Aktualne informacje

HALA DO WYNAJĘCIA

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. informuje o możliwości wynajęcia hali nr 6 o powierzchni 76,41 m2 w budynku Mieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (MInP) przy ul. Przemysłowej 69. Szczegółowe informacje pod nr tel. 797-600-310 oraz na stronie internetowej http://minp.marr.com.pl/dokumenty-do-pobrania/

 

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W PROGRAMIE DOSTĘPNOŚĆ PLUS

Realizowane inicjatywy w programie Dostępność Plus skierowanych do przedsiębiorców:

8.1. Konkurs „Bony na innowacje”

Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców, którzy mają pomysł biznesowy na innowacje technologiczne lub produktowe dedykowane osobom ze szczególnymi potrzebami, ale nie mają środków na ich wdrożenie. Mogą to być różnego rodzaju przedmioty lub urządzenia użytku codziennego, które ułatwią życie osobom z niepełnosprawnościami lub seniorom. Konkurs składa się z 2 etapów:

 1. etap I usługowy – w ramach tego etapu finansowany jest zakup dla firm usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe np.: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. W tym etapie można otrzymać dofinansowanie maksymalnie do 85 % wartości projektu (maksymalnie 340 000 zł), maksymalny całkowity koszt projektu to 400 000 zł. Wnioski można składać do 28 maja br.
 2. etap II inwestycyjny – w tym etapie finansowane jest wdrożenie pomysłu na innowację technologiczną opracowanego w I etapie konkursu dla przedsiębiorstwa przez jednostkę badawczo – naukową. Dlatego tu mogą wziąć udział tylko przedsiębiorstwa, które z sukcesem zakończyły I etap i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji wypracowanej innowacji oraz patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Dofinansowanie można otrzymać do 70 % wartości projektu (maksymalnie 560 000 zł), maksymalny całkowity koszt projektu to 800 000 zł. Wnioski można składać do 7 lipca br.

Za realizację konkursu odpowiada PARP

Całość finansowana jest ze środków Funduszy Europejskich – Programu Inteligentny Rozwój.

8.2 Konkurs „Badania na rynek”

W ramach tego konkursu finansowane jest wdrożenie innowacyjnych produktów powstałych w oparciu o prace badawczo – rozwojowe. Nowe lub znacząco ulepszone produkty powinny istotnie przyczyniać się do zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Również w tym przypadku dotyczy to zarówno przedmiotów użytku codziennego jak i np. technologie (np., cyfrowe, budowlane, transportowe, komunikacyjne itp.), które mogą zostać wykorzystane w przestrzeni publicznej aby ułatwić społeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • wydatki inwestycyjne typu zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, zakup nieruchomości, roboty budowlane, budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • usługi doradcze

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR. Wsparcie wynosi do 70% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 30% całkowitego kosztu projektu. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • na prace rozwojowe – 450 tys. zł.
 • na usługi doradcze – 500 tys. zł.

Nie jest natomiast określona maksymalna kwota dofinansowania na cały projekt.  Wnioski można składać do 12 maja br.
Za realizację konkursu odpowiada PARP
Całość finansowana jest ze środków Funduszy Europejskich – Programu Inteligentny Rozwój.

 8.3 Konkurs „Dostępność – szansą na rozwój”

W ramach konkursu finansowane są działania szkoleniowe tj. zarówno szkolenia tradycyjne (w tym zawodowe) jak i e-learning, czy studia podyplomowe oraz usługi doradcze związane z technologiami asystującymi i kompensacyjnymi kierowane do przedsiębiorców . Technologie te mają za zadanie umożliwić osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z produktów i usług na równi z innymi. Nie chodzi przy tym tylko wyłącznie o osoby z niepełnosprawnością, ale również o seniorów, kobiety w ciąży czy rodziców z małymi dziećmi.

Projekt będzie realizowany w pięciu makroregionach:

 1. Makroregion nr 1 (Województwa: kujawsko-pomorskie; podlaskie; pomorskie; warmińsko-mazurskie), alokacja – 4,5 mln zł;
 2. Makroregion nr 2 (Województwa: lubelskie; mazowieckie), alokacja – 6,1 mln zł;
 3. Makroregion nr 3 (Województwa: małopolskie; podkarpackie; świętokrzyskie), alokacja – 4,2 mln zł;
 4. Makroregion nr 4 (Województwa: łódzkie; opolskie; śląskie), alokacja – 5 mln zł;
 5. Makroregion nr 5 (Województwa dolnośląskie; lubuskie; zachodnio-pomorskie; wielkopolskie), dostępna alokacja – 7 mln zł.

W każdym z Makroregionów do realizacji może zostać wybrany tylko jeden projekt. Pula środków w konkursie to 27 mln zł – co stanowi dofinansowanie pięciu projektów z każdego makroregionu. W projektach nie jest wymagany wkład własny.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • przedsiębiorcy
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
 • organizacje pracodawców
 • organizacje samorządu gospodarczego
 • organizacje związkowe

Od wnioskodawców (w tym partnerstw) oczekuje się doświadczenia we wcześniejszym prowadzeniu szkoleń lub doradztwa dla przedsiębiorców z zakresu działań innowacyjnych lub rozwojowych, w tym także z zakresu technologii kompensacyjnych i asystujących lub uniwersalnego projektowania.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • rekrutację odbiorców wsparcia
 • prowadzenie szkoleń oraz innego, podobnego wsparcia
 • pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników
 • doradztwo
 • zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu
 • zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń (do 5% wartości projektu)

Działania szkoleniowe, powinny składać się z części ogólnej dotyczącej technologii asystujących/kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz części specjalistycznej pokazującej możliwości komercjalizacji zaproponowanych rozwiązań z zakresu technologii asystujących/kompensacyjnych i uniwersalnego projektowania. Działania doradcze muszą być bezpośrednio związane z zaproponowanymi w projekcie działaniami szkoleniowymi.
Wsparciem w ramach projektu musi być udzielane tylko przedsiębiorstwom, których działalność jest związana z dostarczaniem produktów lub świadczeniem usług które mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.

Nabór wniosków trwa do 26 maja br.
Za realizację konkursu odpowiada PARP.
Całość finansowana jest ze środków funduszy europejskich – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

8.4 Konkurs „Lider dostępności priorytetowych branż”

To inicjatywa, który ma na celu wyłonienie i promocję wysokiej jakości produktów opartych na idei projektowania uniwersalnego, określanych mianem „produkt dostępny”, opracowanej w ramach jednej z 12 priorytetowych branż:

 • sprzęt  medyczny
 • maszyny i urządzenia
 • kosmetyki
 • sektor odzieżowy, obuwniczy, galanteryjny oraz jubilerski
 • IT/ICT
 • meble
 • biotechnologia i farmacja
 • usługi prozdrowotne
 • polskie specjalności żywnościowe
 • budowa i wykańczanie budowli
 • jachty i  łodzie rekreacyjne
 • części samochodowe i lotnicze

Do Konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Polski wytwarzający produkty lub świadczący usługi, spełniające kryteria dostępności. W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda. Nagrody mają charakter honorowy.

Za realizację konkursu odpowiada Ministerstwo Rozwoju
Całość finansowana jest ze środków krajowych. Termin przesyłania zgłoszeń: do 26 czerwca 2020 r.

https://www.gov.pl/web/rozwoj/konkurs-lider-dostepnosci-priorytetowych-branz

8.5 Konkurs „Rzeczy są dla ludzi”

W ramach konkursu możliwe będzie sfinansowanie badań nad zastosowaniem uniwersalnego projektowania w różnych obszarach, na przykład w architekturze, cyfryzacji, edukacji, transporcie. Badania te w szczególności powinny służyć zaprojektowaniu konkretnych produktów dostosowanych do szczególnych potrzeb ich użytkowników, na przykład: mebli, sprzętu AGD, elementów inteligentnych budynków. Mogą one także dotyczyć zastosowania nowych technologii (na przykład aplikacji komputerowych) służących między innymi do alternatywnej komunikacji, geolokalizacji dostępnych miejsc, tras czy środków transportu.

W konkursie zaproponowano aż 23 tematy zidentyfikowane jako takie, w których mogą być prowadzane badania wpierające rozwój dostępności w wielu dziedzinach.

W ramach konkursu finansowane będą projekty obejmujące:

 • badania przemysłowe
 • prace rozwojowe
 • prace przedwdrożeniowe

Warunkiem koniecznym jest, aby projekt obejmował przynajmniej prace rozwojowe. Alokacja na konkurs to 40 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 200 tys. zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 3 mln zł.

Za realizację konkursu odpowiada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Dział Strategii).
Całość finansowana jest ze środków krajowych. Uruchomienie konkursu planowane jest wkrótce.

8.6 Innowacje społeczne

Przedsiębiorcy, którzy mają pomysł na jakąś inicjatywę o charakterze społecznym, organizacyjnym czy usługowym, mogą również ubiegać się o dotację na realizację innowacji społecznej. Chodzi tu przede wszystkim o rozwiązania, produkty lub usługi, dzięki którym osoby starsze lub z niepełnosprawnościami będą mogły samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. W ramach konkursu planowane jest wypracowanie ok. 200 różnego typu innowacji społecznych. Na każdą z nich zaplanowano dofinansowanie w kwocie maksymalnie do 100 tys. zł, dzięki czemu znacznie uproszczona jest formuła aplikowania o środki i nie ma potrzeby przygotowywania całego projektu.

Aby uzyskać wsparcie na swój innowacyjny pomysł, należy zgłosić się do jednego z 5 działających inkubatorów dostępności, które oferują wsparcie merytoryczne i finansowe:

Do inkubatorów dostępności można zgłaszać pomysły na m.in. rozwiązania IT wspierające osoby z niepełnosprawnością lub osoby starsze z ograniczoną mobilnością lub percepcją, o ile będą one miały charakter innowacji społecznej – zgodnie z regulaminem konkursu. Nie ma ograniczeń podmiotowych dla grantobiorców – mogą być nimi osoby prywatne, grupy nieformalne, firmy, organizacje pozarządowe, itp.
Zadaniem inkubatorów jest udzielanie wsparcia innowatorom społecznym przy opracowaniu swojego pomysłu, wybranie najlepszych pomysłów do przetestowania. W dalszej fazie inkubator będzie upowszechniał te rozwiązania, które najlepiej sprawdzą się w praktyce i mają największy potencjał do skalowania.

Za realizację konkursu odpowiada MFiPR. Całość finansowana jest ze środków Funduszy Europejskich – Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

8.7 Partnerstwo na rzecz Dostępności

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi swój biznes z myślą o różnych klientach, również osobach o szczególnych potrzebach (np. seniorzy, osoby niepełnosprawnościami) i deklaruje chęć działania na rzecz poprawy dostępności w swojej działalności, może przystąpić do Partnerstwa na rzecz dostępności. Partnerstwo to zobowiązanie do współpracy na rzecz realizacji założeń Programu Dostępność Plus. Ponieważ chcemy, aby program był realizowany w szerokim partnerstwie z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami – zapraszamy chętne podmioty do włączenia się w ideę Partnerstwa. Dla przedsiębiorców to zarówno poprawa wizerunku społecznego, jako firmy przyjaznej idei dostępności ale także możliwość poznania nowych partnerów biznesowych, dostęp do informacji na temat praktycznych aspektów dostępności, możliwość uczestniczenia w realizacji rządowego programu Dostępność Plus.
Aby przystąpić do Partnerstwa należy zapoznać się z jego deklaracją i zgłosić chęć jej podpisania. Dotychczas zrobiło to już 171 podmiotów. Kwestie te koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Departament EFS). Więcej na ten temat

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/aktualnosci/wsparcie-dla-przedsiebiorcow-w-programie-dostepnosc-plus/

 

PO PC 2.4 – TWORZENIE USŁUG I APLIKACJI WYKORZYSTUJĄCYCH E-USŁUGI PUBLICZNE I INFORMACJE SEKTORA PUBLICZNEGO

W ramach niniejszego programu wnioskodawcy mogą uzyskać dotacje na:


 1. Wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną.
  2. Rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych.


Utworzone w ramach projektów aplikacje mają umożliwiać ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej. Mogą to być zarówno projekty komercyjne, jak i niekomercyjne.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 10.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 84,63%
Wkład własny: 15,37%.
Czas trwania projektu: 24 miesiące.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1.      Jednostki naukowe (w znaczeniu określonym przez ustawę z 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki – według stanu na dzień 29 września 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 87).
2. Uczelnie w zakresie działalności jednostek naukowych.
3. Organizacje pozarządowe.
4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.
Na co można uzyskać wsparcie ?
1.      Wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną.
2. Rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych.
Utworzone w ramach projektów aplikacje mają umożliwiać ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej.
Mogą to być zarówno projekty komercyjne, jak i niekomercyjne.
Opis:
Organizatorem naboru wniosków jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Nabór jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC) 2014-20.
Nie wyznaczono minimalnej i maksymalnej wartości projektu.
Tworzone usługi i treści w ramach dofinansowanych projektów będą musiały przyczyniać się do wzmocnienia:
– e-administracji (np. poprzez udostępnienie ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu zintegrowanego korzystania z usług publicznych lub udostępnienie przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych),
– e-uczenia się,
– e- włączenia społecznego,
– e-kultury,
– e-zdrowia.
Termin składania wniosków:
30 kwietnia 2020
Źródło / Więcej informacji:
https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-4-tworzenie-uslug-i-aplikacji-wykorzystujacych-e-uslugi-publiczne-i-informacje-sektora/nabor-wnioskow-popc-2-4-i-nabor

Informacja o wydłużeniu terminu składania wniosków

https://granty.pl/401964/

 

SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI – GRANTY NA TRANSFER TECHNOLOGII

Projekt umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom uzyskanie grantów na transfer technologii w postaci zwrotu kosztów zakupu wartości niematerialnych i prawnych  o charakterze innowacyjnym (np. w postaci patentów, wzorów użytkowych lub przemysłowych, praw autorskich do oprogramowania, itd.).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Wysokość wsparcia: min. 20% – maks. 70% (w zależności od regionu), do 200.000 euro.
Wkład własny: min. 25% – maks. 85%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1.      Mikroprzedsiębiorstwa.
2. Małe przedsiębiorstwa.
3. Średnie przedsiębiorstwa.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zwrot kosztów zakupu wartości niematerialnych i prawnych  o charakterze innowacyjnym, takich jak:
– patenty lub zgłoszenia patentów,
– wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych,
– wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych,
– prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej lub organizacyjnej),
– prawa do chronionych odmian roślin,
– topografia układów scalonych,
– know-how.
Wszystkie wnioski konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
innowacyjność (rozwiązanie znane i stosowane w skali kraju przez mniej niż 3 lata lub skali międzynarodowej – mniej niż 5 lat);
– technologia musi stanowić innowację produktową lub procesową, minimum na poziomie TRL 7.
Opis:  
Projekt grantowy „Sieć otwartych innowacji” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.
Realizatorem projektu jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych = 150.000 zł.
Decyzja o finansowaniu: ok. 4 miesiące od złożenia wniosku.
Wnioskodawcy mogą wybrać jedną z dwóch form wsparcia: regionalną pomoc inwestycyjną lub pomoc de minimis.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły do 31 grudnia lub wcześniejszego wyczerpania alokacji (nabór podzielony na rundy miesięczne)
Źródło / Więcej informacji:  
https://siecotwartychinnowacji.pl/granty-na-transfer-technologii
https://siecotwartychinnowacji.pl/aktualnosci/20-mln-zl-dla-msp-na-innowacje-oglaszamy-nowy-konkurs-na-transfer-technologii-w-ramach-soi/

https://granty.pl/22674/

 

1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP, POLSKA WSCHODNIA

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach działania 1.2 POPW dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej  – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,
 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy de minimis – do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych;

Termin rozstrzygnięcia konkursu- 60 dni od dnia zamknięcia naboru

Miejsce składania wniosków- Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

PLANOWANY data naboru wniosków od 07.04.2020 do 07.09.2020.

 

2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW, INTELIGENTNY ROZWÓJ

Kto może składać wnioski?
Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w terminie od dnia  14 kwietnia 2020 r. do dnia 11 maja 2020 r. Nie przewiduje się skrócenia terminu naboru.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych  w ogłaszanym konkursie w ramach Działania 2.1 PO IR wynosi 350 000 000 PLN, w tym:

 • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim –  35 000 000 PLN.
 • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie – 315 000 000 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 000 000 PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 000 000 EUR. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Proces weryfikacji spełnienia warunków formalnych oraz oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie trwa do 75 dni. Zatwierdzenie listy ocenionych projektów jest równoznaczne z rozstrzygnięciem konkursu i następuje w terminie do 14 dni od zakończenia oceny wszystkich projektów.

Miejsce składania wniosków
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-15/

 

HALA DO WYNAJĘCIA

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. informuje o możliwości wynajęcia hali nr 2 o powierzchni 153,83 m2 w budynku Mieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (MInP) przy ul. Przemysłowej 69. Szczegółowe informacje pod nr tel. 797-701-408 oraz na stronie internetowej http://minp.marr.com.pl/dokumenty-do-pobrania/

 

RUSZAJĄ „BADANIA NA RYNEK”. W PROMUJĄCYM INNOWACJE KONKURSIE DO ROZDANIA JEST 750 MLN ZŁ

Od 25 marca będzie można składać wnioski o dofinansowanie w programie „Badania na rynek” prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Pula środków wynosi 750 mln zł, z czego 70 mln zł przeznaczono dla przedsiębiorców z woj. mazowieckiego. Do udziału mogą zgłaszać się firmy, które działają na rynku B+R. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 23 kwietnia br.

Do konkursu można zgłaszać projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów i usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów technologicznych. Zgłaszane projekty muszą być wynikiem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na zlecenie. W programie mogą wziąć udział także ci przedsiębiorcy, którzy wyniki takich prac kupili.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski, którzy zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy. Agencja ściśle określa również minimalne przychody przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat od złożenia wniosku. Jest to poziom min. 600 tys. zł dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz min. 1 mln zł dla średnich przedsiębiorców.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektów wynosi 1 mln zł. Nie może ona natomiast przekraczać 50 mln euro. Milion złotych to również maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na prace rozwojowe oraz usługi doradcze.

Maksymalna kwota dofinansowania nie jest określona – wynika z kosztów kwalifikowalnych i dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej na inwestycje, przy czym maksymalne wsparcie na prace rozwojowe wynosi 450 tys. zł, zaś na usługi doradcze 500 tys. zł.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w terminie od 25 marca do 23 kwietnia 2020 r. do godziny 16:00.

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/58502:ruszaja-badania-na-rynek-w-promujacym-innowacje-konkursie-do-rozdania-jest-750-mln-zl

 

2.21 POPRAWA ZARZĄDZANIA, ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO ORAZ WSPARCIE PROCESÓW INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH, WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Cel finansowania: Wybór operatorów działań szkoleniowych lub doradczych.
Ogłoszenie konkursu- 5 lutego 2020
Start składania wniosków- 9 marca 2020
Koniec przyjmowania wniosków- 23 marca 2020
Maksymalne dofinansowanie- 6 732 000 zł
Wkład własny- minimum 10% 

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • rekrutację przedsiębiorców do projektu
 • usługi szkoleniowe
 • doradztwo lub szkolenie wspierające rozwój przedsiębiorcy
 • zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu
 • zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy
  (w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu)

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
 • organizacje pracodawców
 • organizacje samorządu gospodarczego
 • organizacje związkowe
 • przedsiębiorcy

IV runda konkursowa: Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie:  od 9 do 23 marca 2020 r., godzina 12:00 (dla sektora motoryzacyjnego).

