelekcjom i warsztatom uczestnicy pogłębią wiedzę na temat finansowania przedsiębiorstw, rozwoju startupów, promocji i ekspansji polskich marek za granicą. Dzień drugi pod hasłem „Stać się pracodawcą jutra” to czas na wystąpienia praktyków, dyskusje, rozmowy o kluczowych dla polskiej gospodarki kompetencjach oraz zajęcia praktyczne.
Wydarzenie zainauguruje panel dyskusyjny „Finansowanie MSP a Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)” z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa, Polskiego Fundusz Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, naukowców oraz organizacji branżowych.
Wśród prelegentów, którzy przez dwa dni będą dzielić się wiedzą, znaleźli się liderzy biznesu, czołowi pracodawcy, przedstawiciele parków naukowo-technologicznych, środowisk startupowych oraz administracji publicznej, zarówno z Polski jak i z innych krajów.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

SEKTOROWE PROGRAMY B+R

NCBiR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOTABOR” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

W  ramach  Działania  1.2 dofinansowanie  udzielane jest  na  realizację  projektów, które  obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.
Projekt  dofinansowany  w  ramach konkursu  musi  dotyczyć  wyłącznie  jednego  z  tematów  wymienionych  w  Zakresie  tematycznym konkursu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
1)przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu(rozporządzenie 651/2014) albo
2)konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) –w których skład wchodzi  co  najmniej  dwóch  przedsiębiorców  w  rozumieniu  art. 1 Załącznika  I  do rozporządzenia 651/2014.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP (link1)w terminie: od 16 sierpnia do 30 września 2016 r.

Dokumenty do pobrania dostępne na stronie: http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-5122016-innotabor/

PRESTIŻOWY KONKURS „LAUR INNOWACYJNOŚCI”

Naczelna Organizacja Techniczna  – Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych we  współpracy  z  wieloma  Partnerami  z kraju i  zagranicy organizuje prestiżowy i mający bardzo duże znaczenie dla Polski Konkurs  im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności”.

Celem Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne “Laur Innowacyjności” jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług.
Ponownie zachęcamy Państwa do wzięcia bezpośredniego udziału w  tym prestiżowym  Konkursie poprzez zaprezentowanie oraz późniejsze wdrożenie innowacyjnych produktów, które mogą okazać się decydującym krokiem w innowacyjną przyszłość polskiej gospodarki.

Zgłoszenia do 4 listopada 2016 roku.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 23 listopada br. na uroczystej gali w reprezentacyjnej Sali Balowej WDT NOT w Warszawie.

Szczegółowe informacje i formularze na stronie: www.laurinnowacyjnosci.pl

BADANIA NA RYNEK

PARP ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).
Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 EUR3, w tym:
1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł,
2) na usługi doradcze: 1 000 000 zł.
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł, w tym:
1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,
2) na usługi doradcze: 500 000 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:
1) 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
2) 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.
Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Dokumenty do pobrania na stronie: http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-2-poddzialania-3-2-1-w-2016-r-2

EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

W dniach 10-12 października 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się VI Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kongres ten jest największym w Europie wydarzeniem poświęconym odgrywającym ogromną rolę w rozwoju społecznym i ekonomicznym każdego kraju małym i średnim przedsiębiorstwom, a jego organizatorem jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Europejski Kongres MŚP to trzydniowy cykl debat, spotkań, warsztatów i wydarzeń towarzyszących, w których każdego roku bierze udział kilka tysięcy uczestników z kraju i Europy. Oprócz przedsiębiorców, wśród zaproszonych gości są przedstawiciele świata nauki, administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia biznesu. Tegoroczny Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbywa się pod hasłem „Trzy dni inspiracji dla innowacji”. Udział w Kongresie jest bezpłatny. Rejestracji udziału można dokonywać poprzez stronę http://www.ekmsp.eu

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE

NCBiR ogłasza I konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” – TECHMATSTRATEG

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

Pierwszy konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z trzech strategicznych obszarów problemowych1:

 1. Technologie materiałów konstrukcyjnych;
 2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych;
 3. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.

Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 15 września 2016 r., do 28 października 2016 r. (do godziny 15:00).
http://www.ncbir.pl/bip/konkursy/#akapit113

INFORMACJE NT. DOFINANSOWANIA NA BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE

 • NCBiR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.2. sektorowe programy B+R  INNOSTAL.
  Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Wysokość wsparcia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 000 000 ,00. PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 30 000 000,00 PLN.

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej od dnia 1 czerwca do 15 września 2016r.
Dokumenty do pobrania dostępne na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs2122016innostal/

 • NCBiR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach  działania 1.2. sektorowe programy B+R  GameINN
  Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Wysokość wsparcia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 500 000 ,00. PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 000 000,00 PLN.

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej od dnia 1 czerwca do 16 sierpnia 2016r.
Dokumenty do pobrania dostępne na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs3122016gameinn/


RUSZA PRZEBOJOWY  KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór na cieszący się ogromnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców instrument finansowy w postaci Kredytu na innowacje technologiczne. Termin składania wniosków  ustalony został pomiędzy 28 lipca i 30 września 2016 roku, a na najlepsze projekty czeka łącznie pół miliarda złotych.

Kredyt technologiczny to w poprzedniej perspektywie finansowej największy przebój wśród instrumentów finansowych, przebijający  nawet dotacje. Powodem tej ogromnej popularności był korzystny mechanizm wsparcia firm w postaci premii technologicznej sięgającej 70 procent zaciągniętego zobowiązania.

Teraz instrument ten wrócił w nowej odsłonie jako „Kredyt na innowacje technologiczne” w ramach poddziałania 3.2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W nowym rozdaniu główną nowością jest podwyższenie górnego pułapu premii technologicznej z 4 do 6 mln zł. Ponadto nie liczy się już kolejność składania wniosków, a przedsiębiorcy (tylko mikro, mali i średni)  mają więcej możliwości finansowania kosztów wdrożenia innowacji technologicznych będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych w ramach projektu. Kwalifikowalne kredytem technologicznym wydatki obejmują m.in.: zakup nowych lub ulepszonych środków trwałych, zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków i budowli, zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how.

Wniosek o kredyt na innowacje technologiczne firma składa do jednego z  17 banków komercyjnych, z którymi współpracuje BGK.


HALE DO WYNAJĘCIA  W MIELECKIM INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Masz pomysł na działalność gospodarczą, albo działasz na rynku nie dłużej niż 3 lata, i prowadzisz działalność innowacyjną, badawczą lub rozwojową, możesz ulokować swoją działalność w Mieleckim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Do zagospodarowania są hale produkcyjne  o powierzchni 75 metrów kwadratowych, a stawki wynajmu są preferencyjne.

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A., która zarządza MInP, zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert ulokowania działalności w MInP. Dokumenty aplikacyjne są do pobrania w biurze Inkubatora Nowych Technologii IN-TECH 1, ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec oraz w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.


BON NA INNOWACJE DLA MŚP

PARP ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła powyższej usłudze. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wykonawcą usług mogą być jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: od 06 czerwca 2016 r. do 30 stycznia 2017 r.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
1) 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
2) 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Dokumenty do pobrania dostępne na stronie: http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-w-2016-r

KOLEJNA FIRMA W MIELECKIM INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Aktualnie w Mieleckim Inkubatorze Przedsiębiorczości funkcjonuje już 5 firm: FOTOGRAPFIC Mariola Jarosz, BSM DESIGN  Sebastian Janduła, Bartosz Mazur s.c., JIVR Sp. z o. o., IMPLOS Leś sp. j., Markus Müller Consulting. Rada Mieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w dn. 15.06.2016 r., podjęła decyzję o wejściu do Inkubatora kolejnego 5 przedsiębiorcy, którym jest Markus Müller Consulting.