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Ocena wniosków zakończy się najpóźniej w ciągu 164 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach IV rundy konkursu.

Miejsce składania wniosków
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych) w ramach utworzonego naboru dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/221-poprawa-zarzadzania-rozwoju-kapitalu-ludzkiego-oraz-wsparcie-procesow-innowacyjnych-w-przedsiebiorstwach-6/

 

DZIEŃ OTWARTY NT. KONKURSU SZYBKA ŚCIEŻKA

Dzień Otwarty poświęcony będzie tegorocznej edycji konkursu Szybka Ścieżka dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) realizujących projekt poza województwem mazowieckim.

GDZIE?
Punkt Informacyjny NCBR
ul. Nowogrodzka 47A
Warszawa
KIEDY?
5 marca 2020 r., w godz. 8.15-16.15
CO?
Przez cały dzień w Punkcie Informacyjnym NCBR pracownicy Centrum odpowiadać będą na pytania wnioskodawców zainteresowanych udziałem w konkursie Szybka Ścieżka.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W DNIU OTWARTYM?

Osobiście:
Każde spotkanie trwa 30 min. Prosimy o umówienie się na konkretną godzinę telefonicznie: 22 39 07 170 lub e-mailowo: info-at-ncbr.gov.pl
Telefonicznie:
Zadzwoń na 22 39 07 170 lub 22 39 07 191.
E-mailowo:
Napisz na info-at-ncbr.gov.pl

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dzien-otwarty-nt-konkursu-szybka-sciezka-61109/

 

1.1.PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW / 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA „SZYBKA ŚCIEŻKA”, INTELIGENTNY ROZWÓJ

PLANOWANY: data naboru wniosków od 07.02.2020 do 01.06.2020
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”,  I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Kto może składać wnioski?
Typy wnioskodawców:
–      przedsiębiorstwa,
–      konsorcja przedsiębiorstw,
–      konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Adresaci poszczególnych rund:
rundy I-II skierowane tylko do dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych),
rundy III – IV skierowane tylko do MŚP oraz ich konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Na projekty, które:

 1. a)    obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;
 2. b)   mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dostępne na stronie NCBR

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.
Konkurs jest podzielony na cztery rundy trwające:
• od 7 lutego do 6 marca 2020 r. (I runda);
• od 7 marca do 3 kwietnia 2020 r. (II runda);
• od 4 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. (III runda);
• od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. (IV runda).

Miejsce składania wniosków
Wyłącznie za pośrednictwem systemu NCBR (link do systemu – aktywny od 7 lutego 2020 r.).

Sposób składania wniosków
Elektronicznie w systemie informatycznym NCBR. Logowanie do systemu informatycznego NCBR możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link) od 7 lutego do 1 czerwca 2020  r. (do godz. 16:00).

Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:
20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:
projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln PLN do 50 mln euro;
pozostałe projekty– od 2 mln PLN do 50 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 1 200 000 000 PLN

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-73/

 

1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW/ 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ,,SZYBKA ŚCIEŻKA’’, INTELIGENTNY ROZWÓJ

PLANOWANA data naboru wniosków od 07.02.2020 do 01.06.2020

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Na projekty, które:

 1. a)    obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;
 2. b)   mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

Kto może składać wnioski?
Typy wnioskodawców:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw,
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Adresaci poszczególnych rund:

 • rundy I-II skierowane tylko do dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych),
 • rundy III – IV skierowane tylko do MŚP oraz ich konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

 • projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln PLN do 50 mln euro;
 • pozostałe projekty– od 2 mln PLN do 50 mln euro.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.  Konkurs jest podzielony na cztery rundy trwające:

 • od 7 lutego do 6 marca 2020 r. (I runda);
 • od 7 marca do 3 kwietnia 2020 r. (II runda);
 • od 4 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. (III runda);
 • od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. (IV runda).

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-73/

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/szybka-sciezka-ogloszenie-konkursu-nr-11112020-60575/

 

5 MLN ZŁ NA POMOC W PRZYGOTOWANIU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Od 21 stycznia 2020 r. małe i średnie firmy z Polski będą mogły wnioskować do PARP o sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach programów Komisji Europejskiej, m.in.: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa i LIFE. W konkursie „Granty na Eurogranty” można uzyskać ponad 280 tys. zł, a wkład własny nie jest wymagany.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • opracowanie studium wykonalności;
 • podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE (w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju);
 • usługi doradcze związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE;
 • wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE;
 • organizacja spotkań związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE;
 • tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu w ramach programu UE.

Nabór wniosków rozpocznie się 21 stycznia 2020 r. i potrwa do 12 stycznia 2021 r.
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57932:5-mln-zl-na-pomoc-w-przygotowaniu-wnioskow-o-dofinansowanie-z-funduszy-europejskich

RPO PODKARPACKIE 1.2 BADANIA PRZEMYSŁOWE, PRACE ROZWOJOWE ORAZ ICH WDROŻENIA, typ projektu: Prace B+R – nr naboru RPPK.01.02.00-IZ.00-18-013/19

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 grudnia 2019 r., od godziny 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 31 stycznia 2020 r., do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru).

Na co można otrzymać dofinansowanie
W ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R dofinansowaniu podlegają projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące swoim zakresem:

1)         komponent badawczy, tj.:

 1. a) eksperymentalne prace rozwojowe (poziom od VII do IX TRL), w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony (dotyczy MŚP oraz dużych przedsiębiorstw);
 2. b) prace przedwdrożeniowe tj. działania przygotowawcze do wdrożenia wyników prac w działalności gospodarczej tj. doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować, w szczególności może to być opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, certyfikacji i atestacji gotowego produktu (dotyczy MŚP).

W wyniku prowadzonych prac powinien zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego urynkowienie .

2)         komponent wdrożeniowy tj. inwestycje niezbędne do urynkowienia ww. innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) będącego wynikiem przeprowadzonych prac rozwojowych
w ramach komponentu badawczego (dotyczy MŚP).

Kto może składać wnioski o dofinansowanie
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa spełniające warunki określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020 oraz Regulaminie konkursu.
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2403-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-prace-b-r-nr-naboru-rppk-01-02-00-iz-00-18-013-19

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2  „Sektorowe programy B+R”,  I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Kto może składać wnioski?

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców),
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Na projekty, które:

 1. a)    obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;
 2. b)    mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe;
 3. c)    dotyczą co najmniej jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Maksymalnie 20 mln PLN

Sposób składania wniosków
Elektronicznie w systemie informatycznym IP. Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link) od 16 grudnia 2019 r. do 16 marca 2020  r. (do godz. 16:00).

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/4_1_2_2019/zasady_konkursu/2_Regulamin_Konkursu_GAMEINN_IV.pdf
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/4_1_2_2019/zasady_konkursu/1_Ogloszenie_na_strone_NCBR.pdf

FUNDUSZE NORWESKIE W PARP

W najbliższych dniach nastąpi oficjalny start programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zapraszamy na konferencję: The Heart w Warsaw Spire, pl. Europejski 1, 30 października br. o godz. 10:00

W czasie wydarzenia będzie można dowiedzieć się o możliwościach uzyskania wsparcia, porozmawiać z ekspertami na temat warunków uzyskania dofinansowania w konkursie, który zostanie ogłoszony jesienią 2019 r.
Z dużą satysfakcją przyjęliśmy decyzję o powierzeniu naszej Agencji realizacji programu grantów norweskich dla przedsiębiorców. Program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” jest największym z programów dla przedsiębiorców realizowanych dotychczas w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Polsce. Cieszymy się, że doceniono doświadczenie PARP w dystrybucji wsparcia dla MŚP – powiedział Adam Banaszak, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
„Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” to program, którego celem jest poprawa konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług. Wsparcie finansowe będzie oferowane w formule otwartych konkursów w trzech obszarach tematycznych:

 • Innowacje w zakresie zielonych technologii (green industry innovation);
 • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (blue growth);
 • Technologie poprawiające jakość życia (welfare technologies).

Dotacje będą mogły pokryć do 70% kosztów kwalifikowanych i wynosić nawet 8 mln zł.
Dodatkowo przewidziano tzw. „Schemat małych grantów dla kobiet” – osobna pula środków, o które mogą starać się firmy, których właścicielkami są kobiety lub takie, w których to one zarządzają przedsiębiorstwem.
Czynnikiem zwiększającym szanse otrzymania grantu będzie realizacja projektu grantowego w partnerstwie z podmiotem norweskim. Konferencji towarzyszyć będzie strefa spotkań b2b – kolejna okazja do poznania partnerów z Norwegii i nawiązania współpracy w ramach projektów z dofinansowanych z Funduszy Norweskich.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57685:fundusze-norweskie-w-parp-zapraszamy-na-konferencje-30-pazdziernika 


PARP – 15 MLN NA SZKOLENIE MŚP Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Jeszcze do 28 października br. będzie można zgłaszać wnioski o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą brać czynny udział w rynku zamówień publicznych w Polsce.

Wsparcie będzie udzielane w ramach projektów szkoleniowo-doradczych, które zostaną wyłonione w konkursie „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”. Projekty powinny zakładać przygotowanie, zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkoleń i doradztwa z zakresu:

 • zamówień publicznych w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień;
 • prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych;

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl. Nabór został przedłużony i potrwa do 28 października 2019 r., godz. 10:00.
W puli konkursu „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” znajduje się 15 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57642:15-mln-na-szkolenie-msp-z-zamowien-publicznych

BGKRUSZA NABÓR WNIOSKÓW O PREMIĘ TECHNOLOGICZNĄ – MILIONY NA INNOWACJE DLA MŚP

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił szóstą edycję konkursu na premię technologiczną z unijnego programu Inteligentny Rozwój. O dofinansowanie na innowacje mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, a pojedyncza dotacja może wynieść aż 6 mln zł.
Wnioski o kredyt na innowacje technologiczne mogą składać przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy mają innowacyjny pomysł na biznes. Aby wnioskować o wsparcie, przedsiębiorca musi przedstawić technologię, którą opracował samodzielnie lub we współpracy z podmiotem zewnętrznym. O dofinansowanie mogą ubiegać się także przedsiębiorcy, którzy chcą zakupić licencję na określoną technologię. Najważniejsze, aby w wyniku jej zastosowania powstał nowy lub znacząco ulepszony produkt lub usługa.
Firma musi też posiadać zdolność kredytową. Mechanizm wsparcia zakłada złożenie wniosku o kredyt technologiczny w jednym ze współpracujących z BGK banków komercyjnych. Po uzyskaniu promesy kredytowej przedsiębiorca składa wniosek o premię technologiczną do BGK. W przypadku pozytywnej oceny wniosku przez ekspertów branżowych, zapada decyzja o spłaceniu kredytu komercyjnego przedsiębiorcy do wysokości przyznanej przez BGK premii technologicznej.
Z kredytu na innowacje technologiczne mogą skorzystać firmy ze wszystkich branż. Najczęściej wnioski o dofinansowanie składają przedsiębiorcy z przemysłu spożywczego, meblarskiego, poligraficznego, motoryzacyjnego i budowlanego, ale reprezentowany jest również przemysł lotniczy, a nawet kosmiczny.

https://media.bgk.pl/75404-rusza-nabor-wnioskow-o-premie-technologiczna-miliony-na-innowacje-dla-msp

 

ZAPROSZENIE DO KONKURSU

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2019, skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro. Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku jest promocja nowoczesnych inicjatyw, które wyróżnia nie tylko efektywność, ale również zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność.

Po raz piętnasty przedsiębiorcy zarządzający najmniejszymi firmami mają szansę zaprezentować swoje osiągnięcia i zdobyć główną nagrodę – 40 tys. złotych. Poza nagrodą główną kapituła konkursu przyzna cztery wyróżnienia w kategoriach: Start – dla  najmłodszych mikroprzedsiębiorstw, Progres – dla firm „wieku średniego”, Senior – dla firm działających na rynku najdłużej oraz Młody biznes – dla mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez osoby poniżej 30. roku życia.

Ponadto planowane jest 8 specjalnych wyróżnień dla firm, które zdaniem Kapituły konkursu najefektywniej rozwijają się w różnych regionach Polski. Dzięki temu konkurs będzie również stanowił promocję lokalnych liderów biznesu.

Zgłoszenia do dnia 15 listopada 2019 r. można dokonać poprzez stronę:  www.mikroprzedsiebiorcaroku.com

 

BGK – 350 MLN ZŁ NA INNOWACJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW MŚP – POWRACA KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową dla szóstego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Kredytu na innowacje technologiczne PO IR, w ramach którego udostępnimy 350 mln zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przygotowaliśmy dla Państwa szereg przydatnych materiałów, w tym m.in. Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Kryteria wyboru projektów – wszystkie dokumenty dostępne są w zakładce Dokumentacja konkursowa na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/.

Wnioski o dofinansowanie przygotowane za pośrednictwem Generatora wniosków (https://lsi.bgk.pl/login#/) przyjmowane będą od 15 października 2019 r. do 27 lutego 2020 roku. Na innowacyjne projekty, zakładające wdrożenie własnej lub nabytej technologii i uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług można uzyskać aż 6 mln zł dofinansowania.

To kolejna edycja dotacyjnego hitu BGK – w dotychczasowych pięciu naborach wpłynęło do BGK prawie 1900 wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów. Przyznaliśmy wsparcie w kwocie ok. 2,7 mld zł dla 771 projektów o całkowitej wartości ponad 5,5 mld zł.
https://www.bgk.pl/aktualnosci/350-mln-zl-na-innowacje-dla-przedsiebiorstw-msp-powraca-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir-2541/

 

KONFERENCJE

 1. PARP – Zapraszamy na Forum Biznesu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. serdecznie zaprasza na 9 października 2019, godz. 9:00 na PGE Narodowym w Warszawie (wejście bramą nr 1 od Al. Zielenieckiej).

W programie wydarzenia znajduje się ponad 30 warsztatów branżowych i paneli regionalnych oraz debaty na temat instrumentów wsparcia polskiego biznesu w ekspansji zagranicznej. Forum będzie też okazją do zaprezentowania sukcesów polskich przedsiębiorców w kontekście współpracy z Agencją w obszarach eksportu i inwestycji.
Zapraszamy także na spotkanie networkingowe – Galę PAIH Forum Biznesu 2019 o godz. 18:00 w Biznes Klubie na PGE Narodowym (wejście bramą nr 5 od ul. Wybrzeże Szczecińskie).
PAIH Forum Biznesu to wyjątkowe spotkanie przedsiębiorców – klientów oraz partnerów PAIH. Mamy nadzieję, że zaproszenie na to wydarzenie spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Rejestracja: www.paihforumbiznesu.gov.pl
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57577:zapraszamy-na-forum-biznesu

 1. PARP – Konferencja „Przemysł 4.0. To działa”: Poznań, 4-5 października 2019 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji i wystawie „Poznań 4.0. Przemysł przyszłości: to się opłaca, to działa”.
W programie m.in.:

 • robotyka przemysłowa, edukacyjna i kosmiczna,
 • szkolenia VR i AR,
 • Internet rzeczy,
 • druk 3D,
 • gry multimedialne,
 • drony transportowe,
 • 5G,
 • fabryka i sklep przyszłości.

Konferencja: 4 października 2019 r.;  godz. 10:00–19:00
Pierwszego dnia wydarzenia, zapraszamy przedstawicieli biznesu, administracji i nauki, którzy chcą się naocznie przekonać o pożytkach z cyfrowej transformacji. Głos zabiorą m.in. Jadwiga Emilewicz (minister przedsiębiorczości i technologii), Mark Loughran (dyrektor generalny Microsoft w Polsce), Oskar Piotrowski (Chief Data Officer w Allegro), Jakub Michalski (założyciel i prezes firmy Versabox), Sławomir Huczała (główny konstruktor i współzałożyciel Spartaqs Group).
Na konferencję obowiązuje wcześniejsza rejestracja; liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Wystawa: 5 października 2019 r.;  godz. 10:00–19:00
Zapraszamy wszystkich chętnych, otwartych na nowe doświadczenia, ciekawych, co się kryje pod hasłem Przemysł 4.0. To wystawa dla dzieci i ich rodziców, młodych geek’ów i doświadczonych użytkowników technologii.

Wstęp wolny.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, zaś Partnerem Strategicznym Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon nr 11 (Iglica).
Więcej informacji: www.poznan40.pl.
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57578:konferencja-przemysl-4-0-to-dziala-poznan-4-5-pazdziernika-2019-r
 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZAPRASZA NA SPOTKANIA WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA MSP ZAINTERESOWANYCH FINANSOWYMI INSTRUMENTAMI WSPARCIA DLA POLSKI WSCHODNIEJ

Dla Kogo?
Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej.

O czym?
Na spotkaniach otrzymają Państwo aktualną informację nt. funduszy europejskich dla przedsiębiorców w Państwa regionie. Eksperci omówią, kto i na co może otrzymać wsparcie, jakie warunki musi spełniać wnioskodawca, oraz ile i jakie wydatki można finansować ze środków pomocowych.
Podczas każdego ze spotkań będą Państwo mogli skorzystać również ze stoisk informacyjnych, na których będzie można porozmawiać z ekspertami takich instytucji jak: PARP, PIFE, EEN, Urząd Marszałkowski oraz z przedstawicielami Platform Startowych: Wschodni Akcelerator Biznesu w Puławach, Unicorn Hub oraz Idealist w Lublinie.

Kiedy i gdzie?
04 października 2019 r. w Puławach. PUŁAWSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY, ul. Mościckiego 1.
11 października 2019 r. w  Lublinie, Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2.
UWAGA! Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja!

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem:
04 października 2019 r. Puławy
https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=189
11 października 2019 r. Lublin
https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=190

Pytania dotyczące spotkania można kierować do Organizatora drogą e-mailową na adres: p.karpinska@fzt.org.pl lub telefoniczną: +48 604 526 507.

 

7.3 WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (MOF) – NABÓR NR RPPK.07.03.00-IP.01-18-022/19

Termin składania wniosków od 30.09.2019 do 07.10.2019

Kto może składać wnioski?
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
UWAGA!!! Konkurs jest dedykowany dla beneficjentów realizujących projekty dla ostatecznych odbiorców z terenów MOF: Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:

 1. wsparcie bezzwrotne udzielane jako stawka jednostkowa zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,
 2. wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe) udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej).

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów zostały określone w rozdziale 4 Regulaminu konkursu (PDF, 1.84 MB)

Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
95% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
22 000 000,00 zł

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2327-7-3-wsparcie-rozwoju-przedsiebiorczosci-nabor-nr-rppk-07-03-00-ip-01-18-022-19

 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OGŁASZA KONKURS NR 6 W 2019 R. NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 „WSPARCIE WDROŻEŃ WYNIKÓW PRAC B+R” PODDZIAŁANIA 3.2.1 „BADANIA NA RYNEK”.