Firma ta zajmuje się działalnością innowacyjną polegającą m.in. na: prowadzeniu prac badawczych obejmujących wszystkie rodzaje pomp nie tylko w konstrukcjach lotniczych ale również w branży motoryzacyjnej. Całkowicie zmieniona konstrukcja pompy w sposób bezpośredni będzie prowadzić do uzyskania zdecydowanie lepszych parametrów użytkowych i osiągnięcia określonych korzyści.

Przedsiębiorca Markus Müller Consulting zajmuje się produkcją nowej generacji pompy hydraulicznej o zmiennej częstotliwości z przeznaczeniem do inteligentnych systemów sterowania lotem (FBW) w samolotach szerokokadłubowych.

DOFINANSOWANIE NA BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE

NCBiR ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach  działania 1.2. sektorowe programy B+R  INNOSBZ. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Wysokość wsparcia:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 000 000 ,00. PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 000 000,00 PLN.

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej od dnia 10 czerwca do 11 lipca 2016r.

Dokumenty do pobrania dostępne na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs4122016innosbz/

ŚRODA Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI NA ROZWÓJ- BEZPŁATNE SZKOLENIE

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wraz z Siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zapraszają do udziału w bezpłatnym spotkaniu z cyklu „Środa z Funduszami”, wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014-€“2020. Tematyka najbliższego spotkania będzie dotyczyła pozyskania dotacji przez przedsiębiorców na rozwój. Spotkania odbędą się 6 lipca 2016 r. w godzinach 10:00-13:00 w Mielcu – w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, ul. Kościuszki 7 oraz w Tarnobrzegu, Sanoku, Przemyślu, Rzeszowie, Krośnie.

Rekrutacja rozpoczyna się od dnia 22 czerwca 2016 r. Aby wziąć udział w spotkaniu w Mielcu należy przesłać na adres lpi.mielec@podkarpackie.pl imię i nazwisko uczestnika/ów. Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania dotacji w ramach dostępnych i planowanych form wsparcia w okresie programowania 2014-2020 m.in. z Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego, Programu Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

W razie pytań prosimy o kontakt.
Tel. 17 747 64 15/82/88
e-mail:zapytaj@podkarpackie.pl

Szczegóły na stronie: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz…wiecej-o-programie/wez…/812-sroda-

RYNKI AZJI ŚRODKOWEJ – SZKOLENIE

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego we współpracy z Asocjacją DOSTLIK serdecznie zapraszają do udziału w jednodniowym spotkaniu informacyjnym „Rynki Azji Środkowej (Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan) – szanse rozwoju dla polskich eksporterów. Jakie zmiany może przynieść powstający Nowy Jedwabny Szlak i jak to musimy wykorzystać”, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 r. w Rzeszowie, ul. Cieplińskiego 4 (główny budynek urzędu), sala audytoryjna – 2 piętro. Prowadzący spotkanie Pan Tomasz Tomaszewski jest praktykiem i od kilkunastu lat wprowadza polskie firmy na omawiane rynki.

Rejestracja na spotkanie rozpocznie się o godzinie 09.45. Podczas spotkania zostaną poruszone m.in. zagadnienia dotyczące: analizy i porównania rynku kazachskiego, uzbeckiego i azerskiego, co przedsiębiorca musi wiedzieć i na co uważać wchodząc na te rynki, zasady prowadzenia negocjacji biznesowych, gdzie i w jaki sposób szukać partnerów biznesowych na tych rynkach, jakie branże mają szansę na sukces na tych rynkach, jak dotrzeć do potencjalnych partnerów.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia e-mailem do dnia 24 czerwca do godziny 12:00, liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesyłać e-mailem na adres: coie@podkarpackie.pl podając:
• nazwę firmy
• imię i nazwisko uczestnika
• branżę i zakres oferty, którą firma zamierza eksportować
• oczekiwania co do zakresu informacji przedstawionych na spotkaniu
Dzięki podanym przez Państwa danym prowadzący dostosuje zawartość szkolenia do Państwa potrzeb i bezpośrednio odniesie się do zapotrzebowania rynków na oferowane przez Państwa towary.