Termin składania wniosków: od 01.10.2019 do 31.10.2019

Kto może składać wnioski?
Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:
– na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,
– na usługi doradcze: 500 000 zł.

Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:
1)   35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
2)   45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność pomocy de minimis na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki określana jest tak samo jak intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 500 000,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 500 000,00 zł

https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-dostepnosc-plus

 

NOWA PULA ŚRODKÓW Z PROGRAMU „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE” JUŻ DOSTĘPNA – AŻ 110 MLN ZŁ!

Założenie działalności gospodarczej, utworzenie miejsca pracy, czy bezpłatne usługi szkoleń i doradztwa – to przedsięwzięcia, które można sfinansować dzięki pożyczce z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. W tym roku na ten cel udostępnione będzie nawet 110 mln zł.  Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” jest  finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a zarządza nimi Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dzięki nisko oprocentowanej pożyczce z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” można również sfinansować utworzenie i wyposażenie miejsca pracy. Pożyczkobiorcy mogą również skorzystać z bezpłatnych usług szkoleń i doradztwa.

Na utworzenie własnej działalności gospodarczej oferujemy pożyczki do wysokości blisko 99 tys. zł z okresem spłaty 7 lat i preferencyjnym oprocentowaniem w wysokości 0,18 albo 0,44 proc. Przy czym to niższe oprocentowanie jest dostępne dla podmiotów, które świadczą usługi związane z rehabilitacją czy opieką nad małymi dziećmi w postaci żłobków lub klubów dziecięcych – podkreśla Magdalena Typa, dyrektor Departamentu Programów Europejskich BGK. – Przedsiębiorstwa, które chciałyby zatrudnić osobę bezrobotną, mogą skorzystać z pożyczki do kwoty 29 tys. zł z okresem spłaty do 3 lat. To, co wyróżnia te dwie formy finansowania, to brak wkładu własnego i możliwość uzyskania finansowania do 100 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia tym finansowaniem.

https://www.bgk.pl/aktualnosci/nowa-pula-srodkow-z-programu-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-juz-dostepna-az-110-mln-zl-2519/

 

EARLY WARNING EUROPE

Masz trudności w prowadzeniu swojego biznesu? Skorzystaj z porad innych przedsiębiorców.

Twoja firma przechodzi chwilowe problemy lub znalazła się w sytuacji kryzysowej? Skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej sieci konsultantów i mentorów w ramach projektu Early Warning Europe www.parp.gov.pl/earlywarning.
Doświadczeni przedsiębiorcy pomogą Tobie zidentyfikować najtrudniejsze kwestie i pokierują Ciebie dalej, towarzysząc w procesie wprowadzania zmian. Zobacz jak pomagamy innym: https://youtu.be/jioq8huGyP0

Projekt realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/ oraz Fundację Firmy Rodzinne https://ffr.pl/pl/.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/early-warning lub dzwoniąc pod numer 664-316-709.

Jesteś przedsiębiorcą z sektora MŚP?
Widzisz w firmie pierwsze oznaki nadciągających trudności? Znalazłeś się w sytuacji kryzysowej?

Skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej sieci konsultantów i mentorów w ramach projektu Early Warning Europe.
Projekt realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundację Firmy Rodzinne.

Więcej informacji na temat warunków przystąpienia do projektu oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronach projektu: www.parp.gov.pl/earlywarning oraz https://ffr.pl/pl/ewe/ lub dzwoniąc pod numer telefonu 664-316-709.

 

WZÓR NA KONKURENCJĘ ETAP I, POLSKA WSCHODNIA

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Etap I POPW 2014-2020.
Wnioski należy składać: od 03.06.2019 do 31.07.2019.

Kto może składać wnioski?
Wnioskodawcami w konkursie mogą być mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego lubelskiego podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest na przeprowadzenie audytu wzorniczego u beneficjenta i opracowanie strategii wzorniczej.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wzor-na-konkurencje-i-etap-audyt-wzorniczy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” – etap II inwestycyjny, w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów. Konkurs jest dedykowany projektom na rzecz dostępności.

Kto może składać wnioski?
Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy zrealizowali i rozliczyli projekt (tzn. złożyli wniosek o płatność końcową, który został zaakceptowany przez PARP) w ramach I etapu usługowego Poddziałania 2.3.2 POIR.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji produktowych (nowy lub znacząco ulepszony wyrób, usługa, technologia lub nowy projekt wzorniczy), nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi), opracowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP w etapie usługowym.

„Szybka Ścieżka” Dostępność Plus (konkurs NCBiR 3/1.1.1/2019)

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz środków na wsparcie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych projektów na rzecz dostępności – to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! Do konkursu mogą także przystąpić konsorcja z udziałem jednostek naukowych.
Konkurs dedykowany jest projektom dotyczącym zwiększania dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Termin rozpoczęcia naboru
Wnioski można składać od 1 kwietnia 2019 roku.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-31112019-szybka-sciezka-dostepnosc-plus/

 

DOFINANSOWANIA – KWIECIEŃ

 1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 PLANOWANY data naboru wniosków od 30.04.2019 do 14.06.2019

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W ramach poddziałania 1.3.1 POPW możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) lub opracowania innowacyjnych procesów technologicznych i wdrożenia ich w firmie, w szczególności poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu:

 1. na pokrycie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację projektu w ramach wydatków związanych z inwestycją początkową jest określana zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 878), z uwzględnieniem warunków określonych w art. 14 ust. 12 – 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014).
 2. na pokrycie kosztów kwalifikowalnych dotyczących uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji wynosi 50% kwoty kosztów kwalifikowanych, przy czym intensywność pomocy na koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji może zostać zwiększona do 85% pod warunkiem, że całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 200 000 EUR na przedsiębiorcę w dowolnym trzyletnim okresie.
 3. na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki wypłacanej MŚP,  jest określana zgodnie z intensywnością regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

Maksymalna kwota dofinansowania udzielona w ramach poddziałania 1.3.1 POPW jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 20 mln PLN.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów – 170 000 000 PLN (sto siedemdziesiąt milionów złotych) w tym 100 000 000 PLN przeznaczone na inwestycje realizowane w miastach średnich

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-ponadregionalne-powiazania-kooperacyjne-131-wdrazanie-innowacji-przez-msp-4/

  2. Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020Numer RPPK.01.02.00-IZ.00-18-012/19 – PLANOWANY od 30.04.2019 do 14.08.2019 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia typ projektu Prace B+R.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa spełniające warunki określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu.
W ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R dofinansowaniu podlegają projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony.

Zakończenie realizacji projektu – nie później niż do 31 grudnia 2022 r.
IZ RPO WP zastrzega sobie prawo wydłużenia tego terminu. Przez zakończenie realizacji projektu należy rozumieć złożenie wniosku o płatność końcową.
Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią ich obliczania zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: 

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR jest uzależniony od rodzaju prowadzonych prac badawczych oraz statusu MŚP przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). Maksymalne poziomy dofinansowania przedstawia poniższa tabela.

 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych  

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – zgodnie z zapisami SZOOP, tj.:
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 200 000 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 75 000 000 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu – 60 000 000 PLN

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-prace-br-3/

 

BONY NA INNOWACJE DLA MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” – etap II inwestycyjny, w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów. Konkurs jest dedykowany projektom na rzecz dostępnościPLANOWANY data naboru wniosków od 17.04.2019 do 07.01.2020

Kto może składać wnioski?
Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy zrealizowali i rozliczyli projekt (tzn. złożyli wniosek o płatność końcową, który został zaakceptowany przez PARP) w ramach I etapu usługowego Poddziałania 2.3.2 POIR.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji produktowych (nowy lub znacząco ulepszony wyrób, usługa, technologia lub nowy projekt wzorniczy), nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi), opracowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP w etapie usługowym.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 5 000 000,00 zł
1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 486 404,00 zł
2. zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 4 513 596,00 zł

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-232-bony-na-innowacje-dla-msp-8/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” – etap II inwestycyjny, w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów. PLANOWANY data naboru wniosków od 17.04.2019 do 07.01.2020

Kto może składać wnioski?
Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy zrealizowali i rozliczyli projekt (tzn. złożyli wniosek o płatność końcową, który został zaakceptowany przez PARP) w ramach I etapu usługowego Poddziałania 2.3.2 POIR.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) będącej przedmiotem opracowania w ramach I etapu poddziałania 2.3.2 POIR.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 20 000 000,00 zł
1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 1 945 617,00 zł
2. zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 18 054 383,00 zł

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-232-bony-na-innowacje-dla-msp-7/

KONKURS

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2  „Sektorowe programy B+R”,  I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 15.05.2019 do 18.08.2019

Kto może składać wnioski?

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców),
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 30 mln PLN.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/aktualne-nabory/

 

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ.00-18-011/19.  PLANOWANY data naboru wniosków od 29.03.2019 do 30.08.2019

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia
typ projektu: Infrastruktura B+R

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
1) przedsiębiorstwa, tj. podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r.
2) instytucje otoczenia biznesu, tj. podmiot, który bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Do instytucji otoczenia biznesu zaliczamy przede wszystkim: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki wspierania przedsiębiorczości (biznesu), centra przedsiębiorczości, izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze, fundusze, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, klastry, instytucje proinnowacyjne działające na rzecz innowacyjności, centra transferu technologii, instytuty i ośrodki badawczo-rozwojowe, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, parki naukowo- technologiczne, parki przemysłowe.
3) sieci / grupy przedsiębiorstw, które są formą partnerstwa, o którym mowa w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zawartego pomiędzy przedsiębiorstwami lub pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucją otoczenia biznesu, w której lider (przedsiębiorstwo lub IOB) jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie spełniające warunki określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020 oraz Regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs w ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R prowadzony jest dla projektów, które swoim zakresem obejmują:
1) stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach – wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Oferowane wsparcie powinno przyczynić się do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstwa służących działalności B+R
lub
2) powstawanie lub rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych, dzierżawa lub najem infrastruktury lub aparatury naukowo-badawczej).

Regulamin konkursu zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące projektów, które nie będą przedmiotem wsparcia.

Zakończenie realizacji projektu – nie później niż do 30 czerwca 2022r.
IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego terminu. Przez zakończenie realizacji projektu rozumie się datę złożenia wniosku o płatność końcową.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią ich obliczania zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – zgodnie z zapisami SZOOP, tj:
a) dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,
b) dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych,
c) dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych.

 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – zgodnie z zapisami SZOOP, tj:
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 200 000 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 30 000 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – 40 000 000 PLN.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-infrastruktura-br-3/

 

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ.00-18-009/19/

 • oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
 • działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości
 • typ projektu: Sieciowanie MŚP

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się sieci przedsiębiorstw reprezentowane przez lidera którym może być instytucja otoczenia biznesu (IOB) lub MŚP spełniające warunki określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020 oraz Regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs w ramach działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu „Sieciowanie MŚP” prowadzony jest dla projektów polegających na sieciowaniu przedsiębiorstw poprzez powstawanie i rozwój inicjatyw bazujących na budowaniu marki firm lub oferty wokół wspólnych produktów lub usług, przyczyniających się do wzmocnienia konkurencyjności MŚP, aktywnie uczestniczących w sformalizowanych sieciach współpracy, w szczególności:
– promocja oferty wspólnego produktu lub usługi (np. poprzez zbudowanie portalu internetowego, udział w targach, organizacji działań promocyjnych),
– stworzenie wspólnego kanału dystrybucji produktu lub usługi,
– inne działania związane z dotychczasową działalnością biznesową przedsiębiorstw wchodzących w skład sieci współpracy przyczyniające się do wzmocnienia ich konkurencyjności.

Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty:
– posiadające pozytywną opinię (w formie uchwały) Podkarpackiej Rady Innowacji (PRI) potwierdzającą, że projekt realizuje zapisy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3),
– zidentyfikowane w trakcie procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) realizowanego w ramach projektu pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”, nr RPPK.01.02.00-18-0002/16 realizowanego przez Województwo Podkarpackie w ramach RPO WP 2014-2020. Regulamin konkursu zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące projektów, które nie będą przedmiotem wsparcia.

Zakończenie realizacji projektu – nie później niż do 31 grudnia 2021 r.
IZ RPO WP zastrzega sobie prawo wydłużenia tego terminu. Przez zakończenie realizacji projektu należy rozumieć złożenie wniosku o płatność końcową.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
1) w przypadku pomocy na usługi doradcze – 50%,
2) w przypadku pomocy de minimis – 85%.

 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – zgodnie z zapisami SZOOP, tj:
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 100 000 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 1 000 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu – 15 000 000 PLN.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-promowanie-przedsiebiorczosci-typ-projektu-sieciowanie-msp/

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2  „Sektorowe programy B+R”,  I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.  PLANOWANY data naboru wniosków od 15.03.2019 do 14.06.2019

Kto może składać wnioski?

przedsiębiorstwa,

 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców),
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorca.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Maksymalnie 20 mln PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
100 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-sektorowe-programy-br-gameinn/

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/poir_harmonogram_2019_aktualizacja_luty_2019.pdf

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/aktualne-nabory/

 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.4  „Projekty aplikacyjne”,  IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Od 04.03.2019 do 30.04.2019

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:
1) jedna jednostka naukowa
oraz
2) jedno przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria oceny dostępne są na stronie NCBR

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
140 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych).

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-badania-naukowe-i-prace-rozwojowe-414-projekty-aplikacyjne-4/

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ”,  I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. PLANOWANY data naboru wniosków od 01.04.2019 do 01.07.2019

Kto może składać wnioski?

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorstw),
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne na stronie NCBR

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
1 050 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-111-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa-szybka-sciezka-konkurs-nr-2/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-111-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa-szybka-sciezka-dostepnosc-plus-konkurs-nr-3/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 3 w 2019 r. na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Konkurs dedykowany projektom realizującym Program Dostępność Plus.  PLANOWANY data naboru wniosków od 25.03.2019 do 8 maja 2019 (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00)

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:
– na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,
– na usługi doradcze: 500 000 zł.

Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).
Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi: 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców, 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.
Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych
Maksymalna intensywność pomocy de minimis na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki określana jest tak samo jak intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 9 000 000,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 91 000 000,00 zł

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-47/

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Wniosek należy złożyć w terminie: od 25 lutego 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00)

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych wnioskodawcy (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50% – 85%
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 30 000 000 zł;
2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 120 000 000 zł.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/33-wsparcie-promocji-oraz-internacjonalizacji-innowacyjnych-przedsiebiorstw-333-wsparcie-msp-w-promocji-marek-produktowych-go-to-brand-4/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Od 28.02.2019 do 03.09.2019

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania 1.2 POPW dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Kryteria wyboru projektów

Do działania 1.2 PO PW obowiązują Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO PW, wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
1) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej  – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,
2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy de minimis – do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych;

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000,00 zł.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-internacjonalizacja-msp-4/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Od 28.02.2019 do 29.08.2019

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się MŚP albo konsorcja MŚP, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do utworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 6 do Regulaminu Konkursu) i które realizowane będą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego.

Każdy projekt obejmuje łącznie:
1)  inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;
2)  opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW).

Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

W przypadku udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej – maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z §3 i §5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020. W przypadku udzielenia pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną – maksymalna intensywność wynosi 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych w ramach tej kategorii pomocy. Jednocześnie maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć równowartości 2 mln euro[1].W przypadku udzielenia pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku udzielenia pomocy szkoleniowej – 50% kosztów kwalifikowalnych, które zwiększa się o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy lub o 10 punktów procentowych w przypadku usług szkoleniowych dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia KE nr 651/2014, lub pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia KE nr 651/2014, przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku udzielenia pomocy de minimis – 70% kosztów kwalifikowalnych.[1] Wartość udzielonego dofinansowania będzie podlegała przeliczeniu według kursu średniego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu udzielenia pomocy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

250 000 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych).

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-ponadregionalne-powiazania-kooperacyjne-132-tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp-4/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.3: „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” PLANOWANY data naboru wniosków od 05.03.2019 do 25.07.2019

Kto może składać wnioski?

koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wspierane będą projekty obejmujące usługi: wspomagające internacjonalizację oferty klastra związane z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie; związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych. Wspieranie ekspansji międzynarodowej klastrów powinno odbywać się w powiązaniu z ich działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną.

Kryteria wyboru projektów

Do poddziałania 2.3.3 PO IR obowiązują Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IR, wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1)      w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra – do 50% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu konkursu;

2)      w przypadku pomocy dla członka klastra:
a)      w zakresie pomocy publicznej na udział MŚP w targach, o której mowa w rozdziale 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 871, z późn. zm.) – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych, albo
b)      w zakresie pomocy de minimis na koszty określone w § 42 pkt 6-16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz w § 5 ust. 4 Regulaminu konkursu:
do 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra będących mikro lub małymi przedsiębiorcami;
do 70% łącznych kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra będących średnimi przedsiębiorcami;
do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra będących dużymi przedsiębiorcami.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:- zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 3 500 000,00 zł,- zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 46 500 000,00 zł.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-233-umiedzynarodowienie-krajowych-klastrow-kluczowych-3/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”. Od 04.03.2019 do 14.06.2019

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:
– uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe)  z  możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo
– realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z  rejestracji wzoru przemysłowego.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 877 000,00 zł zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 4 123 000,00 zł.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-234-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-4/

KONKURS W RAMACH DZIAŁANIA 3.2.1 POIR „BADANIA NA RYNEK”

W ramach Pakietu dla średnich miast Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zachęcają Państwa do zainteresowania nowym konkursem w ramach działania 3.2.1 POIR „Badania na rynek”, w ramach którego dla przedsiębiorców ze średnich miast  (oraz gmin sąsiadujących) dedykowana jest koperta 550 mln zł.
Konkurs dedykowany jest mikro, małym i średnich przedsiębiorcom (MŚP) realizującym projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na terenie gmin sąsiadujących z tymi miastami. Minimalną wartość projektu (koszty kwalifikowalne) obniżono do 1 mln zł.
Konkurs został ogłoszony 20 lutego br., a nabór wniosków rozpocznie się 25 marca br.i będzie trwał do 8 maja br.

Regulamin konkursu oraz warunki wsparcia dostępne są pod linkiem:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-321-badania-na-rynek-280424/

PLANOWANE KONKURSY

1. Data naboru wniosków od 28.02.2019 do 03.09.2019
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach działania 1.2 POPW dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

https://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/12-internacjonalizacja-msp-4/

 2. Data naboru wniosków od 28.02.2019 do 29.08.2019
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się MŚP albo konsorcja MŚP, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do utworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 6 do Regulaminu Konkursu) i które realizowane będą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.
Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego. Każdy projekt obejmuje łącznie:
1)      inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;
2)      opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

https://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/13-ponadregionalne-powiazania-kooperacyjne-132-tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp-4/

3. Data naboru wniosków od 25.02.2019 do 04.04.2019
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektóww ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Wniosek należy złożyć w terminie: od 25 lutego 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych wnioskodawcy (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-35/

 

AKADEMIA MENEDŻERA INNOWACJI – CZAS NA ZGŁOSZENIA DO 11 LUTEGO

Jeszcze do 11 lutego przedsiębiorcy i menadżerowie zainteresowani udziałem w „Akademii Menadżera Innowacji” – pierwszym tego typu programie szkoleniowo-doradczym w Polsce – mogą zgłaszać się do PARP o dofinansowanie swojego udziału w tym przedsięwzięciu.
Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej firm, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność i konkurencyjność, nauczyć się nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji. Poziom dofinansowania: MŚP – 80 %, duże firmy – 50%

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji

 

STARTUJE DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z KOMPONENTEM DOSTĘPNOŚCI

Wnioski będzie można składać od 4 marca do 31 maja 2019 r.

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/55990:startuje-design-dla-przedsiebiorcow-z-komponentem-dostepnosci

1.3 PONADREGIONALNE POWIĄZANIA KOOPERACYJNE / 1.3.2 TWORZENIE SIECIOWYCH PRODUKTÓW PRZEZ MŚP, POLSKA WSCHODNIA

od 28.02.2019 do 29.08.2019
O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się MŚP albo konsorcja MŚP, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do utworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 6 do Regulaminu Konkursu) i które realizowane będą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.
Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego.Każdy projekt obejmuje łącznie:
1)      inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;
2)      opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Finanse

W przypadku udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej – maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z §3 i §5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.
W przypadku udzielenia pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną – maksymalna intensywność wynosi 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych w ramach tej kategorii pomocy. Jednocześnie maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć równowartości 2 mln euro.W przypadku udzielenia pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych.
W przypadku udzielenia pomocy szkoleniowej – 50% kosztów kwalifikowalnych, które zwiększa się o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy lub o 10 punktów procentowych w przypadku usług szkoleniowych dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia KE nr 651/2014, lub pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia KE nr 651/2014, przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych.
W przypadku udzielenia pomocy de minimis – 70% kosztów kwalifikowalnych.[1] Wartość udzielonego dofinansowania będzie podlegała przeliczeniu według kursu średniego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu udzielenia pomocy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

250 000 000 zł

https://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/13-ponadregionalne-powiazania-kooperacyjne-132-tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp-4/

1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP, POLSKA WSCHODNIA

od 28.02.2019 do 03.09.2019

 Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania 1.2 POPW dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
1)      w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej  – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,
2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy de minimis – do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych;

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000,00 zł.

https://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/12-internacjonalizacja-msp-4/

2.3 PROINNOWACYJNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW / 2.3.5 DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, INTELIGENTNY ROZWÓJ

od 04.03.2019 do 31.05.2019

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej)  potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, a ich siedziba oraz oddziały (w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej, Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej adresy wykonywania działalności gospodarczej) nie mieszczą się na terytorium województw Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz  nastąpi wprowadzenie go na rynek.

Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej (zgodnie z rozporządzeniem KE 651/2014) niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Nowy lub znacząco ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności (osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się; osób niewidomych i słabo widzących; osób głuchych i słabo słyszących; osób głuchoniewidomych; osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi; osób starszych i osłabionych chorobami; kobiet w ciąży; osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi; osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego); osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci); osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% na zakup usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu– pomoc de minimis; dla inwestycyjnej części projektu – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:wynosi  30 000 000,00 zł  (słownie: trzydzieści milionów złotych), w tym:  – zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 2 109 000,00 zł- zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 27 891 000,00 zł

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-38/

2.3 PROINNOWACYJNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW / 2.3.4 OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ, INTELIGENTNY ROZWÓJ

od 04.03.2019 do 14.06.2019

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:
– uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe)  z  możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo
– realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z  rejestracji wzoru przemysłowego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 877 000,00 zł zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 4 123 000,00 zł.

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-37/

2.3 PROINNOWACYJNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW / 2.3.5 DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, INTELIGENTNY ROZWÓJ

od 04.03.2019 do 31.05.2019

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej)  potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, a ich siedziba oraz oddziały (w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej, Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej adresy wykonywania działalności gospodarczej) nie mieszczą się na terytorium województw Polski Wschodniej, tj. województw:lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz  nastąpi wprowadzenie go na rynek.

Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej (zgodnie z rozporządzeniem KE 651/2014) niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% na zakup usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu – pomoc de minimis;
dla inwestycyjnej części projektu – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-39/

 

3.3 WSPARCIE PROMOCJI ORAZ INTERNACJONALIZACJI INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW / 3.3.3 WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND, INTELIGENTNY ROZWÓJ

od 25.02.2019 do 04.04.2019

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych wnioskodawcy (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50% – 85%. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-35/

1.2 SEKTOROWE PROGRAMY B+R – GAMEINN, INTELIGENTNY ROZWÓJ

od 15.03.2019 do 14.06.2019

Kto może składać wnioski?

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców),
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorca.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalnie 20 mln PLN

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-34/

ERA PerMed – URUCHOMIENIE DRUGIEGO KONKURSU (JTC 2019) pt. Personalised Medicine: Multidisciplinary Research Towards Implementation

9 stycznia 2019 r. uruchomiono drugi międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu ERA PerMed. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu medycyny personalizowanej. Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie NCBR

BGK WSPIERA PROJEKTY W FAZIE WDROŻENIA

Potrzebujesz środków na sfinansowanie fazy wdrożeniowej projektu B+R? Sprawdź ofertę Banku Gospodarstwa Krajowego, który przygotował ofertę komplementarną z dofinansowaniem przyznawanym przez NCBR. Więcej na stronie BGK

NEURON COFUND – URUCHOMIENIE CZWARTEGO KONKURSU NA PROJEKTY BADAWCZE (JTC 2019)

9 stycznia 2019 r. otwarto nabór wniosków w ramach czwartego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET NEURON Cofund. Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie NCBR

LUBLIN, RZESZÓW, ZABRZE – DO ZOBACZENIA NA SPOTKANIU NCBR DLA FIRM

Z początkiem listopada pojawimy się dla Was w Lublinie (6.11), Rzeszowie (7.11) i Zabrzu (8.11). Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców na spotkania, podczas których przedstawiamy naszą ofertę programową skierowaną do przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Opowiadamy na czym polegają projekty B+R, czym są różne rodzaje badań, jak zrealizować projekty B+R pod kątem praktycznym i jakie są czynniki sukcesu w takich projektach. Z kolei nasi beneficjenci opowiadają o swoich doświadczeniach z realizacji projektów B+R i o procesie aplikowania do nas – z czym się musieli się zmierzyć, w jaki sposób udało im się zdobyć dotacje. Szczegółowych informacji o projekcie, miejscach i terminach spotkań szukajcie na stronie NCBRdlafirm.pl 

KOMERCJALIZACJA BADAŃ – WYZWANIA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Akademia Młodych Uczonych serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Komercjalizacja badań – wyzwania dla młodych naukowców”, która odbędzie się 15 listopada 2018 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. Następnego dnia zainteresowani będą mogli wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez doświadczonego eksperta w dziedzinie prawa własności intelektualnej, poszerzą wiedzę na temat możliwości patentowania, struktury wniosku o udzielenie patentu oraz przedmiotów podlegających ochronie.

Celem konferencji jest stworzenie platformy do dyskusji służącej zidentyfikowaniu problemów na jakie napotykają młodzi naukowcy chcący skomercjalizować swoje badania. Dlatego też w programie konferencji przewidziano dyskusję panelowa, z udziałem przedstawicieli Akademii Młodych Uczonych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jako największej polskiej agencji finansującej badania stosowane oraz Wielkopolskiego Ośrodka Informacji Patentowej. Dyskusja ta będzie wstępem do studium przypadków, w których przedstawione zostaną konkretne przykłady udanych i skomplikowanych procesów komercjalizacyjnych. Prelegenci przedstawią krytyczne etapy procesu oraz zaprezentują swój punkt widzenia na proces komercjalizacji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką nie tylko własności intelektualnej, ale również problemami występującymi na linii nauka-biznes-przemysł do zgłaszania się do udziału w konferencji poprzez stronę amu.pan.pl/komercjalizacja w zakładce rejestracja. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja.

13. KONKURS ERA-NET BIOENERGY

22 października 2018 r. uruchomiony został międzynarodowy konkurs zorganizowany w ramach programu ERA-NET Bioenergy pt. „Combined biomass valorisation to bioenergy, industrial feedstocks and bio-based products”. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii. NCBR na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR. czytaj więcej 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZAPRASZA NA SPOTKANIE W KRAKOWIE

9 listopada 2018 r. Kraków – spotkanie w ramach POWER pt. Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych w makroregionie 3 (województwo: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie). Miejsce spotkania: Campanile Kraków, ul. Św. Tomasza 34, 31-023 Kraków (sala konferencyjna, piętro I).

Link do formularza rejestracji: http://www.parp.gov.pl/50338

20181109_POWER_Kraków_zaproszenie

 

OTWARCIE NABORU WNIOSKÓW WE WSPÓLNYM KONKURSIE PROGRAMÓW: FACCE ERA-GAS, SUSAN ORAZ ICT-AGRI2

Uprzejmie informujemy, iż 8 października 2018 r. otwarto nabór wniosków w ramach wspólnego konkursu inicjatyw ERA-NET ERA-GAS, ERA-NET SusAn oraz ERA-NET ICT-AGRI2 pt.: Novel technologies, solutions and systems to reduce the greenhouse gas intensity of animal production systems. Konkurs skupia się na finansowaniu badań mających na celu opracowanie technologii i rozwiązań mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji zwierzęcej.

Szczegółowe informacje o konkursie:
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-we-wspolnym-konkursie-programow-facce-era-gas-susan-oraz-ict-agri2-52075/

 

GORĄCY MIESIĄC. DO KOŃCA SIERPNIA WYSTARTUJE AŻ 29 NOWYCH NABORÓW WNIOSKÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kolejny miesiąc z  dobrymi nowinami dla przedsiębiorców. Gorąco jest nie tylko za oknami. Konkursy na środki z funduszy Europejskich trwają w najlepsze.
Szanse na dofinansowanie mają m.in. te przedsiębiorstwa, które chcą rozwijać innowacje produkcyjne i procesowe. Środki mogą także pozyskać podmioty chcące zwiększyć wsparcie dla rodzin, aktywizację grup ubogich lub przyczynić się do wdrażania programów zdrowotnych. Celów na które można zyskać dofinansowanie jest naprawdę dużo.
Na przedsiębiorców czeka w sumie aż 80 konkursów, w tym: 15 z programów ogólnopolskich, 63 z programów regionalnych i 2 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Zobacz aktualną ofertę! Poniżej najważniejsze informacje o wybranych naborach.

W sierpniu otwieramy nabór na projekty, które obejmują badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być też prace przedwdrożeniowe. To oferta dla małych i średnich przedsiębiorców z regionów słabiej rozwiniętych.
Do rozdysponowania w konkursie jest 700 mln zł. Koszty kwalifikowane w projekcie mogą wynieść do 50 mln euro. Przedsiębiorca może otrzymać dotację na jeden z projektów, który nie przekracza:

 • 200 tys. euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych)
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe
 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe

Szybka ścieżka dla MŚP

W sierpniu rusza również konkurs unijny na inwestycje w badania przemysłowe dla konsorcjów z regionów słabiej rozwiniętych. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł. W skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej przedsiębiorstwo (lider konsorcjum) i  jednostka naukowa. Więcej informacji znajduje się na stronie NCBR.

Rozpoczął się nabór na wybranie beneficjentów obsługujących wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla przedsiębiorców z całego kraju z 7 sektorów: budowlanego, finansowego, informatycznego, motoryzacyjnego, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów oraz turystycznego. Wsparcie to m.in. prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, pomoc w  obsłudze Bazy Usług Rozwojowych, monitorowanie jakości realizacji usług rozwojowych i inne. Wnioski w I rundzie można składać do 31 sierpnia br. (do godziny 12:00). Cała pula środków  na wszystkie sektory wynosi blisko 51 mln zł, a maksymalne dofinansowanie, jakie można otrzymać to 90 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu.
Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Sprawdź

Przedsiębiorstwa, w tym te współpracujące z jednostkami samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie na projekty usprawniające systemy transportu miejskiego. Środki mogą uzyskać działania takie jak: budowa i przebudowa infrastruktury autobusowej (np. zajezdnie, drogi), systemy zarządzania ruchem (np. sygnalizacja świetlna, systemy monitorowania ruchu), systemy zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego, czy ułatwianie podróży kilkoma środkami transportu (np. park&ride). Dofinansowane mogą również zostać zakup taboru oraz działania promocyjne, jednak jedynie jako przedsięwzięcia uzupełniające.
Granty mogą pokryć do 85% kosztów projektu i dotyczą jednie województwa kujawsko-pomorskiego. Wnioski można składać od końca sierpnia do początku października. Poznaj szczegóły

 

ZMIANA REGULAMINU MInP

W zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA zamieszczony został nowy regulamin.

 

RUSZA PROJEKT „MIELEC STARTUP AKCELARATOR”

W Mielcu środowisko startupowe jest uśpione, nie słychać o żadnych działaniach w tym kierunku. Chcąc też pobudzić to środowisko, Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. postanowiła zrealizować własny projekt pn. „Mielec Startup Akcelerator” i włączyć go w podkarpacki ekosystem startupowy. Projekt skierowany jest do osób, które mają pomysł na start-up technologiczny lub mają firmy we wczesnym etapie rozwoju – do 24 miesięcy działalności. Partnerem w tym przedsięwzięciu jest Podkarpacka Koalicja Startupów INUP, a honorowy patronat nad nim objął Prezydent Miasta Mielca, Pan Fryderyk Kapinos – powiedzieli Józef Twardowski, prezes i Łukasz Gajdowski, wiceprezes ARR „MARR” podczas zorganizowanej w dniu 19 czerwca 2018r. konferencji prasowej.

Jak zaznaczyli dalej osoby lub grupy osób, które przystąpią do projektu „Mielec Startup Akcelerator” będą mogły liczyć na wsparcie akceleracyjne w procesie budowania modelu biznesowego przez menedżerów inkubacji i mentorów, wsparcie firm i ich specjalistów w zakresie technicznym i technologicznym, wiedze zdobytą podczas sesji warsztatowych (warsztaty z zakresu pitchnigu) i spotkań networkingowych z przedsiębiorcami, inwestorami, nagrody rzeczowe lub finansowe dla najlepszych pomysłów, dostęp i możliwość prowadzenia działalności w obiektach Inkubatorów Nowych Technologii In-Tech 1 i In-Tech 2 oraz Mileckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Realizacja projektu rozpocznie się w miesiącach lipiec-sierpień poprzez działania promocyjno-informacyjne oraz nabór uczestników, w tym w formie scoutingu, wrzesień to działania skierowane do mieleckich szkół średnich, w tym formie spotkań z młodzieżą, październik-listopad – działania akcelaracyjne skierowane do zgłoszonych i wyselekcjonowanych starupów, początek grudnia – podsumowanie całości w formie Startup Demo Day Mielec, podczas którego startupy prezentować będą swój biznes przed przedstawicielami współpracujących w projekcie z ARR „MARR” S.A. partnerami w postaci firm czy funduszy inwestycyjnych.

Własny projekt Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. „Mielec Startup Akcelerator” ma być też swoistym wstępem do innych, większych projektów startupowych. Pierwszy to „Platformy Startowe – Start in Podkarpackie”, w ramach którego Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. uczestniczyła w przygotowaniu dokumentacji konkursowej i podpisała umowę partnerską z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. jako partnerem wiodącym projektu i jedenastoma innymi partnerami. Rozstrzygnięcie tego projektu planowane jest na październik 2018r., a głównym zadaniem ARR „MARR” będzie przeprowadzenie procesu akceleracji 50 startupów. Drugi to „Programy akcelaracyjne”, w którym Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. zamierza być liderem, a termin składania wniosków to 17.07.2018–04.09.2018r.

 

POSTAW NA INNOWACJE – WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE LAUR INNOWACYJNOŚCI 2018

Celem Konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych rozwiązań mających nowatorski charakter.

Ideę Konkursu stanowi przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest rozwój innowacyjności w naszym kraju, promowanie nowych technologii i ich twórców oraz pomoc w przyspieszeniu aplikacji nowoczesnych rozwiązań w Polsce i na świecie.

III termin zgłoszeń upływa 30 czerwca br. (Szczegółowe informacje na temat Konkursu i Regulamin Konkursu na stronie www.laurinnowacyjnosci.pl)

Ostateczny termin składania aplikacji do VIII edycji Konkursu upływa w dniu 9 października 2018 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 7 listopada 2018r. podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Warszawskim Domu Technika NOT w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5.

 

DYŻURY EKSPERTÓW – CZERWIEC

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu zaprasza na dyżury ekspertów. Dyżury te odbywają się w każdą środę w godz. 10.00-12.00 w Inkubatorze Nowych Technologii IN-TECH 1, 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 9 w pokoju kreatywnym (parter, była portiernia).

Dyżury czerwiec – Harmonogram dyżurów

 

SEMINARIUM w IN-TECH 1

Już za tydzień 05.06.2018 r. w Mielcu w IN-TECH 1 odbędzie się seminarium http://seminarium.arp.pl/ organizowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu w Warszawie z udziałem ARR”MARR” S.A. w Mielcu.
Tematem będzie transfer technologii w ramach Programu SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI, jak i metodologia TRIZ.

Będziemy wdzięczni za Państwa obecności na tym seminarium;  prosimy jednocześnie pamiętać o konieczności wcześniejszego zarejestrowania się przez formularz https://seminarium.arp.pl/register  najlepiej jeszcze w maju przed długim weekendem, ponieważ pozwoli to organizatorom na lepsze zaplanowanie wydarzenia.

 

V PODKARPACKIE SEMINARIUM SPAWALNICZE

Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa i Wydział Mechaniczno Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej, firmy Tomsystem oraz LaserTec  organizują w dniu 14 czerwca 2018r. godz. 8.00 na terenie Politechniki Rzeszowskiej (budynek V, aula V-2) Al. Powstańców Warszawy 12 V Podkarpackie Seminarium Spawalnicze.

Na seminarium zaprezentowane zostaną referaty dotyczące automatyki i robotyki w spawalnictwie i problematyka spawania laserowego wraz z wystawą sprzętu spawalniczego. Referaty wygłoszą naukowcy i przedstawiciele renomowanych firm pracujących dla potrzeb spawalnictwa.

Przedstawiciele firm zainteresowani udziałem w  Seminarium, które organizowane jest zgodnie z procesem podtrzymania uprawnień certyfikatów kompetencji inżynierów IWE,  proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 6 czerwca 2018r. Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł.  Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.https://kois.w.prz.edu.pl/konferencje lub pod numerem telefonu: 17 743-24-55, 17 743-24-59.