Na wszystkie Państwa pytania dotyczące spotkania informacyjnego z przyjemnością odpowie: Pani Katarzyna Miszczyszyn, tel. 17 867 62 03.

AKTUALNE INFORMACJE n.t. KONKURSÓW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

 1. „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 – dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe: http://www.poir.gov.pl/nabory/12-sektorowe-programy-br-6/. Termin naboru: 15.06.16
 2. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe: http://www.poir.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-111-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa-1/. Termin naboru: 29.07.16

INFORMACJE O NOWYCH KONKURSACH DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP w terminie: od 4 kwietnia do 29 lipca 2016 r.

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1111-2016/

1 marca 2016 r. ruszyły nabory do programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. To kompleksowy program wspierania startupów, realizowany w ramach programu Polska Wschodnia 2014-2020 (działanie 1.1 POPW). Pomoże on młodym ludziom (do 35. r.ż.) przekształcić pomysł w innowacyjny biznes.

Nabór do trzech Platform startowych – Hub of Talents, TechnoparkBiznesHub, Connect –będzie prowadzony w trybie ciągłym do końca kwietnia 2017 r. za pośrednictwem strony internetowej www.PlatformyStartowe.gov.pl. Pomysły mogą zgłaszać zarówno pojedyncze osoby jak i zespoły. Ważne, aby zgłaszany pomysł nie był przedmiotem już prowadzonej działalności gospodarczej pomysłodawców.

http://www.parp.gov.pl/platformy-startowe-dla-nowych-pomyslow-ruszyl-program-dla-mlodego-biznesu

PARP ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania
w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

w terminie: od 20 kwietnia 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00)

Dofinansowaniu będą podlegały projekty w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

http://popw.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-1-3-2-tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp

NABORY WNIOSKÓW W RAMACH INICJATYWY EUREKA W 2016 ROKU

NCBiR informuje że w dniu 5 lutego br. ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.

Dofinansowanie przyznane Wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład Wnioskodawcy  nie może przekroczyć 500 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 000 000 PLN.

Terminy składania wniosków w 2016 roku:

 • nabór 1/2016 – do 29 kwietnia 2016 (do godz. 16.00)
 • nabór 2/2015 – do 14 października 2016 (do godz. 16.00)

Budżet konkursu na 2016 rok wynosi 4 mln zł – po 2 mln zł na nabór.

Osoba kontaktowa do konkursu:
Iwona Bogucka
Krajowy Koordynator Projektów EUREKA
tel.: +48 22 39 07 145
tel. kom.: +48 785 66 20 13
e-mail: iwona.bogucka@ncbr.gov.pl

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT DZIAŁALNOŚCI W MIELECKIM INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. jako operator Mieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości informuje, że w ramach nowo uruchomionego Inkubatora jest dostępne dla przedsiębiorców trzynaście hal produkcyjnych o powierzchni od 73 do 150 m 2. Oferujemy wynajem powierzchni produkcyjnych na preferencyjnych warunkach oraz usługi dodatkowe w zakresie działalności innowacyjnej, transferu technologii, finansowania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwa zainteresowane ulokowaniem działalności w MInP, zgodnie z Regulaminem MInP, powinny być w początkowej fazie rozwoju lub prowadzić działalność nie dłużej niż 3 lata, a ponadto spełniać podstawowe wymogi dotyczące prowadzenia działalności innowacyjnej, badawczej, rozwojowej.

NABÓR PROWADZONY JEST W TRYBIE CIĄGŁYM.

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. jako operator MInP, zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert ulokowania działalności w MInP. Dokumenty aplikacyjne są do pobrania w biurze Inkubatora Nowych Technologii IN-TECH 1, ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec oraz w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

a_nikub_8

logotypy_MINP

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress

Skip to content