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE W WARSZAWIE DOTYCZĄCE KONKURSU NA SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z ZAKRESU DOSTĘPNOŚCI

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dla zainteresowanych składaniem wniosku o dofinansowanie na realizację projektu w ramach konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-001/18 szkolenia dla pracowników administracji publicznej z zakresu dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami (działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, Program Wiedza Edukacja Rozwój).
Spotkanie odbędzie się 11 maja 2018 r. (piątek) w godz. 11.00-14.00 w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, w sali nr 1106.
Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego  (DOC 398 KB)  na adres edyta.korus@miir.gov.pl lub konkurs.dostepnosc@miir.gov.pl. Zgłoszenia należy przesyłać do 6 maja 2018 r.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo
Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków w konkursie. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane m.in. przez organizacje pozarządowe, partnerów społecznych, przedsiębiorstwa, szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowe itp

http://www.power.gov.pl/Strony/o-programie/Konferencje-i-szkolenia/Wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-41

KALENDARZ NAJCIEKAWSZYCH WIOSENNYCH WYDARZEŃ

05.04.2018 Tworzenie nowych biznesów opartych na BIG DATA “The innovator’s map of the data galaxy” (śniadanie biznesowe)
„Śniadanie z Akceleratorem Technologicznym” podejmiemy temat tworzenia nowych biznesów opartych na Big Data. Prelegentem będzie Leonardo Camiciotti – dyrektor wykonawczy włoskiego konsorcjum TOP-IX – programu rozwoju wspierającego powstawanie nowych biznesów oraz promującego projekty związane z ekonomicznie i społecznie korzystnymi innowacjami technologicznymi. Program dostępny na stronie:
http://akceleratortechnologiczny.pl/

06.04.2018  Rozpoczynanie działalności biznesowej – (pierwsze kroki) (bezpłatne szkolenie)
Szkolenie prowadzą Piotr Wiliński, Wojciech Darkiewicz z BTM INNOVATIONS. Zapisy na stronie:
http://akceleratortechnologiczny.pl/

06.04.2018  Strategia patentowa oraz jej technologiczne aspekty (bezpłatne szkolenie)
Szkolenie prowadzi Przemysław Furdal z BTM INNOVATIONS. Zapisy na stronie:
http://akceleratortechnologiczny.pl/

18.04.2018 Startup Poland Camp#1 – Skąd kasa na start i rozwój biznesu? (bezpłatna konferencja)
Masz pomysł na biznes, ale nie wiesz jak go sfinansować?, Prowadzisz już firmę, chciałbyś ją rozwijać ale brakuje Ci funduszy?,  Chcesz wiedzieć więcej na temat funduszy unijnych, funduszy VC, aniołów biznesu, crowdfundingu i pozostałych instrumentów wsparcia dla startupów?. Jeśli tak wpadnij na Startup Poland Camp.
https://gostynin.evenea.pl

20.04.2018 Budowanie zespołu w rzeczywistości nowego projektu biznesowego (bezpłatne szkolenie)
Szkolenie prowadzą Wiesława Serkowska, Agnieszka Rajczuk Szczepańska z COACHWAY PARTNERS. Zapisy na stronie:
http://akceleratortechnologiczny.pl/

20.04.2018 Strategia biznesowa i aspekty finansowe projektu (bezpłatne szkolenie)
Szkolenie prowadzą Tomasz Poniński  z Orenore VC Fund. Zapisy na stronie:
http://akceleratortechnologiczny.pl/

23.04.2018 Startupy odpowiedzialne społecznie (bezpłatna konferencja)
Wspieramy pozytywny wpływ społeczny polskich startupów. Główny temat spotkania to: „Startup Social Responsibility, czyli SSR w Polsce. Jakie są potrzeby rynku? Czy dostępne formy wsparcia je zaspokajają?” Zainteresowanych udziałem zachęcam do rejestracji na stronie:
http://technologie-relacje-wiedza.pl

27.04.2017 Startup Tips – Warsztaty oparte o 5 lat doświadczeń brokera technologii skupione na rozwoju startupu  (Warsztaty)
Warsztat kierujemy do: Osób posiadajacych pomysły na innowacyjne produkty lub usługi, które chciałyby upewnić się czy ich pomysł ma szansę powodzenia na rynku. Osób chcących poznać i stosować w swoim startupie metody i narzędzia użyteczne w rozwoju innowacyjnych produktów i usług. Pracowników korporacji zajmujących się wdrażaniem rozwiązań startupów w swojej organizacji. Autorów programów akcelerecyjnych. Osób oceniających projekty technologiczne
http://startuptips.pl

18.05.2018 Przygotowanie prezentacji inwestorskiej (elevator pitch) (bezpłatne szkolenie)
Szkolenie prowadzi Piotr Bucki z Bucki PRO. Zapisy na stronie:
http://akceleratortechnologiczny.pl/

do 01.06.2018 Akcelerator technologiczny BTM (Akceleracja)
Czy Twoje wynalazki lądują w szufladzie, bo nie wiesz jak wprowadzić je w życie? A może masz technologię, gotową zmienić świat ale nie wiesz komu ją przedstawić?  Skorzystaj z programu Akceleracji Technologicznej i uzyskaj profesjonalne wsparcie w weryfikacji potencjału rynkowego twojego wynalazku. Możemy pomóc m.in. w stworzeniu strategii komercjalizacji czy założeniu spółki. Nauczymy was jak pozyskać finansowanie i jak chronić własność intelektualna.
Program dostępny na stronie: http://akceleratortechnologiczny.pl/

———————

Masz pomysł na biznes? Pomożemy Ci go rozwinąć! (Dobry Pomysł)
Pilotażowy program Dobry Pomysł przeznaczony jest dla osób, które są twórcami wynalazków o potencjale rynkowym lub mają ciekawe pomysły biznesowe na wykorzystanie nowatorskich rozwiązań, ale potrzebują profesjonalnego wsparcia w ich dalszym rozwoju.  Program Dobry pomysł wyróżnia się spośród dotychczasowych instrumentów wsparcia tym, że skierowany jest do osób, które zajmują się działalnością racjonalizatorską i innowacyjną w  czasie wolnym lub do tych, które nie mogą liczyć na wsparcie własnych organizacji w  rozwijaniu oraz komercjalizowaniu swoich wynalazków i projektów. Do programu mogą zgłosić się studenci, naukowcy, pracownicy firm oraz pozostali pasjonaci techniki i innowacji.
https://dobrypomysl.pfr.pl

 

1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW / 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW, POLSKA WSCHODNIA

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty Platform startowych, realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej, polegające na stworzeniu kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup.

Więcej na: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-Platformy-startowe-dla-nowych-pomyslow-111-Platformy-startowe-dla-nowych-pomyslow-1

 

NOWE SZANSE DLA START-UPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ

Start-upy z Polski Wschodniej otrzymują olbrzymią szansę na rynkowy sukces. Rusza nowa edycja „Platform startowych dla nowych pomysłów” w Programie Polska Wschodnia – tym razem z pełnym budżetem i z ulepszonymi po pilotażu kryteriami wyboru. W pierwszej kolejności zostaną wybrane ośrodki innowacji – animatorzy Platform startowych.

29 marca 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła warunki naboru na animatorów Platform startowych. Miesiąc później rozpocznie przyjmowanie wniosków. Łączny budżet konkursu to 130 mln zł. To pięć razy więcej niż w pilotażowej, zakończonej w 2017 roku, edycji. O tak znaczącym zwiększeniu budżetu zadecydowało między innymi ogromne zainteresowanie wsparciem założenia przedsiębiorstwa typu start-up.

Więcej na: http://www.polskawschodnia.gov.pl/Strony/wiadomosci/Nowe-szanse-dla-start-upow-w-Polsce-Wschodniej

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

Dokument zawiera między innymi informacje o tym, na jakie projekty będzie można otrzymać dofinansowanie, kto może starać się o środki unijne i jakie są kryteria wyboru projektów. Ponadto wskazane są poziomy dofinansowania.
27 marca 2018 r. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego został zaktualizowany (uchwałą Nr 413/8619/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 76/1709/15 z dnia 14 lipca 2015 r. z późn. zm.)

Więcej na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Szczegolowy-Opis-Osi-Priorytetowych-Regionalnego-Programu-Operacyjnego-Wojewodztwa-Podkarpackiego-na-lata-2014-2020

 

SZKOLENIE W RZESZOWIE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WDRAŻANIA PROJEKTÓW

Celem szkolenia jest zapoznanie beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego z zagadnieniami związanymi z prawidłowym wdrażaniem projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Dwudniowe szkolenie odbędzie się 4-5 kwietnia 2018 r. od 9.00 do 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3a.

Więcej informacji na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/szkolenia/httprpopodkarpackieplindexphpdowiedz-sie-wiecej-o-programiewez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach1813-szkolenie-dotyczace-prawidlowego-wdrazania-projektow-w-ramach-osi-ix-jakosc-edukacji-i-kompetencji-w-regionie-2

 

KOMISJA EUROPEJSKA OPUBLIKOWAŁA DECYZJĘ ZMIENIAJĄCĄ ZASADY FUNKCJONOWANIA SIECI SZEROKOPASMOWEJ POLSKI WSCHODNIEJ

Na mocy przyjętej decyzji zmieniono wybrane zasady eksploatacji Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW) w celu optymalizacji funkcjonowania infrastruktury sieci. Zmiany dotyczą:

 • rozszerzenia możliwych modeli zarządzania projektem SSPW o model operatora publicznego, zgodnie z którym za zarządzanie infrastrukturą odpowiada podmiot publiczny;
 • umożliwienia pełnienia funkcji operatora SSPW przez podmioty zintegrowane wertykalnie;
 • elastycznego kształtowania kryteriów wyboru operatora infrastruktury;
 • lepszej identyfikacja obszarów białych: tradycyjnych i NGA, w oparciu o wyniki inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych prowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej;
 • umożliwienia podłączenia do SSPW przedsiębiorców telekomunikacyjnych z innych części Polski.

Więcej na stronie: http://www.polskawschodnia.gov.pl/Strony/wiadomosci/Komisja-Europejska-opublikowala-decyzje-zmieniajaca-zasady-funkcjonowania-Sieci-Szerokopasmowej-Polski-Wschodniej

 

WYTYCZNE W ZAKRESIE KONTROLI REALIZACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA LATA 2014-2020

Wytyczne zawierają procedury kontroli realizacji programów operacyjnych w ramach perspektywy na lata 2014-2020.

Obowiązuje od: 16.03.2018

Więcej na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Wytyczne-Ministra-Infrastruktury-i-Rozwoju-w-zakresie-kontroli-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020

 

KONKURS

15 lutego 2018 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl

 

DYŻURY EKSPERTÓW – LUTY i MARZEC

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu zaprasza na dyżury ekspertów. Dyżury te odbywają się w każdą środę w godz. 10.00-12.00 w Inkubatorze Nowych Technologii IN-TECH 1, 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 9 w pokoju kreatywnym (parter, była portiernia).

dyżury_I_2018 – Harmonogram dyżurów

 

INKUBATOROWE ŚNIADANIE Z EKSPERTAMI I ŚW. MIKOŁAJEM

W dniu 6 grudnia 2017 roku w Inkubatorze Nowych Technologii In-Tech 1 odbyło się kolejne Inkubatorowe Śniadanie dla przedsiębiorców działających w Inkubatorach In-Tech 1 i In-Tech 2 oraz Mieleckim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Tym razem oprócz grupy ekspertów, do przedsiębiorców przyszedł również Św. Mikołaj.

Głównym tematem tego Inkubatorowego Śniadania była Strategia ochrony i zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie, którą omówił Damian Krężel, rzecznik patentowy. Ponadto z prezentacją na temat Nowego wymiaru rozliczeń ZUS i e-składki wystąpił Grzegorz Wójcik, zastępca kierownika Inspektoratu ZUS w Mielcu, a o Wsparciu dla przedsiębiorców poprzez profesjonalne pozyskiwanie pracowników z Ukrainy opowiedziała Dagmara Kowal-Hazuka, dyrektor regionalny agencji pracy Upper Job.

W wyjątkowym dniu 6 grudnia o przedsiębiorcach działających w Inkubatorach In-Tech 1 i In-Tech 2 oraz Mieleckim Inkubatorze Przedsiębiorczości pamiętał również Św. Mikołaj. Przyszedł na Inkubatorowe Śniadanie i każdemu z jego uczestników wręczył prezent, dziękując za rozwijanie swoich firm i dbałość o pracowników.

 

CO NAJMNIEJ 455 MLN ZŁ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W 2018 ROKU

Mali i średni przedsiębiorcy z Polski Wschodniej będą mogli liczyć w przyszłym roku na co najmniej 455 mln zł na rozwój działalności. Znamy harmonogram składania wniosków o dofinansowanie w konkursach Programu Polska Wschodnia.

Od lutego przedsiębiorcy będą mogli starać się o dotacje z działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Pozyskane środki (do 550 tys. zł dotacji) będą mogli wykorzystać na diagnozę swoich możliwości eksportowych oraz przygotowanie do rozpoczęcia działalności poza granicami kraju. Łącznie do zdobycia będzie 100 mln zł.

Taka sama łączna kwota czeka w nowym roku na firmy, które będą chciały wprowadzić na rynek innowacyjny produkt lub usługę poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Nabór w działaniu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, które już zdobyło sobie dużą popularność, zostanie uruchomiony na wiosnę. Na projekt można otrzymać do 7 mln zł dotacji.

Po raz kolejny zostaną przeprowadzone nabory w dwuetapowym działaniu 1.4 Wzór na konkurencję. Pozyskane środki przedsiębiorstwa będą mogły wykorzystać na przeprowadzenie analizy wzorniczej. Jej wynikiem będzie opracowanie strategii wykorzystania wzornictwa w firmie. Na tym etapie przedsiębiorstwo może pozyskać do 100 tys. zł dofinansowania. W drugim etapie – do 3 mln zł dotacji, firma może wykorzystać na wprowadzenie wypracowanych w poprzednim etapie rozwiązań.

W pierwszej połowie roku zostaną również wybrani animatorzy Platform startowych. Obejmą oni opieką autorów innowacyjnych pomysłów na biznes typu start-up – nabór pomysłów rozpocznie się po wakacjach. W Platformach, przez kilka miesięcy, pod opieką ekspertów i mentorów początkujący startaperzy będą zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do wprowadzenia swoich produktów na rynek oraz prowadzenia i rozwoju firmy.  Najbardziej obiecujący będą mogli starać się o kilkaset tysięcy złotych dotacji na rozwój działalności.

Nabory wniosków przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Więcej informacji na stronie http://www.polskawschodnia.gov.pl/Strony/wiadomosci/Co-najmniej-455-mln-zl-dla-przedsiebiorcow-w-2018-roku

OBOWIĄZEK PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI VAT

W załączeniu przekazujemy list od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pawła Cybulskiego, kierowany do mikroprzedsiębiorców.

Dotyczy on wprowadzenia od 01 stycznia 2018 roku, obowiązku prowadzenia przez mikroprzedsiębiorców elektronicznej ewidencji VAT.

List Podsekretarza Stanu Pawła Cybulskiego 23.10.2017 – List

DYŻURY EKSPERTÓW – LISTOPAD i GRUDZIEŃ

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu zaprasza na dyżury ekspertów. Dyżury te odbywają się w każdą środę w godz. 10.00-12.00 w Inkubatorze Nowych Technologii IN-TECH 1, 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 9 w pokoju kreatywnym (parter, była portiernia).

dyżury_11 – Harmonogram dyżurów

BEZPŁATNE SZKOLENIA NT. NOWYCH ZASAD OPŁACANIA SKŁADEK ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2018 r. zmieni się sposób opłacania składek ZUS. Nie będzie kilku wpłat na różne rachunki bankowe, zostanie wprowadzony jeden rachunek składkowy, na który zainteresowani przedsiębiorcy będą opłacać wszystkie składki.
Informacje o numerze rachunku składkowego wysyłane będą listem poleconym, a akcja informowania o tym fakcie rozpoczęła się od 1 października 2017r.
Chcąc przybliżyć kwestie związane z nowymi zasadami opłacania składek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął cykl bezpłatnych szkoleń we wszystkich swoich placówkach na terenie woj. podkarpackiego, w tym Inspektoracie ZUS w Mielcu. Szkolenia odbywać się będą cyklicznie w każdą środę tygodnia przez okres października, listopada i grudnia 2017r. (dokładnie 11, 18, 25 października, 8, 15, 22, 29 listopada, 6, 13 grudnia) w siedzibie Inspektoratu ZUS w Mielcu ul. Sikorskiego 4, sala konferencyjna nr 314 A (III piętro) w godzinach 9.00-11.00. Zgłoszenia na szkolenie należy dokonywać elektronicznie na adres: szkolenia. mielec@zus.pl lub telefonicznie na numer telefonu 17 583 06 76.

KONKURS POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI PRZEDŁUŻONY

Nabór wniosków do w XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju został przedłużony do 20 października br.

BEZPŁATNE SZKOLENIE „UNIJNE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW, PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020”

Firma AT-Fin S.A. organizuje w dniu 06.10.2017 r. w godz. 9.30-14.00 w Warszawie w budynku Central Tower Al. Jerozolimskie 81 (7 piętro), bezpłatne szkolenie informacyjne pt. Unijne wsparcie przedsiębiorców, perspektywa finansowa 2014-2020”. Celem szkolenia jest przedstawienie informacji o możliwościach pozyskania dotacji unijnych dla firm oraz instytucji z wszystkich dostępnych programów operacyjnych, alternatywnych formach wsparcia w postaci pożyczek, dofinansowania dla start-upów, zasad konstruowania projektów inwestycyjnych. W celu wzięcia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres firmy, NIP, imiona i nazwiska uczestników, stanowiska, telefon kontaktowy, e-mail i przesłać go na adres: szkolenia@at-fin.pl. Bliższe informacje na stronie http://fundusze-europejskie.org lub poprzez kontakt telefoniczny – 607 709 995.

KOLEJNE INKUBATOROWE ŚNIADANIE

W dniu 03 października 2017 r. odbyło się śniadanie dla przedsiębiorców w Inkubatorze Nowych Technologii In-Tech 1. Tematem przewodnim była oferta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na problemy finansowe przedsiębiorcy – rozłożenie świadczeń na raty, odroczenie, umorzenie, które prowadzili Pan Grzegorz Wójcik, zastępca kierownika Inspektoratu ZUS w Mielcu i Pani Katarzyna Wałek, doradca ds. ulg i umorzeń Inspektoratu ZUS w Stalowej Woli. Ponadto zebranym zaprezentowana została informacja o Aktualnych konkursach unijnych dla przedsiębiorców, a przedstawił ją Pan Michała Wielgos, kierownik Zespołu Transferu Technologii i Innowacji ARR „MARR” S.A.

JUBILEUSZOWA EDYCJA KONKURSU POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XX jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości.
Nagrodą jest grant do 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. Celem konkursu jest rozwój firmy, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce. W dziewiętnastoletniej historii konkursu zgłoszono ponad 800 innowacyjnych projektów. Były to nowości z różnych obszarów techniki, m.in. z branży: medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej, chemicznej. Kapituła konkursu nagrodziła dotychczas 49 projektów, a ponad 100 przyznała wyróżnienia. Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja jednostek naukowych z przedsiębiorcami, prowadzące działalność na terenie Polski. Warunkiem przystąpienia jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:
• produkt przyszłości jednostki naukowej,
• produkt przyszłości przedsiębiorcy,
• produkt przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy. Więcej informacji na stronie http://www.parp.gov.pl/konkursppp

PROTOTYP SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO NA TARGACH TSLA EXPO RZESZÓW 2017

W dniach 29-30 września 2017 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa odbyły się pierwsze na Podkarpaciu Targi Transportu, Spedycji, Logistyki, Automotive TSLA EXPO Rzeszów 2017r. Wśród kilkudziesięciu wystawców reprezentowanych przez dealerów samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, firm logistycznych i transportowych, producentów części motoryzacyjnych była też Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A., która prezentowała wyprodukowany w latach 2019-2011 w ramach projektu „ Budowa rynku pojazdów elektrycznych i infrastruktury ich ładowania – podstawą bezpieczeństwa energetycznego”, prototyp pierwszego polskiego samochodu elektrycznego.

Prezentowany przez nas prototyp samochodu elektrycznego cieszył się dużym zainteresowaniem, w ciągu dwu dni targów obejrzało go czy usiadło za kierownicą dziesiątki osób. Oprócz tego nie brakowało pytań o genezę jego powstania, koszt wyprodukowania, parametry użytkowe, rezultaty projektu.

Targom motoryzacyjnym towarzyszyły też liczne spotkania i konferencje, a jeden z panelów dotyczył powstałego w 2015 roku klastra Wschodni Sojusz Motoryzacyjny. Klaster ten skupia aktualnie 28 członków, a branża motoryzacyjna to poważny gracz na rynku Podkarpacia, zatrudniający 20 tys. osób, osiągający 20 mld zł rocznych obrotów (motoryzacja jest jedną z inteligentnych specjalizacji Podkarpacia). Od niedawna jednym z członków klastra Wschodni Sojusz Motoryzacyjny jest Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. , a Targi TSLA EXPO Rzeszów 2017r. były okazją do uroczystego wręczenia certyfikatu członkostwa. Certyfikat ten z rąk Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz Prezesa Klastra Wschodni Sojusz Motoryzacyjny Ryszarda Jani odebrał prezes ARR „MARR” S.A. Józef Twardowski.

REKORDOWY BUDŻET I MOŻLIWOŚĆ APLIKACJI W DWÓCH ŚCIEŻKACH. RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W II KONKURSIE PROGRAMU BRIDGE ALFA

Inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma na celu wsparcie rozwoju nowatorskich projektów, a następnie ich komercjalizację. Służyć temu ma sieć wehikułów inwestycyjnych, stanowiąca uzupełnienie systemu wspierania innowacji na wszystkich etapach realizacji projektów „od pomysłu do przemysłu” i wpisująca się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Wehikuły inwestycyjne BRIdge Alfa to nowy, zwrotny mechanizm wspierania inwestycji w Polsce. Dotychczas inwestorzy prywatni niechętnie wykładali własne środki na najbardziej ryzykowne projekty. Wsparcie NCBR ogranicza jednak ryzyko inwestycyjne – aż 80% środków będących w dyspozycji Alf pochodzić będzie z Centrum. Wybrane przez wehikuły projekty otrzymają wszechstronne wsparcie –  poczynając od fazy preinkubacji, poprzez testy i budowę prototypu, na komercjalizacji ich wyników kończąc. Co ważne, wynalazcy będą kontynuować prace badawcze, pozostając jednocześnie współwłaścicielami patentów i zakładanych firm. NCBR będzie miał jednak możliwość kupowania najlepszych spółek, gwarantując dalsze finansowanie dla najbardziej perspektywicznych pomysłów.

Więcej informacji na stronie:
http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5485,miliard-zlotych-na-wsparcie-innowacji.html

DWIE SZYBKIE ŚCIEŻKI DO INNOWACJI

Ruszają dwa nowe konkursy w ramach Szybkiej ścieżki NCBR. Na dofinansowanie innowacyjnych projektów mają szansę firmy z sektora MŚP i duże przedsiębiorstwa. W puli konkursów ponad miliard złotych.

Nabór w obydwu konkursach potrwa od 2 października do 29 grudnia b.r.

Więcej informacji na stronie NCBR

DYŻURY EKSPERTÓW

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu zaprasza na dyżury ekspertów. Dyżury te odbywają się w każdą środę w godz. 10.00-12.00 w Inkubatorze Nowych Technologii IN-TECH 1, 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 9 w pokoju kreatywnym (parter, była portiernia).

Pokój kreatywny – Harmonogram dyżurów

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW
dotacja od 29.09.2017 do 29.12.2017

Na co (m.in.): W ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R

1. przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie projektów polegających na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. W ramach tego typu projektów wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R.
2. instytucje otoczenia biznesu mogą ubiegać się o wsparcie projektów polegających na stworzeniu lub rozwoju infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych, a także udostępnianie w formie dzierżawy lub najmu infrastruktury B+R).
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R są przedsiębiorstwa oraz instytucje otoczenia biznesu.

Poziom dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: a) dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych, b) dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych, c)  dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych  Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 200 000 zł. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 30 000 000 zł. Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 71 000 000 zł.

Minimalny wkład własny

a) dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 30% wydatków kwalifikowanych, b) dla średniego przedsiębiorstwa – 40% wydatków kwalifikowanych, c) dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych.

Link – www.funduszeeuropejskie.gov.pl

BEZPŁATNE SZKOLENIA BHP

Firma „BEZPAW” wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w ramach prewencji wypadkowej ZUS, zaprasza na bezpłatne szkolenia okresowe BHP i seminaria poświęcone tematyce wypadkowej. Przewidziany termin szkoleń to 1 sierpnia-30 listopada 2017 roku lub do wyczerpania środków.

Uczestnikami szkoleń mogą być pracodawcy i pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 250 osób. Miejsce szkolenia to teren województwa podkarpackiego, w tym m.in. Mielca. Jest możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie klienta.

Zgłoszenia, harmonogram szkoleń  i  inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie firmy „BEZPAW” w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 53 lokal 2, telefonicznie pod numerem telefonów 883 533 084, 513 291 376, e-mailowo pod adresem: bezpaw@poczta.onet.pl

DYŻURY EKSPERTÓW

Od 21.06.2017 r. rozpoczną się dyżury ekspertów w pokoju kreatywnym Inkubatora Nowych Technologii IN-TECH 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Mielcu.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Pokój kreatywny – Harmonogram dyżurów w pokoju kreatywnym

MŁODZIEŻ W INKUBATORACH

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w dniu 18 maja 2017 roku Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. udostępniła swoje Inkubatory Nowych Technologii In-Tech 1 i In-Tech 2 dla zwiedzających. Obiekty te odwiedziły dziesiątki osób, wśród nich grupa młodzieży z Gimnazjum numer 3 w Mielcu.

Zwiedzającym najbardziej przypadły do gustu tajniki procesu produkcyjnego innowacyjnego roweru elektrycznego, który nie ma łańcucha, produkowanego przez zlokalizowana w In-Tech 1 firmę „JIVR” oraz zasady funkcjonowania prototypowni i laboratorium wzorcującego ARR „MARR” S.A.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się też konsultacje prowadzone przez pracowników Agencji z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych i pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej.

Jednym z elementów Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Inkubatorach Nowych Technologii In-Tech 1 i In-Tech 2 była konferencja prasowa, podczas której poinformowano dziennikarzy o projekcie budowy Inkubatorów i pozyskanych na to środkach europejskich w wysokości 42 mln zł oraz nowych, poprawiających istniejącą bazę inwestycjach i usługach skierowanych do przedsiębiorców. Nowe inwestycje to zainstalowanie w Inkubatorze Nowych Technologii In-Tech 1 elektronicznego systemu ochrony, w ramach którego wymieniono istniejące kamery analogowe i zainstalowano nowe kamery cyfrowe w liczbie 21, wykonano system kontroli dostępu do drzwi wejściowych Roger, zainstalowano system włamania i napadu Satel Integra, a cały obiekt poddano 24 godzinnemu monitoringowemu przez firmę ochraniarską za pomocą systemu kamer i sygnalizacji alarmowej.Ponadto wyremontowano pomieszczenie, zajmowane do tej pory przez pracowników ochrony tworząc tzw. pokój kreatywny czyli miejsce, w którym przedsiębiorcy zlokalizowani w In-Tech 1 będą się mogli spotykać ze swoimi klientami, prowadzić rozmowy biznesowe, a w przyszłości może on również służyć jako miejsce dla start-upów, na które Agencja zamierza się szerzej otworzyć oferując im przestrzeń, narzędzia, wiedzę merytoryczną związaną z technologiami, projektami badawczo-rozwojowymi.

Jeśli chodzi o nowe usługi dla przedsiębiorców, to od ubiegłego roku ARR „MARR” S.A. organizuje dla nich Inkubatorowe śniadania, w ramach których przekazuje im istotne zagadnienia z zakresy funkcjonowania przedsiębiorczości, form jej wsparcia, środków unijnych. Tematem przewodnim ostatniego, kwietniowego spotkania było wzornictwo przemysłowe. W najbliższym czasie zamierza również uruchomić cykliczne dyżury ekspertów z różnych dziedzin.

O INKUBATORACH W TVP 2

Na zaproszenie redakcji programu Pytanie na śniadanie TVP 2, w dniu 17 maja 2017 roku w programie tym wystąpili: Józef Twardowski, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. oraz Marcin Piątkowski, prezes spółki „JIVR”, funkcjonującej w Inkubatorach Nowych Technologii. Zaproszenie to było efektem zgłoszenia przez ARR „MARR” S.A. projektu budowy Inkubatorów Nowych Technologii do odbywającej się w dniach 18-21 maja 2017 roku ogólnopolskiej akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich i prowadzonych w tym zakresie działań promocyjnych przez TVP 2.

Gospodarzami programu Pytanie na śniadanie TYP 2 byli Marzena Rogalska i Tomasz Kamel, a w trakcie rozmowy prowadzonej w studiu programu w Warszawie rozmawiano o funduszach europejskich i ich rezultacie jakim była budowa Inkubatorów Nowych Technologii In-Tech 1 i In-Tech 2 w Mielcu.

Prezes Józef Twardowski podkreślił, że wybudowane za 42 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich Inkubatory Nowych Technologii In-Tech 1 i In-Tech 2, to 18 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej i biurowej i jest to jedna z największych powierzchni inkubacyjnych w Polsce. Dodał, że dzięki inkubatorom w Mielcu powstaje wiele innowacyjnych, nowoczesnych firm, a przykładem jednej z nich jest „JIVR”.

Marcin Piątkowski, prezes „JIVR” powiedział, że wymyślony przez niego rower elektryczny ma być odpowiedzią na korki w miastach. Jednocześnie zaznaczył, że jest to pierwszy na świecie rower elektryczny bez łańcucha, który można kilkoma ruchami złożyć i zabrać do bagażnika samochodu lub wstawić do jakiegoś pomieszczenia w domu czy pracy. Jadąc tym rowerem nikt się nie spoci, ani nie obrudzi.

Rower ten Marcin Piątkowski przywiózł ze sobą do studia TVP 2 w Warszawie. Chciała się nim przejechać Marzena Rogalska, ale uznała, że przy jej szpilkach to nie wypada. Jedno okrążenie w studiu zrobił Tomasz Kamel, oceniając, że rower jest bardzo fajny i chętnie jeździłby nim do pracy w telewizji.

JUŻ 9 FIRM W MIELECKIM INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Decyzją, odbywającej się w dniu 15.05.2017r. Rady Mieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, do Inkubatora wprowadzone zostały 3 kolejne innowacyjne podmioty (jedno zgłoszenie zostało odrzucone) a ich łączna liczba to w tej chwili 9.

Trzy nowe podmioty to firma Sure Solutions Piotr Drożdż zajmująca się wdrażaniem stanowisk zrobotyzowanych oraz produkcją maszyn pod specyficzne potrzeby klientów w Polsce i na świecie oraz dwie osoby fizyczne Jak Kopka, który zamierza uruchomić nową technologię wykorzystująca obróbkę plazmową w celu zwiększenia trwałości struktur i stopów metali, Jakub Wołowiec, który planuje stworzyć podmiot wyspecjalizowany we wdrażaniu systemów automatyzacji maszyn obróbczych.

Działające już w Mieleckim Inkubatorze Przedsiębiorczości firmy to: Fotographic Mariola Jarosz, BSM Design Sebastian Janduła, Bartosz Maur sp. cywilna, Implos Leś sp. jawna, Markus Muller Consulting, JIVR sp. z.o.o., Plexi Display Katarzyna Dyło.

Do tej pory chęć rozpoczęcia działalności w Mieleckim Inkubatorze Przedsiębiorczości zgłosiło 17 podmiotów (firm lub osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą), z których Rada MInP wybrała 9 najbardziej nowoczesnych, innowacyjnych, prowadzących działalność badawczo- rozwojową. Z 13 hal produkcyjnych o powierzchni od 72 do 153 m2 aktualnie wynajętych jest 10 (jedna z firm zajmuje dwie hale).

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH – INKUBATORY

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. zaprasza na Dni Otwarte Funduszy Europejskich, największe wydarzenie prezentujące projekty europejskie w Polsce, wpisujące się w ogólnopolską akcję Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Organizowane przez ARR „MARR” S.A. Dni Otwarte Funduszy Europejskich dotyczą projektu budowy Inkubatorów Nowych Technologii In-Tech 1 i 2 i odbędą się w dniu 18 maja 2017r. w godz. 10.00-15.00.

Na początek wszystkich chętnych zapraszamy do Inkubatora Nowych Technologii In-Tech 1 przy ul. Wojska Polskiego 9, gdzie można będzie obejrzeć liczący prawie 14 tysięcy metrów kwadratowych obiekt, zapoznać się z jego funkcjami, zobaczyć jak działają niektóre z jego firm i obiekty towarzyszącye. Wizyta w tym dniu w Inkubatorze będzie niepowtarzalną okazją do zobaczenia nowego miejsca jakim jest „pokój kreatywny”, sal szkoleniowych i konferencyjnych, prototypowni, gdzie zostanie zaprezentowany sprzęt do wykonywania precyzyjnych pomiarów oraz prototypowania 3D. W firmie Foto Lab zobaczymy unikalne fotoksiążki i fotoalbumy wykonane z dowolnego materiału i wielkościach mierzonych nie tylko w centymetrach, ale i metrach, w firmie JIVR Bike jedyny na świecie rower elektryczny z łańcuchem schowanym w środku ramy, w firmie JR Technology, która zajmuje ponad 800 metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnych proces obróbki i skrawania metali przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii CNC.

Dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych prowadzone będą warsztaty i konsultacje w zakresie warunków i możliwości korzystania z obiektów Inkubatorów Nowych Technologii In-Tech 1 i In-Tech 2, usług laboratorium wzorcującego i prototypowni, pozyskania dofinansowania na projekty unijne, w tym dotyczące infrastruktury B+R i działalności badawczo-rozwojowej, możliwości wsparcia finansowego dla firm i osób zainteresowanych uruchomieniem działalności w formie pożyczek.

Zapraszamy. Przyjdźcie, sprawdźcie, zobaczcie Inkubatory Nowych Technologii In-Tech 1 i In-Tech 2 i i działające w nich firmy z unikalnymi wyrobami.

SPOTKANIE pt. „INNOWACYJNA FIRMA. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH”

Zapraszamy do udziału w trzecim w tym roku spotkaniu z cyklu „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”.

W trakcie spotkania eksperci z instytucji przyznających unijne wsparcie przedstawią Państwu:

 • kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym etapie rozwoju firmy: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc,
 • inne źródła wsparcia dla innowacyjnych firm m.in. z programu regionalnego,
 • korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwe formy zawiązywania partnerstw pomiędzy biznesem a nauką.

W drugiej części spotkania, odbędą się indywidualne konsultacje z ekspertami z instytucji przyznających wsparcie tj.: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego, PFR Ventures, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Agencji Rozwoju Przemysłu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii Europejskiej w Szczecinie.
Odpowiedzą oni na Państwa pytania dotyczące oferty i możliwości wsparcia dla przedsiębiorców.

Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkich którzy będą zainteresowani tematyką, a nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu, zapraszamy na transmisję on-line, która w trakcie spotkania będzie dostępna na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/transmisja

SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA WNIOSKODAWCÓW 1.3.2 POPW

Zapraszamy na cykl spotkań informacyjnych dla wnioskodawców w ramach konkursu nr 3 Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Spotkania odbędą się w kwietniu, w trzech miastach Polski Wschodniej:

 • 12 kwietnia w Rzeszowie,
 • 18 kwietnia w Lublinie,
 • 19 kwietnia w Kielcach.
Informujemy, iż spotkania w Olsztynie w dniu 4 kwietnia oraz w Białymstoku w dniu 5 kwietnia nie odbędą się – w związku z małym zainteresowaniem. Osoby zainteresowane tematem zasad ubiegania się o dofinansowanie zapraszamy na kolejne spotkania w Olsztynie i Warszawie, w późniejszych terminach, o których będziemy informować na stronie PARP.

SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA WNIOSKODAWCÓW 1.3.2 POPW

KOLEJNE INKUBATOROWE ŚNIADANIE

W dniu 30 marca 2017r. w Inkubatorze Nowych Technologii In-Tech 1 odbyło się kolejne Inkubatorowe śniadanie. Inkubatorowe śniadania są formą współpracy z firmami zlokalizowanymi w Inkubatorach Nowych Technologii In-Tech 1 i In-Tech 2 oraz Mieleckim Inkubatorze Przedsiębiorczości, w ramach których mogą oni rozwinąć swój biznes poprzez profesjonalne wsparcie i mentoring.

Tym razem tematem przewodnim Inkubatorowego śniadania było wzornictwo przemysłowe, a prelekcję zatytułowaną Wzornictwo jako instrument budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przedstawił Paweł Wacnik, Prezes Zarządu INNpuls sp. z.o.o. w Rzeszowie. Dodatkowo ze specjalną ofertą dla przedsiębiorców wystąpił Bank Pekao S.A., a zaprezentował ją Roman Dec, Dyrektor ds. Klientów Biznesowych Południowo-Wschodniego Regionu Bankowości Detalicznej. Bank Pekao S.A. ufundował również drobne upominki dla uczestników, które zostały rozlosowane i trafiły do sześciu jego uczestników.

KONKURS MINISTERSTWA ROZWOJU

Ministerstwo Rozwoju ogłasza kolejną edycję „Konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich”. Jego celem jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich. Wnioski można składać do 24 kwietnia 2017 r.

Rodzaje projektów

W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać:

 • Projekty prasowe
 • Projekty prasowo-internetowe
 • Projekty internetowe
 • Projekty edukacyjne

Grupy docelowe

Grupa: Potencjalni beneficjenci
Podgrupa: Przedsiębiorcy
Podgrupa: Mali i średni przedsiębiorcy z terenu Polski Wschodniej
Podgrupa: Start-upy i osoby chcące założyć start-up

Grupa: Potencjalni uczestnicy projektów
Podgrupa: Młodzi – NEET
Podgrupa: Młodzi – studenci, doktoranci
Podgrupa: Osoby z niepełnosprawnościami
Podgrupa: Osoby dorosłe zainteresowane nabyciem lub rozwinięciem posiadanych kompetencji
Podgrupa: Programiści

Grupa: Ogół społeczeństwa
Do każdej z grup przypisano kluczowe tematy, które muszą zostać przez Wnioskodawcę zaprezentowane w opracowanych przez niego materiałach.

Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą wziąć udział:
w przypadku projektów: prasowych, prasowo-internetowych, internetowych:

 • wydawcy tytułów prasowych lub ich biura reklamy,
 • wydawcy portali internetowych lub ich biura reklamy

w przypadku projektów edukacyjnych:

 • wydawcy tytułów prasowych lub ich biura reklamy,
 • wydawcy portali internetowych lub ich biura reklamy,
 • publiczni lub komercyjni nadawcy telewizyjni lub podmioty zarządzające czasem antenowym w stacjach telewizyjnych (np. biura reklamy nadawców telewizyjnych), publiczni lub komercyjni nadawcy radiowi lub podmioty zarządzające czasem antenowym w stacjach radiowych (np. biura reklamy nadawców radiowych),
 • agencje informacyjne

którzy spełniają pozostałe warunki określone w Regulaminie.

Wartość dofinansowania

Na realizację projektów w konkursie przewidziano dotacje w minimalnej wysokości 50 000 zł oraz maksymalnej wysokości dla:
Projektów prasowych – 300 000 zł;
Projektów prasowo-internetowych – 500 000 zł;
Projektów internetowych – 600 000 zł;
Projektów edukacyjnych – 600 000 zł

Terminy 

Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do: 24 kwietnia 2017 r.
Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie:
Projekty prasowe, prasowo – internetowe, internetowe: od 22 maja do 30 listopada 2017 r. (z możliwością do przedłużenia do 31 grudnia).
Projekty edukacyjne: od 1 maja 2017 r. do 31 marca 2018 r. (zajęcia warsztatowe mogą odbywać się w okresie wrzesień – listopad 2017 r.).

Więcej informacji na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/promocja/Wspolpraca-z-mediami-i-partnerami-spoleczno-gospodarczymi/Konkurs-dotacji-na-dzialania-informacyjne-dotyczace-Funduszy-Europejskich-2017

SZKOLENIE – POMOC PUBLICZNA W PROJEKTACH RPO WP 2014-2020

Celem szkolenia jest poznanie przez beneficjentów Regionalnego Programu dla województwa podkarpackiego 2014-2020 zagadnień związanych z rodzajami pomocy publicznej występującymi w projektach RPO WP 2014-2020.

Dwudniowe szkolenie odbędzie się 10-11 kwietnia 2017 r. w godz. 9.00-15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro).

Osoby chętne do udziału prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem potwierdzającym. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy.

Więcej szczegółów dostępne na http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/szkolenia/Szkolenie-w-Rzeszowie-dotyczace-Pomocy-publicznej-i-pomocy-de-minimis-1

INFORMACJA

Informujemy, że od 1 kwietnia 2017 obowiązuje nowy wzór umowy z Najemcami i nowe rozporządzenie.

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA POSTĘPY TECHNIKI

Informujemy, że III Ogólnopolska Konferencja Postępy Techniki odbędzie się we Wrocławiu dnia 31 marca 2017 roku.
Zapraszamy na stronę: www.thermosci.eu  gdzie jest więcej szczegółów.

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USŁUG PROINNOWACYJNYCH

Informujemy, że do 31 marca 2017r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie zakupu usług proinnowacyjnych świadczonych przez Akredytowane Ośrodki Innowacji, w tym Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usługi doradczej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty posiadające status: mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.
Dofinansowanie obejmuje 70% kosztów kwalifikowalnych.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 420 000 zł.

Więcej informacji w załączonym pliku 2.3.1 usługi proinnowacyjne oraz na stronie internetowej www.proinnowacje.pl
Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialanie-2-3-1-w-2016-r

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem innowacji do bezpośredniego kontaktu:
Michał Wielgos
Zespół Transferu Technologii i Innowacji
Tel. 797 600 315
proinnowacje@marr.com.pl

KONFERENCJA PRASOWA W IN-TECH

11 stycznia w Inkubatorze Nowych Technologii odbyła się konferencja prasowa i prezentacja JIVR | Bike – elektrycznego, bezłańcuchowego, składanego roweru nowej generacji.

Podczas konferencji założyciel firmy Marcin Piątkowski zaprezentował design, funkcje i działanie roweru, opowiedział o konfrontacji JIVRa z rynkiem oraz o planach na przyszły rok, a także odpowiedział na pytania licznie przybyłych dziennikarzy. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość przetestowania roweru.

skladana_6

SZKOLENIE – POMOC PUBLICZNA W RAMACH DZIAŁANIA 1.3  Promowanie przedsiębiorczości RPO WP 2014-2020

Więcej informacji – plik do pobrania

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 1.2

Informujemy, że w terminie od 30 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r. Urząd Marszałkowski województwa Podkarpackiego przeprowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R.

Więcej informacji – plik do pobrania

DOTACJE NA ROZWÓJ MŚP

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłosiła  nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.4 Wsparcie MŚP poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typ projektu: Rozwój MŚP

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 grudnia 2016, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 20 stycznia 2017, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).
Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Ogłoszenie o konkursie http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1072-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp-3

PROINNOWACYJNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

PARP w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”.
Dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji .

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł.
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP (link1) w terminie: do 20 stycznia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Dokumenty  do pobrania dostępne na stronie: http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialanie-2-3-4-w-2016-r

ŚRODA Z FUNDUSZAMI DLA OSÓB MŁODYCH- BEZPŁATNE SZKOLENIE

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wraz z Siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zapraszają do udziału w bezpłatnym spotkaniu z cyklu „Środa z Funduszami”. Uczestnikom spotkania zostaną zaprezentowane zasady dotyczące wdrażania Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 oraz programy, z których będzie możliwość finansowania staży, szkoleń czy zakładania działalności gospodarczej przez osoby młode nieposiadające dużego doświadczenia na rynku pracy. Spotkania odbędą się 7 grudnia 2016 r. o godzinie 10:00 w Mielcu – w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, ul. Kościuszki 7 oraz w Tarnobrzegu, Sanoku, Przemyślu, Rzeszowie, Krośnie.
Rekrutacja rozpoczyna się od dnia 23 listopada 2016 r. Aby wziąć udział w spotkaniu w Mielcu należy przesłać na adres
lpi.mielec@podkarpackie.pl imię i nazwisko uczestnika/ów. Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania dotacji w ramach dostępnych i planowanych form wsparcia w okresie programowania 2014-2020 m.in. z Programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Wschodnia.

Szczegóły na stronie: http://www.fundusze.podkarpackie.pl/index.php/o-sieci-pife/spotkania-informacyjne/sroda-z-funduszami/1451-sroda-fe-dla-mlodych22112016

WARSZTATY INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze – przedsiębiorca zarządzający największym polskim portem lotniczym – Lotniskiem Chopina w Warszawie, we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. ogłaszają w ramach Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów, będących elementem ekosystemu wsparcia innowacji w polskim przemyśle, nabór na propozycje rozwiązań dla zidentyfikowanych dla Lotniska Chopina wyzwań technologicznych, organizacyjnych i infrastrukturalnych.
Celem organizowanego naboru jest wyłonienie podmiotów, których propozycje rozwiązań najlepiej odpowiadają na wyzwania technologiczne, organizacyjne i infrastrukturalne Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze. Nabór skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, w szczególności polskich start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, oferujących produkt lub usługę na indywidualnie określonym dla każdego wyzwania oczekiwanym poziomie gotowości technologicznej. Zgłaszanie propozycji rozwiązań możliwe jest za pomocą Platformy Transferu Technologii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – www.ptt.arp.pl

Termin zgłaszania propozycji rozwiązań odpowiadających na zidentyfikowane wyzwania upływa 9 grudnia 2016 r.

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. dokonają oceny zgłoszonych rozwiązań i wybiorą podmioty, które zostaną zaproszone na Galę Finałową Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów, która odbędzie się na Lotnisku Chopina w Warszawie w dniu 10 stycznia 2017 r.

Szczegółowych informacji udziela:
w sprawach organizacyjnych: Agnieszka Jakubiak tel.: 22 695 37 42, e-mail: agnieszka.jakubiak@arp.pl
w sprawach wyzwań: Ewelina Wąsik tel.: 609 604 242, e-mail: e.wasik@polish-airports.com

PROGRAM SEKTOROWY BPSE – DOTACJE NA BADANIA I ROZWÓJ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs dla programu sektorowego „BPSE” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” i Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Wnioskodawcami w konkursie mogą być przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw, a dofinansowanie udzielone zostanie na realizację projektów, które obejmą badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyskają dofinansowania).

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 2 listopada 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.
Alokacja
w konkursie wynosi 150 mln zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln zł.
Maksymalna wartość
kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi  50 mln zł.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs8122016pbse/

„INNOWACYJNA FIRMA. WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH” – BEZPŁATNE SPOTKANIE

Ministerstwo Rozwoju wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia dla przedsiębiorców. Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2016 r. w godzinach od 11.00 do 15.00, w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-329 Rzeszów.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione:

 1. Kompleksowe oferty wsparcia dla przedsiębiorców z Programu Inteligentny Rozwój na wszystkich etapach realizacji: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc,
 2. Możliwości, jakie dają innowacyjnym firmom inne formy wsparcia (również finansowane z Funduszy Europejskich, m.in. Program Polska Wschodnia, Regionalny Program),
 3. Korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwości podejmowania innowacyjnych wyzwań, formy wsparcia partnerstwa pomiędzy biznesem a nauką.

Po spotkaniu będą mogli Państwo zasięgnąć bliższych informacji u ekspertów z instytucji zajmujących się bezpośrednio tematyką wsparcia dla przedsiębiorców. Zgłoszeń prosimy dokonywać poprzez formularz online dostępny na portalu Funduszy Europejskich. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania miejsc, zapraszamy na transmisję on-line, która w trakcie spotkania będzie dostępna na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/transmisja

PROJEKT SZKOLENIOWY

„WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W PRAKTYCE”

Celem projektu jest pogłębienie/nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych dotyczących realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez MMŚP i ich pracowników, zainteresowanych wejściem na polski rynek partnerstwa publiczno-prywatnego.
Wsparcie szkoleniowe kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016r. – sierpień 2017r.
Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 368 427,37 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na lata 2014-2020, Działanie 2.2.

Szkolenia oraz doradztwo współfinansowane są maksymalnie w 90% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udzielone wsparcie ma charakter pomocy de minimis.
Wsparciem szkoleniowym objętych zostanie łącznie 156 osób ze 100 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Szkolenia realizowane będą na terenie każdego z ww. województw.

Planowanym efektem projektu jest:

 • zwiększenie zaangażowania MMŚP w realizację przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, co przyczyni się do pozyskania przez MMŚP nowych zleceń i rozwoju firm;
 • zwiększenie poziomu zaufania i zrozumienia pomiędzy sektorem prywatnym, a podmiotami publicznymi, co przełoży się na lepszą współpracę administracji publicznej z sektorem prywatnym.

Przedsiębiorcy i ich pracownicy nabędą wiedzę i kompetencje dotyczące przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, co przyczyni się do zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku.

Oferta projektu obejmuje:

 • 2 dni szkoleń ogólnych (16 godz.) z zakresu zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • 4 dni szkoleń dedykowanych (32 godz.) z zakresu zasad realizacji przedsięwzięć w formule PPP w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia planowanego do realizacji przez podmiot publiczny.

BIURO PROJEKTU:
Piłsudskiego 40/15, 35-001 Rzeszów
tel./faks 17 857 71 00, tel. kom.: 501 943 266, 516 142 496
e-mail: pzp@pap.rzeszow.pl
www.pap.rzeszow.pl/pzp

PROJEKT SZKOLENIOWO-DORADCZY

„KONKURUJ SKUTECZNIE – SZKOLENIA ORAZ DORADZTWO Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA MMŚP Z TERENU WOJEWÓDZTW: PODKARPACKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy oraz nabycie i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie korzystania z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez przedsiębiorców i ich pracowników.
Wsparcie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na polskim rynku zamówień publicznych.
Szkolenia oraz doradztwo współfinansowane są maksymalnie w 90% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udzielone wsparcie ma charakter pomocy de minimis.

Okres realizacji projektu: czerwiec 2016r. – sierpień 2017r.
Wartość projektu wynosi: 1 698 888,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 1 431 822,81 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na lata 2014-2020, Działanie 2.2.

Wsparciem szkoleniowo-doradczym objętych zostanie łącznie 300 osób ze 150 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Szkolenia i doradztwo realizowane będą na terenie każdego z ww. województw.
Planowanym efektem projektu jest nabycie wiedzy w zakresie zamówień publicznych przez przedstawicieli 135 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Oferta projektu obejmuje:

 • 4 dni szkolenia (32 godz.) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce oraz 16 godzin doradztwa poszkoleniowego – Ścieżka I (obligatoryjnie dla wszystkich uczestników projektu)
 • 20 godzin usług doradczych realizowanych w ramach punktu konsultacyjno–doradczego –profesjonalna pomoc w zakresie m.in. przygotowania się do udziału w postępowaniu przetargowym, wsparcie merytoryczne podczas uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – Ścieżka II.

BIURO PROJEKTU:
Piłsudskiego 40/15, 35-001 Rzeszów
tel./faks 17 857 71 00, tel. kom.: 501 943 266, 516 142 496
e-mail: pzp@pap.rzeszow.pl
www.pap.rzeszow.pl/pzp

DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW DLA PROGRAMU SEKTOROWEGO „IUSER”

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „IUSER” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”.

W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.
Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
1) przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (rozporządzenie 651/2014) albo
2)konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) –w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 000 000 PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 30 000 000 PLN.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP (link 1) w terminie: od 21 listopada do 30 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs7122016iuser/

FESTIWAL INNOWACJI I TECHNOLOGII 17-18 LISTOPADA 2016 r. – CENTRUM EDUKACJI I BIZNESU „NOWE GLIWICE”

Po raz pierwszy w Gliwicach – mieście będącym członkiem Światowego Stowarzyszenia Technopolii (World Technopolis Association) będzie miał miejsce FESTIWAL INNOWACJI i TECHNOLOGII.  Wydarzenie obejmuje w tym roku:

 • IV Międzynarodowe Forum Innowacji
 • Międzynarodowe Targi IT

Festiwal poprzez swoją formułę wspiera i promuje nowe podejście do prowadzenia firmy, nowe metody edukacji, świeże, odmienne spojrzenie na kwestie biznesowe czy społeczne – ogólnie kieruje swoją ofertę zarówno do twórców, jak i odbiorców szeroko pojętych działań innowacyjnych.
Warsztaty, kilkanaście sesji panelowych, spotkania biznesowe, prezentacje wystawców oraz targi IT będą miały charakter otwarty w miejscu gdzie pamięta się o przeszłości, a obecnie realizuje się innowacyjne przedsięwzięcia, bo przyszłość jest tu.
Międzynarodowe Forum Innowacji
organizowane już po raz czwarty przez Miasto Gliwice będzie przeglądem dorobku w dziedzinie innowacji i przedsiębiorczości w branży IT oraz dyskusją nad aktualnymi problemami.
Międzynarodowe Targi IT organizowane przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp.
z o.o. będą znakomitą okazją do prezentacji innowacyjnej oferty przedsiębiorstw z całej Europy, dadzą możliwość do odbycia spotkań z potencjalnymi partnerami i rozwoju biznesu.

Formularz rejestracyjny oraz szczegółowy program Festiwalu: www.fi-IT.pl oraz www.mfigliwice.pl

BADANIA  PRZEMYSŁOWE  I EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE

NCBiR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
Dofinansowanie  przeznaczone  jest  na  realizację projektów, które  obejmują  badania  przemysłowe  i eksperymentalne prace   rozwojowe   albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Wysokość wsparcia:
Minimalna wartość
kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:
1) 2 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw zaklasyfikowanych do kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie);
2) 5 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego, zaklasyfikowanego do kategorii regionów lepiej rozwiniętych. Maksymalna wartość dofinansowania(wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j. równowartości:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP (link1) w terminie: od 1 września do 30 grudnia 2016 r.
Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs3111-2016/

III EDYCJA WARSZTATU INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW

PGNiG S.A. z  Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa ogłaszają konkurs w ramach otwartych innowacji.
Celem naboru jest wyłonienie podmiotów (start-upów / firm MŚP), które posiadają rozwiązania wpisujące się w agendę zdefiniowanych wyzwań technologicznych i biznesowych Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.

Nabór skierowany jest do: Start-upów oraz przedstawicieli segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferujących produkt lub usługę, na co najmniej 7 Poziomie Gotowości Technologicznej tj. takim, który umożliwia przeprowadzenie demonstracji oferowanego produktu lub usługi w warunkach operacyjnych Polskiej Spółki  Gazownictwa Sp. z o.o. w celu rozważenia jej komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki.
Termin zgłaszania propozycji rozwiązań zgodnych z zaprezentowaną tematyką upływa 10 listopada 2016 r.
Wszelkie szczegóły oraz Regulamin wzięcia udziału w naborze, dostępne są na stronie internetowej: http://www.ptt.arp.pl/pgnig-i-arp-oglaszaja-nabor-na-iii-edycje-warsztatu-innowacyjnych-pomyslow

DOFINANSOWANIE NA BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMOTO” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”.
W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.
Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
1) przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (rozporządzenie 651/2014) albo
2) konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1000 000 PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 000 000 PLN.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP (link 1) w terminie: od 5 października do 21 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innomoto/

INKUBATOROWE ŚNIADANIE  DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z MINP

W dniu 27.09.2016r.  odbyło się Inkubatorowe śniadanie dla przedsiębiorców funkcjonujących w Mieleckim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Spotkanie zorganizowała zarządzająca MInP,  Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA, a jego tematem było  „Finansowanie działalności gospodarczej oraz usługi prorozwojowe i  proinnowacyjne ARR MARR S.A.”.

Inkubatorowe śniadanie to  nowa  forma  współpracy  z firmami zlokalizowanymi w Mieleckim Inkubatorze Przedsiębiorczości, w ramach której mogą one rozwinąć swój biznes poprzez profesjonalne wsparcie i mentoring.

skladana_4

Podczas spotkania zaprezentowano zagadnienia dotyczące usług doradczych dla przedsiębiorców, licencjonowanych usług księgowych, usług proinnowacyjnych – Akredytowanego Ośrodka Innowacji,  działalności prototypowni, laboratorium wzorcującego, funduszu pożyczkowego, konkursów i dotacji  dla przedsiębiorców w IV kwartale 2016r.
Ciekawą formą aktywnego włączenia uczestników spotkania była dyskusja o potrzebach przedsiębiorców. Uczestnicy inkubatorowego szkolenia wyrazili jednomyślnie chęć i potrzebę organizowania tego typu spotkań.

BEZPŁATNE SZKOLENIE DOTYCZĄCE JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie wraz z firmą Pricewaterhouse Coopers Sp. z.o.o. w Warszawie organizuje bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców dotyczące raportowania w ramach tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Szkolenie odbędzie się w dniu 26.09.2016 r. godz. 12.00 w siedzibie Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie ul. Tysiąclecia 3.

Zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa zobowiązane będą do raportowania w ramach tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (obecnie obowiązek ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw).  Szkolenie w PIG w Krośnie poprowadzi Pan Krzysztof Ugolik, menedżer w zespole Podatków Pośrednich w Dziale Prawno-Podatkowym Pricewaterhouse Coopoers, który wyjaśni zasady wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, sposoby przygotowania i wysłania pliku JPK, sankcje związane z niedopełnieniem obowiązku raportowania JPK.

Chętni do uczestnictwa w tym ważnym dla przedsiębiorców  szkoleniu powinni pobrać ze strony Podkarpackiej Izby Gospodarczej www.pigkrosno.pl odpowiedni formularz zgłoszeniowy i po jego wypełnieniu odesłać go do dnia 22.09.2016r. faksem pod numer 13 43 234 47 lub mailowo: i.jazwiecka@pigkrosno.pl

BEZPŁATNE SZKOLENIA „PRZEDSIĘBIORSTWO Z KLIMATEM”

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ośrodek Krajowego Systemu usług dla MŚP) oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA organizują w całej Polsce cykl bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców sektora MŚP pod nazwą „Przedsiębiorstwo z klimatem”. Szkolenie  dla przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego odbędzie się w dniach 6 oraz 7 października 2016 r. w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 19.

Na szkoleniach „Przedsiębiorca z klimatem” uczestnik dowie się jakie są dostępne narzędzia i mechanizmy pomagające w procesie optymalizacji zużycia energii w przedsiębiorstwie. Ponadto zapozna się z aktualnymi możliwościami wsparcia finansowego inwestycji poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa, jak również inwestycji w odnawialne źródła energii. Podczas szkolenia, prowadzący je eksperci odpowiedzą na pytania jak oszczędzać energię w biurze, jak beznakładowo zmniejszyć zużycie paliwa, jak oszczędzać w budynkach dzięki termomodernizacji, jak pozyskać finansowanie ze środków unijnych na energooszczędność dla firmy.

Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania na stronie www.autobusenergetyczny.pl w zakładce Warsztaty i szkolenia. W przypadku szkolenia w Rzeszowie wypełniony skan formularza zgłoszeniowego należy przesłać do dnia 30 września 2016 r. na adres marketing@fund.org.pl  lub faksem pod numer 22 838 02 61.  W razie pytań lub wątpliwości można się kontaktować z Panią Agnieszką Łodygowską z Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie, tel. (22) 838-01-72, (22) 838-32-11 wew. 121, tel. kom. 695 185 987, e-mail: agnieszka.lodygowska@fund.org.pl

PGNiG i ARP OGŁASZAJĄ NABÓR NA II EDYCJĘ WARSZTATU INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW

PGNiG S.A. wraz ze swoją spółką Obrót Detaliczny Sp. z o. o. we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa ogłaszają konkurs w ramach otwartych innowacji.
Celem naboru jest wyłonienie podmiotów (start-upów / firm MŚP), które posiadają rozwiązania wpisujące się w agendę zdefiniowanych wyzwań technologicznych i środowiskowych PGNiG S.A.

Nabór skierowany jest do:
1. Start-upów, tj. mikroprzedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju działalności, które oferują produkt lub usługę o znacznym stopniu innowacyjności, która rozwijana może stanowić o przewadze konkurencyjnej spółki;
2. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin zgłaszania propozycji rozwiązań zgodnych z zaprezentowaną tematyką upływa 16 września 2016 r.
Wszelkie szczegóły oraz Regulamin wzięcia udziału w naborze, dostępne są na stronie internetowej: www.ptt.arp.pl/aktualności/warsztat-innowacyjnych-pomyslow

XVI FORUM MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Już po raz szesnasty zapraszamy na organizowane przez PARP, Forum Edukacyjne Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbędzie się 14 i 15 września br. na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Pod adresem www.forummsp.parp.gov.pl została uruchomiona rejestracja dla uczestników. Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli startupów, ekspertów zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawicieli działów HR oraz wszystkich zaangażowanych w rozwój firm z sektora MSP. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Hasłem pierwszego dnia jest „Twój biznes, nasze wsparcie”. Dzięki prelekcjom i warsztatom uczestnicy pogłębią wiedzę na temat finansowania przedsiębiorstw, rozwoju startupów, promocji i ekspansji polskich marek za granicą. Dzień drugi pod hasłem „Stać się pracodawcą jutra” to czas na wystąpienia praktyków, dyskusje, rozmowy o kluczowych dla polskiej gospodarki kompetencjach oraz zajęcia praktyczne.
Wydarzenie zainauguruje panel dyskusyjny „Finansowanie MSP a Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)” z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa, Polskiego Fundusz Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, naukowców oraz organizacji branżowych.
Wśród prelegentów, którzy przez dwa dni będą dzielić się wiedzą, znaleźli się liderzy biznesu, czołowi pracodawcy, przedstawiciele parków naukowo-technologicznych, środowisk startupowych oraz administracji publicznej, zarówno z Polski jak i z innych krajów.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

SEKTOROWE PROGRAMY B+R

NCBiR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOTABOR” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

W  ramach  Działania  1.2 dofinansowanie  udzielane jest  na  realizację  projektów, które  obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.
Projekt  dofinansowany  w  ramach konkursu  musi  dotyczyć  wyłącznie  jednego  z  tematów  wymienionych  w  Zakresie  tematycznym konkursu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
1)przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu(rozporządzenie 651/2014) albo
2)konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) –w których skład wchodzi  co  najmniej  dwóch  przedsiębiorców  w  rozumieniu  art. 1 Załącznika  I  do rozporządzenia 651/2014.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP (link1)w terminie: od 16 sierpnia do 30 września 2016 r.

Dokumenty do pobrania dostępne na stronie: http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-5122016-innotabor/

PRESTIŻOWY KONKURS „LAUR INNOWACYJNOŚCI”

Naczelna Organizacja Techniczna  – Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych we  współpracy  z  wieloma  Partnerami  z kraju i  zagranicy organizuje prestiżowy i mający bardzo duże znaczenie dla Polski Konkurs  im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności”.

Celem Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne “Laur Innowacyjności” jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług.
Ponownie zachęcamy Państwa do wzięcia bezpośredniego udziału w  tym prestiżowym  Konkursie poprzez zaprezentowanie oraz późniejsze wdrożenie innowacyjnych produktów, które mogą okazać się decydującym krokiem w innowacyjną przyszłość polskiej gospodarki.

Zgłoszenia do 4 listopada 2016 roku.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 23 listopada br. na uroczystej gali w reprezentacyjnej Sali Balowej WDT NOT w Warszawie.

Szczegółowe informacje i formularze na stronie: www.laurinnowacyjnosci.pl

BADANIA NA RYNEK

PARP ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).
Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 EUR3, w tym:
1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł,
2) na usługi doradcze: 1 000 000 zł.
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł, w tym:
1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,
2) na usługi doradcze: 500 000 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:
1) 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
2) 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.
Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Dokumenty do pobrania na stronie: http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-2-poddzialania-3-2-1-w-2016-r-2

EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

W dniach 10-12 października 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się VI Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kongres ten jest największym w Europie wydarzeniem poświęconym odgrywającym ogromną rolę w rozwoju społecznym i ekonomicznym każdego kraju małym i średnim przedsiębiorstwom, a jego organizatorem jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Europejski Kongres MŚP to trzydniowy cykl debat, spotkań, warsztatów i wydarzeń towarzyszących, w których każdego roku bierze udział kilka tysięcy uczestników z kraju i Europy. Oprócz przedsiębiorców, wśród zaproszonych gości są przedstawiciele świata nauki, administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia biznesu. Tegoroczny Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbywa się pod hasłem „Trzy dni inspiracji dla innowacji”. Udział w Kongresie jest bezpłatny. Rejestracji udziału można dokonywać poprzez stronę http://www.ekmsp.eu

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE

NCBiR ogłasza I konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” – TECHMATSTRATEG

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

Pierwszy konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z trzech strategicznych obszarów problemowych1:

 1. Technologie materiałów konstrukcyjnych;
 2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych;
 3. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.

Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 15 września 2016 r., do 28 października 2016 r. (do godziny 15:00).
http://www.ncbir.pl/bip/konkursy/#akapit113

INFORMACJE NT. DOFINANSOWANIA NA BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE

 • NCBiR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.2. sektorowe programy B+R  INNOSTAL.
  Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Wysokość wsparcia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 000 000 ,00. PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 30 000 000,00 PLN.

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej od dnia 1 czerwca do 15 września 2016r.
Dokumenty do pobrania dostępne na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs2122016innostal/

 • NCBiR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach  działania 1.2. sektorowe programy B+R  GameINN
  Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Wysokość wsparcia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 500 000 ,00. PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 000 000,00 PLN.

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej od dnia 1 czerwca do 16 sierpnia 2016r.
Dokumenty do pobrania dostępne na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs3122016gameinn/


RUSZA PRZEBOJOWY  KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór na cieszący się ogromnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców instrument finansowy w postaci Kredytu na innowacje technologiczne. Termin składania wniosków  ustalony został pomiędzy 28 lipca i 30 września 2016 roku, a na najlepsze projekty czeka łącznie pół miliarda złotych.

Kredyt technologiczny to w poprzedniej perspektywie finansowej największy przebój wśród instrumentów finansowych, przebijający  nawet dotacje. Powodem tej ogromnej popularności był korzystny mechanizm wsparcia firm w postaci premii technologicznej sięgającej 70 procent zaciągniętego zobowiązania.

Teraz instrument ten wrócił w nowej odsłonie jako „Kredyt na innowacje technologiczne” w ramach poddziałania 3.2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W nowym rozdaniu główną nowością jest podwyższenie górnego pułapu premii technologicznej z 4 do 6 mln zł. Ponadto nie liczy się już kolejność składania wniosków, a przedsiębiorcy (tylko mikro, mali i średni)  mają więcej możliwości finansowania kosztów wdrożenia innowacji technologicznych będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych w ramach projektu. Kwalifikowalne kredytem technologicznym wydatki obejmują m.in.: zakup nowych lub ulepszonych środków trwałych, zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków i budowli, zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how.

Wniosek o kredyt na innowacje technologiczne firma składa do jednego z  17 banków komercyjnych, z którymi współpracuje BGK.


HALE DO WYNAJĘCIA  W MIELECKIM INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Masz pomysł na działalność gospodarczą, albo działasz na rynku nie dłużej niż 3 lata, i prowadzisz działalność innowacyjną, badawczą lub rozwojową, możesz ulokować swoją działalność w Mieleckim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Do zagospodarowania są hale produkcyjne  o powierzchni 75 metrów kwadratowych, a stawki wynajmu są preferencyjne.

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A., która zarządza MInP, zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert ulokowania działalności w MInP. Dokumenty aplikacyjne są do pobrania w biurze Inkubatora Nowych Technologii IN-TECH 1, ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec oraz w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.


BON NA INNOWACJE DLA MŚP

PARP ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła powyższej usłudze. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wykonawcą usług mogą być jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: od 06 czerwca 2016 r. do 30 stycznia 2017 r.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
1) 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
2) 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Dokumenty do pobrania dostępne na stronie: http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-w-2016-r

KOLEJNA FIRMA W MIELECKIM INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Aktualnie w Mieleckim Inkubatorze Przedsiębiorczości funkcjonuje już 5 firm: FOTOGRAPFIC Mariola Jarosz, BSM DESIGN  Sebastian Janduła, Bartosz Mazur s.c., JIVR Sp. z o. o., IMPLOS Leś sp. j., Markus Müller Consulting. Rada Mieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w dn. 15.06.2016 r., podjęła decyzję o wejściu do Inkubatora kolejnego 5 przedsiębiorcy, którym jest Markus Müller Consulting.

Firma ta zajmuje się działalnością innowacyjną polegającą m.in. na: prowadzeniu prac badawczych obejmujących wszystkie rodzaje pomp nie tylko w konstrukcjach lotniczych ale również w branży motoryzacyjnej. Całkowicie zmieniona konstrukcja pompy w sposób bezpośredni będzie prowadzić do uzyskania zdecydowanie lepszych parametrów użytkowych i osiągnięcia określonych korzyści.

Przedsiębiorca Markus Müller Consulting zajmuje się produkcją nowej generacji pompy hydraulicznej o zmiennej częstotliwości z przeznaczeniem do inteligentnych systemów sterowania lotem (FBW) w samolotach szerokokadłubowych.

DOFINANSOWANIE NA BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE

NCBiR ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach  działania 1.2. sektorowe programy B+R  INNOSBZ. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Wysokość wsparcia:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 000 000 ,00. PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 000 000,00 PLN.

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej od dnia 10 czerwca do 11 lipca 2016r.

Dokumenty do pobrania dostępne na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs4122016innosbz/

ŚRODA Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI NA ROZWÓJ- BEZPŁATNE SZKOLENIE

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wraz z Siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zapraszają do udziału w bezpłatnym spotkaniu z cyklu „Środa z Funduszami”, wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014-€“2020. Tematyka najbliższego spotkania będzie dotyczyła pozyskania dotacji przez przedsiębiorców na rozwój. Spotkania odbędą się 6 lipca 2016 r. w godzinach 10:00-13:00 w Mielcu – w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, ul. Kościuszki 7 oraz w Tarnobrzegu, Sanoku, Przemyślu, Rzeszowie, Krośnie.

Rekrutacja rozpoczyna się od dnia 22 czerwca 2016 r. Aby wziąć udział w spotkaniu w Mielcu należy przesłać na adres lpi.mielec@podkarpackie.pl imię i nazwisko uczestnika/ów. Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania dotacji w ramach dostępnych i planowanych form wsparcia w okresie programowania 2014-2020 m.in. z Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego, Programu Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

W razie pytań prosimy o kontakt.
Tel. 17 747 64 15/82/88
e-mail:zapytaj@podkarpackie.pl

Szczegóły na stronie: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz…wiecej-o-programie/wez…/812-sroda-

RYNKI AZJI ŚRODKOWEJ – SZKOLENIE

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego we współpracy z Asocjacją DOSTLIK serdecznie zapraszają do udziału w jednodniowym spotkaniu informacyjnym „Rynki Azji Środkowej (Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan) – szanse rozwoju dla polskich eksporterów. Jakie zmiany może przynieść powstający Nowy Jedwabny Szlak i jak to musimy wykorzystać”, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 r. w Rzeszowie, ul. Cieplińskiego 4 (główny budynek urzędu), sala audytoryjna – 2 piętro. Prowadzący spotkanie Pan Tomasz Tomaszewski jest praktykiem i od kilkunastu lat wprowadza polskie firmy na omawiane rynki.

Rejestracja na spotkanie rozpocznie się o godzinie 09.45. Podczas spotkania zostaną poruszone m.in. zagadnienia dotyczące: analizy i porównania rynku kazachskiego, uzbeckiego i azerskiego, co przedsiębiorca musi wiedzieć i na co uważać wchodząc na te rynki, zasady prowadzenia negocjacji biznesowych, gdzie i w jaki sposób szukać partnerów biznesowych na tych rynkach, jakie branże mają szansę na sukces na tych rynkach, jak dotrzeć do potencjalnych partnerów.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia e-mailem do dnia 24 czerwca do godziny 12:00, liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesyłać e-mailem na adres: coie@podkarpackie.pl podając:
• nazwę firmy
• imię i nazwisko uczestnika
• branżę i zakres oferty, którą firma zamierza eksportować
• oczekiwania co do zakresu informacji przedstawionych na spotkaniu
Dzięki podanym przez Państwa danym prowadzący dostosuje zawartość szkolenia do Państwa potrzeb i bezpośrednio odniesie się do zapotrzebowania rynków na oferowane przez Państwa towary.

Na wszystkie Państwa pytania dotyczące spotkania informacyjnego z przyjemnością odpowie: Pani Katarzyna Miszczyszyn, tel. 17 867 62 03.

AKTUALNE INFORMACJE n.t. KONKURSÓW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

 1. „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 – dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe: http://www.poir.gov.pl/nabory/12-sektorowe-programy-br-6/. Termin naboru: 15.06.16
 2. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe: http://www.poir.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-111-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa-1/. Termin naboru: 29.07.16

INFORMACJE O NOWYCH KONKURSACH DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP w terminie: od 4 kwietnia do 29 lipca 2016 r.

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1111-2016/

1 marca 2016 r. ruszyły nabory do programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. To kompleksowy program wspierania startupów, realizowany w ramach programu Polska Wschodnia 2014-2020 (działanie 1.1 POPW). Pomoże on młodym ludziom (do 35. r.ż.) przekształcić pomysł w innowacyjny biznes.

Nabór do trzech Platform startowych – Hub of Talents, TechnoparkBiznesHub, Connect –będzie prowadzony w trybie ciągłym do końca kwietnia 2017 r. za pośrednictwem strony internetowej www.PlatformyStartowe.gov.pl. Pomysły mogą zgłaszać zarówno pojedyncze osoby jak i zespoły. Ważne, aby zgłaszany pomysł nie był przedmiotem już prowadzonej działalności gospodarczej pomysłodawców.

http://www.parp.gov.pl/platformy-startowe-dla-nowych-pomyslow-ruszyl-program-dla-mlodego-biznesu

PARP ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania
w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

w terminie: od 20 kwietnia 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00)

Dofinansowaniu będą podlegały projekty w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

http://popw.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-1-3-2-tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp

NABORY WNIOSKÓW W RAMACH INICJATYWY EUREKA W 2016 ROKU

NCBiR informuje że w dniu 5 lutego br. ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.

Dofinansowanie przyznane Wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład Wnioskodawcy  nie może przekroczyć 500 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 000 000 PLN.

Terminy składania wniosków w 2016 roku:

 • nabór 1/2016 – do 29 kwietnia 2016 (do godz. 16.00)
 • nabór 2/2015 – do 14 października 2016 (do godz. 16.00)

Budżet konkursu na 2016 rok wynosi 4 mln zł – po 2 mln zł na nabór.

Osoba kontaktowa do konkursu:
Iwona Bogucka
Krajowy Koordynator Projektów EUREKA
tel.: +48 22 39 07 145
tel. kom.: +48 785 66 20 13
e-mail: iwona.bogucka@ncbr.gov.pl

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT DZIAŁALNOŚCI W MIELECKIM INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. jako operator Mieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości informuje, że w ramach nowo uruchomionego Inkubatora jest dostępne dla przedsiębiorców trzynaście hal produkcyjnych o powierzchni od 73 do 150 m 2. Oferujemy wynajem powierzchni produkcyjnych na preferencyjnych warunkach oraz usługi dodatkowe w zakresie działalności innowacyjnej, transferu technologii, finansowania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwa zainteresowane ulokowaniem działalności w MInP, zgodnie z Regulaminem MInP, powinny być w początkowej fazie rozwoju lub prowadzić działalność nie dłużej niż 3 lata, a ponadto spełniać podstawowe wymogi dotyczące prowadzenia działalności innowacyjnej, badawczej, rozwojowej.

NABÓR PROWADZONY JEST W TRYBIE CIĄGŁYM.

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. jako operator MInP, zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert ulokowania działalności w MInP. Dokumenty aplikacyjne są do pobrania w biurze Inkubatora Nowych Technologii IN-TECH 1, ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec oraz w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

a_nikub_8

logotypy_MINP

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress